• Luat minh khue
  • Tu van luat
  • Tu van luat ly hon
  • Tu van luat minh khue

Tư vấn luật, Tư vấn pháp luật, Dịch vụ luật sư, luật sư doanh nghiệp, Công ty luật

Tư vấn luật, Tư vấn pháp luật, Dịch vụ luật sư, luật sư doanh nghiệp, Công ty luật

Danh mục các loại sổ, biểu mẫu hộ tịch (Ban hành kèm theo Thông tư số: 08.a/2010/TT-BTP)

Ngày 10 tháng 05 năm 2010, Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch ngày 25/03/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch. Để triển khai Thông tư này, Ban Biên tập xin cung cấp các văn bản có liên quan:

- Thông tư số: 08.a/2010/TT-BTP về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch
- Công văn số : 1784/BTP-HCTP hướng dẫn các địa phương một số nội dung liên quan đến việc in, phát hành, sử dụng sổ và biểu mẫu hộ tịch
- Danh mục biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số: 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ,sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch)
Danh mục I: Các loại sổ, biểu mẫu hộ tịch do Bộ Tư pháp in, phát hành
 
Số TT
Tên mẫu
Ký hiệu
A
05 LOẠI SỔ HỘ TỊCH SỬ DỤNG ĐỂ ĐĂNG KÝ CÁC SỰ KIỆN HỘ TỊCH THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 158/2005/NĐ-CP, NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2002/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 69/2006/NĐ-CP
 
01
Sổ đăng ký khai sinh
TP/HT-2010-KS
02
Sổ đăng ký kết hôn
TP/HT-2010-KH
03
Sổ đăng ký khai tử
TP/HT-2010-KT
04
Sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
TP/HT-2010-XNHN
05
Sổ đăng ký việc giám hộ/nhận cha, mẹ, con
TP/HT-2010-GH/CMC
B
03 LOẠI BẢN CHÍNH BIỂU MẪU HỘ TỊCH SỬ DỤNG ĐỂ ĐĂNG KÝ CÁC SỰ KIỆN HỘ TỊCH THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 158/2005/NĐ-CP (SỬ DỤNG TẠI UBND CẤP XÃ, UBND CẤP HUYỆN, SỞ TƯ PHÁP VÀ CÁC CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI
 
01
Giấy khai sinh (Bản chính)
TP/HT-2010-KS.1
02
Giấy chứng nhận kết hôn (Bản chính)
TP/HT-2010-KH.2
03
Giấy chứng tử (Bản chính)
TP/HT-2010-KT.1
C
02 BẢN CHÍNH BIỂU MẪU HỘ TỊCH SỬ DỤNG ĐỂ ĐĂNG KÝ VIỆC KẾT HÔN; NHẬN CHA, MẸ, CON CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2002/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 69/2006/NĐ-CP
 
01
Giấy chứng nhận kết hôn (bản chính)
TP/HTNNg-2010-KH.2
02
Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (bản chính)
TP/HTNNg -2010-CMC.2
 
Danh mục II: Các biểu mẫu hộ tịch được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp
 
   
Số TT
Tên mẫu
Ký hiệu
A
40 BIỂU MẪU SỬ DỤNG ĐỂ ĐĂNG KÝ CÁC SỰ KIỆN HỘ TỊCH THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 158/2005/NĐ-CP
 
I
13 biểu mẫu bản chính
 
I.1
08 biểu mẫu bản chính sử dụng tại UBND cấp xã, UBND cấp huyện và Sở Tư pháp
 
01
Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản chính)
- mẫu sử dụng tại UBND cấp xã
TP/HT-2010-CMC.1
 
02
Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản chính) 
- ghi chú tại Sở Tư pháp
TP/HT-2010-CMC.GC.1
 
03
Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản chính)
- mẫu sử dụng tại UBND cấp xã
TP/HT-2010-GH.1
 
04
Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ (Bản chính)
- mẫu sử dụng tại UBND cấp xã
TP/HT-2010-GH.2
 
05
Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản chính)
- mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp
TP/HT-2010-GH.3
 
06
Quyết định công nhận việc chấm dứt giám hộ (Bản chính)
- mẫu sử dụng tại  Sở Tư pháp
TP/HT-2010-GH.4
 
07
Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản chính) 
- mẫu sử dụng tại UBND cấp xã và UBND cấp huyện
 
TP/HT-2010-TĐCC.1
 
08
Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản chính) 
- mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp
 
TP/HT-2010-TĐCC.2
 
I.2
05 biểu mẫu bản chính sử dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 
09
Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản chính)
TP-NG/HT-2010-CMC.2
 
10
Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản chính)     
- ghi chú tại Cơ quan đại diện Việt Nam
                                                           
TP-NG/HT-2010-CMC.GC..2
11
Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản chính)
TP-NG/HT-2010-GH.5
12
Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ (Bản chính)
TP-NG/HT-2010-GH.6
 
13
Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản chính)
 
TP-NG/HT-2010-TĐCC.3
II.
18 biểu mẫu bản sao
 
II.1
03 biểu mẫu bản sao (sử dụng tại UBND cấp xã, UBND cấp huyện, Sở Tư pháp và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài)
 
01
Giấy khai sinh (bản sao)
TP/HT-2010-KS.1.a
 
02
Giấy Chứng nhận kết hôn (Bản  sao)
TP/HT-2010-KH.2.a
 
03
Giấy chứng tử (Bản  sao)
TP/HT-2010-KT.1.a
 
II.2
07 biểu mẫu bản sao sử dụng tại UBND cấp xã, UBND cấp huyện, Sở Tư pháp
 
04
Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản  sao)              
- mẫu sử dụng tại UBND cấp xã
TP/HT-2010-CMC.1.a
 
05
Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản  sao)
- mẫu sử dụng tại UBND cấp xã
TP/HT-2010-GH.1.a
 
06
Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ (Bản  sao)
- mẫu sử dụng tại UBND cấp xã
TP/HT-2010-GH.2.a
 
07
Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản  sao)
- mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp
TP/HT-2010-GH.3.a
 
08
Quyết định công nhận việc chấm dứt giám hộ (Bản  sao)
- mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp
TP/HT-2010-GH.4.a
 
09
Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản  sao)
- mẫu sử dụng tại UBND cấp xã và UBND cấp huyện
 
TP/HT-2010-TĐCC.1.a
 
10
Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản  sao) - mẫu sử dụng tại  Sở Tư pháp
 
TP/HT-2010-TĐCC.2.a
 
II.3
04 biểu mẫu bản sao sử dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở  nước ngoài
 
11
Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản  sao)
TP-NG/HT-2010-CMC.2.a
 
12
Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản  sao)
TP-NG/HT-2010-GH.5.a
 
13
Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ (Bản  sao)
TP-NG/HT-2010-GH.6.a
 
14
Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản  sao)
 
TP-NG/HT-2010-TĐCC.3.a
 
II.4
04 biểu mẫu bản sao sử dụng tại Bộ Ngoại giao
 
15
Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con  (Bản sao)                                                      
TP-NG/HT-2010-CMC.3.a.
 
16
Quyết định công nhận việc giám hộ  (Bản sao)                                       
TP-NG/HT-2010-GH.7.a
 
17
Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ (Bản sao)
TP-NG/HT-2010-GH.8.a
 
18
Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản sao)
 
TP-NG/HT-2010-TĐCC.4.a
III
02 biểu mẫu  tờ khai
 
1.3.1 Biểu mẫu tờ khai sử dụng tại UBND cấp xã, Sở Tư pháp và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài  
01
Tờ khai đăng ký kết hôn
TP/HT-2010-KH.1
 
1.3.2 Biểu mẫu tờ khai sử dụng tại UBND cấp xã và cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài  
02
Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
TP/HT-2010-XNHN.1
 
IV
07 Biểu mẫu khác
 
IV.1
04 mẫu sử dụng tại UBND cấp xã, UBND cấp huyện, Sở Tư pháp
 
01
Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
- mẫu sử dụng tại UBND cấp xã
TP/HT-2010-XNHN.2
 
02
Giấy xác nhận về việc đã ghi chú vào sổ các việc hộ tịch đã đăng ký trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
- mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp
TP/HT-2010-XNGC.1
 
03
Thống kê số liệu hộ tịch (trong nước) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã, UBND cấp huyện và Sở Tư pháp
TP/HT-2010-TK.1
04
Thống kê số liệu hộ tịch (có yếu tố nước ngoài)
- mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp
TP/HT-2010-TK.2
IV.2
03 mẫu sử dụng tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 
05
Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
TP-NG/HT-2010-XNHN.3
 
06
Giấy xác nhận về việc đã ghi chú vào sổ các việc hộ tịch đã đăng ký trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
TP-NG/HT-2010-XNGC.2
 
07
Báo cáo thống kê số liệu đăng ký hộ tịch
TP-NG/HT-2010-TK.3
B
06 BIỂU MẪU DÙNG ĐỂ ĐĂNG KÝ CÁC SỰ KIỆN HỘ TỊCH THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2002/NĐ-CP
 
I
02 biểu mẫu bản sao
 
01
Giấy chứng nhận kết hôn (bản sao)
TP/HTNNg-2010-KH.2.a                 
02
Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (bản sao)
TP/HTNNg-2010-CMC.2.a
 
II
02 biểu mẫu Tờ khai
 
01
Tờ khai đăng ký hoạt động hỗ trợ hết hôn
TP/HTNNg-2010-KH.3
 
02
Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ, con
TP/HTNNg-2010-CMC.1
 
III
02 biểu mẫu khác
 
01
Lý lịch cá nhân (của người dự kiến đứng đầu Trung tâm hỗ trợ kết hôn)
TP/HTNNg-2010-KH.4
 
02
Giấy đăng ký hoạt động hỗ trợ kết hôn
TP/HTNNg-2010-KH.5
 
 
- Các mẫu Quyết định
- Các mẫu Bản sao, tờ khai
Nguồn : Bộ Tư Pháp

(SUNLAW FIRM: Bài viết được đăng tải nhằm mục đích giáo dục, phổ biến, tuyên truyền pháp luật và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước không nhằm mục đích thương mại. Thông tin nêu trên chỉ có giá trị tham khảo vì vậy Quý khách khi đọc thông tin này cần tham khảo ý kiến luật sư, chuyên gia tư vấn trước khi áp dụng vào thực tế.)

 

THAM KHẢO MỘT SỐ DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT CỦA SUNLAW FRIM:

1. Dịch vụ luật sư riêng cho doanh nghiệp:

2. Tư vấn thành lập các loại hình doanh nghiệp:

3. Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh cảu doanh nghiệp:

4. Tư vấn quản trị nội bộ doanh nghiệp:

5. Dịch vụ tư vấn pháp luật Việt Nam:

6. Dịch vụ cung cấp thông tin tài chính cho doanh nghiệp:

7. Tư vấn soạn thảo quy chế cho doanh nghiệp:

8.Dịch vụ đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu hàng hóa tại thị trường Việt Nam

9. Dịch vụ đăng ký bản quyền phần mềm máy tính:

10. Đăng ký bảo hộ quyền tác giả:

11. Tư vấn cấp phép đầu tư:

12. Tư vấn điều chỉnh giấy phép đầu tư:

13. Dịch vụ trước bạ sang tên nhà đất (tư vấn mua bán/chuyển nhượng nhà đất):

14. Dịch vụ luật sư tranh tụng/giải quyết tranh chấp:

15. Dịch vụ cung cấp văn bản pháp luật:

--------------------------------------------------------------------------------
Quý khách có nhu cầu tư vấn pháp luật, Hãy liên hệ trực tiếp với Chúng tôi:

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ (24h/7):19006816
Gửi câu hỏi trực tiếp qua
Email: contact@sunlaw.com.vn
Tham khảo thông tin pháp lý website : http://www.sunlaw.com.vn 
Copyright © SUNLAW FIRM
--------------------------------------------------------------------------------

Mọi thông tin cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:

Luật Minh Khuê

CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ (MK LAW FIRM)

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24/7) GỌI: 1900 6162

Gửi yêu cầu dịch vụ trực tiếp qua Email    : lienhe@luatminhkhue.vn
Tham khảo dịch vụ và kiến thức pháp luật : http://www.luatminhkhue.vn
© Copyright by MKLAW FIRM

Số lượt đọc 1573
GỬI YÊU CẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN

Họ và tên(*)

Địa chỉ

Điện thoại(*)

Email(*)

Tiêu đề(*)

Nội Dung(*)

Tags:

None

Tìm kiếm

Ví Dụ : Văn bản pháp luật, Van ban luat ...

Dịch vụ tư vấn hành chính khác:

Dịch vụ luật sư tư vấn luật

Trong một xã hội hiện đại luật sư được xem là một nghề cao quý - Ý kiến tư vấn của luật sư được mọi tổ chứ, cá nhân tôn trọng. Công ty luật Minh Khuê với đội ngũ luật sư có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực pháp lý, có kiến thức chuyên môn chuyên sâu về nhiều lĩnh vực sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo của Quý khách hàng trong và ngoài nước trong việc lựa chọn đơn vị tư vấn pháp lý (luật sư riêng).

Hành chính Việt Nam

Luật sư tư vấn thủ tục khởi kiện

Công ty luật Minh Khuê cung ứng dịch vụ luật sư tư vấn thủ tục khởi kiện các vụ án dân sự, hành chính, lao động, thương mại, hôn nhân gia đình:

Hỗ trợ trực tuyến

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ:

Gọi: 1900 6162

TƯ VẤN LUẬT HÀNH CHÍNH:

Gọi: 1900 6162

Dịch vụ nổi bật