• Luat minh khue
  • Tu van luat
  • Tu van luat ly hon
  • Tu van luat minh khue

T? v?n lu?t, T? v?n ph?p lu?t, D?ch v? lu?t s?, lu?t s? doanh nghi?p, C?ng ty lu?t

T? v?n lu?t, T? v?n ph?p lu?t, D?ch v? lu?t s?, lu?t s? doanh nghi?p, C?ng ty lu?t

M?u h?p ??ng th? vi?c m?i nh?t

C?ng ty lu?t Minh Khu? cung c?p m?u h?p ??ng th? vi?c ?? Qu? kh?ch h?ng tham kh?o v? ?p d?ng tr?n th?c ti?n. Th?ng tin chi ti?t vui l?ng li?n h? 19006162 ?? ???c t? v?n, h? tr? tr?c ti?p:

>> T?i m?u h?p ??ng th? vi?c

 

Công ty lu?t Minh Khuê cung c?p d?ch v? lu?t s? t? v?n pháp lu?t qua ?i?n tho?i ?? gi?i ?áp các v?n ?? pháp lý trong l?nh v?c: T? v?n pháp lu?t doanh nghi?p, s? h?u trí tu?, ??u t? n??c ngoài, thu?, ??t ?ai tranh t?ng t?i tòa án. Thông tin pháp lu?t liên quan vui lòng liên h? tr?c ti?p:

.T? v?n thay ??i gi?y ph?p kinh doanh ?

(Lu?t s? t? v?n pháp lu?t tr?c tuy?n qua ?i?n tho?i g?i:  - 1900 6162)

-----------------------------------------------------------------------------------------

 C?NG HOÀ XÃ H?I CH? NGH?A VI?T NAM

??c l?p - T? do - H?nh phúc

----------o0o----------

 

H?P ??NG TH? VI?C

   S?: ........./H?TV-KPLC

 

Chúng tôi, m?t bên là Ông: Lê Minh Tr??ng

Ch?c v?: Giám ??c

??i di?n cho: Công ty Lu?t TNHH Minh Khuê

??a ch?: Phòng 120 A4, ngõ 129, ???ng Nguy?n Trãi, qu?n Thanh Xuân, thành ph? Hà N?i

 

Và m?t bên là:

Sinh ngày ....... tháng ........ n?m .......

Ngh? nghi?p:

H? kh?u th??ng trú t?i:

Mang CMND s?: ................. do CA ........... c?p ngày ....... tháng ....... n?m .......

Tho? thu?n ký k?t H?p ??ng th? vi?c và cam k?t làm ?úng nh?ng ?i?u kho?n sau ?ây:

 

?i?u 1: Ông (bà) ........... làm vi?c theo lo?i H?p ??ng th? vi?c có th?i gian là 03 tháng k? t? ngày .... tháng .... n?m .... ??n ngày .... tháng .... n?m .....

T?i ??a ?i?m: Phòng 120 A4, ngõ 129, ???ng Nguy?n Trãi, qu?n Thanh Xuân, thành ph? Hà N?i

 (và nh?ng ??a ?i?m khác theo phân công c?a lãnh ??o)

Ch?c danh chuyên môn: .................. Ch?c v?: ............

Công vi?c ph?i làm:

- Th?c hi?n công vi?c theo ?úng ch?c danh chuyên môn d??i s? qu?n lý, ?i?u hành c?a Ban Giám ??c (và các cá nhân ???c b? nhi?m và u? quy?n c?a Ban Giám ??c);

- Ph?i h?p v?i các b? ph?n khác trong Công ty ?? phát huy hi?u qu? công vi?c;

- Nh?ng công vi?c khác theo nhu c?u kinh doanh c?a Công ty và theo l?nh c?a Ban Giám ??c (và các cá nhân ???c b? nhi?m và u? quy?n c?a Ban Giám ??c)

 

?i?u 2: Ch? ?? làm vi?c:

- Th?i gi? làm vi?c: 48 gi?/tu?n (sáng t? 8h ??n 12h, chi?u t? 13h30' ??n 17h30');

- ???c c?p phát nh?ng d?ng c?: C?n thi?t theo yêu c?u công vi?c

- ?i?u ki?n an toàn và v? sinh lao ??ng t?i n?i làm vi?c theo quy ??nh hi?n hành c?a Nhà n??c.

 

?i?u 3: Ngh?a v? và các quy?n l?i c?a ng??i lao ??ng:

1. Quy?n l?i:

- Ph??ng ti?n ?i l?i làm vi?c: Cá nhân t? túc;

- M?c l??ng th? vi?c:

- Ph? c?p: T? túc

- Hình th?c tr? l??ng: Tr? 01 l?n vào ngày 15 hàng tháng;

- Ngh? hàng tu?n: 01 ngày (Ch? Nh?t)

- Ch? ?? ?ào t?o: Theo quy ??nh c?a Công ty và yêu c?u công vi?c. Trong tr??ng h?p NV ???c c? ?i ?ào t?o thì NV ph?i hoàn thành khoá h?c ?úng th?i h?n, ph?i cam k?t s? ph?c v? lâu dài cho Công ty sau khi k?t thúc khoá h?c và ???c h??ng nguyên l??ng; các quy?n l?i khác nh? ng??i ?i làm. N?u sau khi k?t thúc khóa ?ào t?o mà nhân viên không ti?p t?c h?p tác v?i Công ty thì nhân viên ph?i hoàn tr? l?i 100% phí ?ào t?o và các kho?n ch? ?? ?ã ???c nh?n trong th?i gian ?ào t?o.

- Nh?ng tho? thu?n khác: Trong vòng 15 ngày (làm vi?c) k? t? ngày ký k?t h?p ??ng th? vi?c này, vì b?t c? lý do gì mà ng??i lao ??ng không ti?p t?c c?ng tác v?i công ty (k? c? trong tr??ng h?p công ty thông báo ch?m d?t h?p ??ng th? vi?c tr??c th?i h?n) thì ng??i lao ??ng cam k?t s? không yêu c?u công ty ph?i thanh toán b?t c? ch? ?? và quy?n l?i nào c?a ng??i lao ??ng trong th?i gian nêu trên.

2. Ngh?a v?:

- Hoàn thành nh?ng n?i dung ?ã cam k?t và nh?ng công vi?c trong H?p ??ng;

- N?p v?n b?ng, ch?ng ch? g?c ( có h?c hàm cao nh?t theo ?úng ch?c danh chuyên môn) cho Công ty ngay khi ký h?p ??ng th? vi?c này.

- Ch?p hành n?i quy lao ??ng, an toàn lao ??ng, k? lu?t lao ??ng…..

- Tuy?t ??i không s? d?ng khách hàng c?a công ty ?ê tr?c l?i cá nhân;

- Trong th?i gian hi?u l?c h?p ??ng và trong vòng 24 tháng k? t? khi ngh? vi?c t?i Công ty nhân viên không ???c phép : Cung c?p thông tin, ti?t l? bí m?t kinh doanh c?a công ty ra ngoài, không ???c phép h?p tác, s?n xu?t, kinh doanh, làm ??i lý s? d?ng, ti?t l? thông tin v? khách hàng, m?t hàng, s?n ph?m t??ng t? c?a Công ty cho b?t k? t? ch?c cá nhân nào nh?m ph?c v? công vi?c riêng cho mình mà ch?a ???c s? ??ng ý b?ng v?n b?n t? phía công ty.Tr??ng h?p b? phát hi?n – Cá nhân ?ó s? b? kh?i t? tr??c pháp lu?t.

 

?i?u 4: Ngh?a v? và quy?n h?n c?a ng??i s? d?ng lao ??ng:

1. Ngh?a v?:

- B?o ??m vi?c làm và th?c hi?n ??y ?? nh?ng ?i?u kho?n trong h?p ??ng;

- Thanh toán ??y ??, ?úng th?i h?n các ch? ?? và quy?n l?i cho ng??i lao ??ng theo h?p ??ng này.

- B?o qu?n v?n b?ng, ch?ng ch? g?c( n?u có ) cho nhân viên trong th?i gian hi?u l?c h?p ??ng.

- Hoàn tr? l?i v?n b?ng, ch?ng ch? g?c (n?u có) cho nhân viên sau khi nhân viên ?ã hoàn thành các ngh?a v? ?ã cam k?t t?i h?p ??ng th? vi?c này.

2.Quy?n h?n:

- ?i?u hành ng??i lao ??ng hoàn thành công vi?c theo H?p ??ng (b? trí, ?i?u chuy?n, t?m ng?ng vi?c);

- T?m hoãn, ch?m d?t h?p ??ng th? vi?c, k? lu?t ng??i lao ??ng theo quy ??nh c?a pháp lu?t, và n?i quy lao ??ng c?a Công ty.

 

?i?u 5: ?i?u kho?n thi hành:

- Nh?ng v?n ?? v? lao ??ng không ghi trong h?p ??ng th? vi?c này thì áp d?ng theo quy ??nh c?a n?i quy lao ??ng và pháp lu?t lao ??ng;

- H?p ??ng th? vi?c này ???c l?p thành 02 b?n có giá tr? nh? nhau, m?i bên gi? 01 b?n và có hi?u l?c k? t? ngày .... tháng .... n?m ....

H?p ??ng làm t?i: Công ty Lu?t TNHH Minh khuê.

 

Ng??i lao ??ng

(Ký, ghi rõ h? tên)

Ng??i s? d?ng lao ??ng

     (Ký, ghi rõ h? tên)

 

-------------------------------------------------------

THAM KH?O D?CH V? T? V?N LU?T LIÊN QUAN:

1. T? v?n so?n th?o h?p ??ng;

2. D?ch v? tr??c b? sang tên nhà ??t;

3. T? v?n th?a k? quy?n s? d?ng ??t;

4. D?ch v? công ch?ng sang tên s? ??;

5. D?ch v? công ch?ng uy tín, chuyên nghi?p;

6. D?ch v? so?n th?o và công ch?ng h?p ??ng;

M?i th?ng tin c?n t? v?n, qu? kh?ch vui l?ng li?n h?:

Lu?t Minh Khu?

C?NG TY LU?T MINH KHU? (MK LAW FIRM)

LU?T S? T? V?N PH?P LU?T (24/7) G?I: 1900 6162

G?i y?u c?u d?ch v? tr?c ti?p qua Email    : lienhe@luatminhkhue.vn
Tham kh?o d?ch v? v? ki?n th?c ph?p lu?t : http://www.luatminhkhue.vn
? Copyright by MKLAW FIRM

S? l??t ??c 4917
G?I Y?U C?U D?CH V? T? V?N

Ho? va? t?n(*)

??a ch?

?i?n tho?i(*)

Email(*)

Ti?u ??(*)

N?i Dung(*)

T?m ki?m

V? D? : V?n b?n ph?p lu?t, Van ban luat ...

D?ch v? C?ng ty lu?t Minh Khu?:

Lu?t s? t? v?n h?p ??ng

C?ng ty Lu?t Minh Khu? cung c?p d?ch v? tr?n g?i t? v?n h?p ??ng, so?n th?o h?p ??ng, ??m ph?n k? k?t v? gi?i quy?t tranh ch?p h?p ??ng. T? v?n h?p ??ng y?u c?u ng??i t? v?n v? so?n th?o h?p ??ng ph?i c? k? n?ng c?ng nh?ng hi?u bi?t ph?p lu?t v? th?c ti?n ho?t ??ng trong nhi?u l?nh v?c.

D?ch v? lu?t s? trong l?nh v?c h?p ??ng:

Lu?t s? t? v?n v? gi?i quy?t tranh ch?p h?p ??ng

Tranh ch?p h?p ??ng l? m?t d?ng tranh ch?p ph? bi?n trong n?n kinh t? th? tr??ng. C?ng ty lu?t Minh Khu? cung c?p d?ch v? lu?t s? t? v?n v? gi?i quy?t c?c tranh ch?p h?p ??ng b?ng h?nh th?c th??ng th?o tr?c ti?p ho?c th?ng qua con ???ng t?a ?n:

H?? tr?? tr??c tuy??n

T?NG ??I T? V?N PH?P LU?T MI?N PH?:

G?i: 1900 6162

Y?U C?U D?CH V? T? V?N:

G?i: 1900 6162

D?ch v? n?i b?t