• Luat minh khue
  • Tu van luat
  • Tu van luat ly hon
  • Tu van luat minh khue

T? v?n lu?t, T? v?n ph?p lu?t, D?ch v? lu?t s?, lu?t s? doanh nghi?p, C?ng ty lu?t

T? v?n lu?t, T? v?n ph?p lu?t, D?ch v? lu?t s?, lu?t s? doanh nghi?p, C?ng ty lu?t

M?u h?p ??ng vay v?n

Ho?t ??ng kinh doanh lu?n g?n li?n v?i ho?t ??ng t?n d?ng - C?ng ty lu?t Minh Khu? cung c?p m?u h?p ??ng vay v?n ?? qu? kh?ch h?ng tham kh?o, th?ng tin chi ti?t vui l?ng li?n h? 19006816 ?? ???c t? v?n, h? tr? tr?c ti?p:

>> T?i m?u h?p ??ng vay v?n

 

.T? v?n thay ??i gi?y ph?p kinh doanh ?

(Lu?t s? t? v?n pháp lu?t tr?c tuy?n qua ?i?n tho?i g?i:  - 1900 6162)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

C?NG HÒA XÃ H?I CH? NGH?A VI?T NAM

 ??c l?p – T? do – H?nh Phúc

 

H?P ??NG VAY V?N

S?: ……/2012/HDVV 

Hôm nay ngày___tháng____n?m 20.... t?i .........., chúng tôi g?m:

1.         Bên A: Bên cho vay:

??a ch?:     

?i?n tho?i:

Fax:

Tài kho?n s?:

T?i:

??i di?n:         

Ch?c v?:      

2.         Bên B: Bên vay:

??a ch?:

?i?n tho?i:

Fax:

Tài kho?n s?:

T?i:

Ng??i ??i di?n:

Ch?c v?:

 

Hai bên th?ng nh?t vi?c Bên A cho Bên B vay ti?n t? ngu?n v?n c?a Bên A theo các ?i?u kho?n, ?i?u ki?n d??i ?ây:

?i?u 1: N?i dung cho vay

T?ng s? ti?n vay b?ng s? là ……..000.000 ?, b?ng ch? là ………………

?i?u 2: M?c ?ích s? d?ng ti?n vay

S? ti?n vay s? ???c s? d?ng vào m?c ?ích ?? c?p trong D? án/Ph??ng án s?n xu?t kinh doanh ?ính kèm. D? án/Ph??ng án ???c coi là b? ph?n không tách r?i c?a H?p ??ng này.

?i?u 3: Th?i h?n cho vay

- Th?i h?n cho vay là ……. (……) tháng, t? ngày ...... ??n ngày .... tháng .... n?m ....

- Ngày tr? n? cu?i cùng là ­­…../….../........

?i?u 4: Lãi su?t cho vay

- Lãi su?t cho vay là 0,8%/tháng (không ph?y tám ph?n tr?m m?t tháng), ???c tính trên t?ng s? ti?n vay.

- Ti?n lãi ???c tính trên t?ng s? ti?n vay, theo lãi su?t cho vay nhân v?i th?i gian vay . Th?i gian vay ???c k? t? ngày Bên B nh?n ti?n vay ??n ngày tr? h?t n? g?c và lãi (k? c? lãi quá h?n n?u có), c?n c? vào các phi?u thu c?a v?n phòng H?i ???c hai bên ký nh?n theo ?i?u 4.3 d??i ?ây.

- Tr??ng h?p Bên B nh?n ti?n vay thành nhi?u l?n thì m?i l?n nh?n ti?n vay, hai bên ký Phi?u thu ho?c Biên lai nh?n n?. Phi?u thu, biên lai nh?n n? là  b? ph?n không tách r?i c?a H?p ??ng này.

- Lãi su?t n? quá h?n: Tr??ng h?p ??n k? tr? n? g?c và lãi, n?u Bên B không thanh toán toàn b? n? (g?c và lãi) mà không có tho? thu?n nào khác v?i Bên A thì Bên B ph?i ch?u lãi su?t n? quá h?n b?ng 150% (m?t tr?m n?m m??i ph?n tr?m) lãi su?t cho vay.  

?i?u 5: Quy?n và nghiã v? c?a Bên A

- Có các quy?n, ngh?a v? theo quy ??nh c?a Quy ch? ho?t ??ng c?a Bên A;

- Yêu c?u Bên B th?c hi?n các ngh?a v? ?ã cam k?t.

- Ng?ng cho vay, ch?m d?t vi?c cho vay, thu h?i n? tr??c h?n khi phát hi?n Bên B cung c?p thông tin sai s? th?t, vi ph?m h?p ??ng.

- Giao cho Bên B ti?n vay theo l?ch trình ?ã tho? thu?n t?i H?p ??ng này

- Nh?n ti?n lãi vay hàng tháng, lãi su?t n? quá h?n trong tr??ng h?p ??n k? thanh toán mà Bên B không tr? ???c n?;

?i?u 6: Quy?n và ngh?a v? c?a Bên B

- Yêu c?u Bên A th?c hi?n ?úng các ngh?a v? ?ã cam k?t.

- T? ch?i các yêu c?u c?a Bên A không ?úng v?i các th?a thu?n trong H?p ??ng này.

- S? d?ng ti?n vay ?úng m?c ?ích và th?c hi?n ?úng các n?i dung khác ?ã th?a thu?n trong H?p ??ng vay v?n;

- Thanh toán ??y ??, ?úng h?n toàn b? n? (g?c và lãi) cho Bên A ;

- Ch?u trách nhi?m tr??c H?i, tr??c pháp lu?t khi không th?c hi?n ?úng cam k?t theo H?p ??ng này.

?i?u 7: Ch?m d?t H?p ??ng tr??c th?i h?n:

7.1 H?p ??ng này s? ch?m d?t tr??c th?i h?n khi x?y ra m?t trong các s? ki?n sau:

a)   Hai Bên ??ng ý ch?m d?t H?p ??ng tr??c th?i h?n

b)   M?t trong hai bên không th?c hi?n ngh?a v? c?a mình;

b)   Khi m?t bên là cá nhân b? ch?t ho?c m?t n?ng l?c hành vi dân s?;

c)   Khi m?t bên là pháp nhân h?p nh?t, chia tách ho?c chuy?n giao quy?n s? h?u mà pháp nhân m?i không có mong mu?n ho?c kh? n?ng ?? ti?p t?c th?c hi?n h?p ??ng nh? ?ã tho? thu?n.

7.2 Khi m?t trong các s? ki?n t?i ?i?u 7.1 quy ??nh ? trên x?y ra, bên ch?m d?t tr??c th?i h?n thông báo tr??c th?i h?n cho bên kia 15 ngày. Hai bên s? l?p b?n Thanh lý h?p ??ng tr??c th?i h?n và hoàn tr? cho nhau nh?ng gì ?ã nh?n.

?i?u 8: S?a ??i, b? sung, thanh lý H?p ??ng                                              

- Các ?i?u kho?n trong H?p ??ng này có th? ???c s?a ??i, b? sung theo tho? thu?n c?a các bên. B?t k? s? s?a ??i, b? sung nào ph?i ???c l?p thành v?n b?n, có ch? ký c?a hai bên và là m?t b? ph?n không tách r?i c?a H?p ??ng này, và hoàn toàn không ?nh h??ng ??n hi?u l?c c?a các ?i?u kho?n khác.

- H?p ??ng này ???c thanh lý sau khi Bên B ?ã hoàn thành m?i ngh?a v? theo quy ??nh t?i H?p ??ng này.

?i?u 9: Gi?i quy?t tranh ch?p

Các tranh ch?p h?p ??ng này s? ???c hai bên gi?i quy?t b?ng th??ng l??ng theo tinh th?n bình ??ng và cùng có l?i. Tr??ng h?p không th? gi?i quy?t ???c b?ng th??ng l??ng, hai bên s? ??a tranh ch?p ra gi?i quy?t t?i Toà án có th?m quy?n t?i Hà N?i.

?i?u 10: Hi?u l?c và s? b?n c?a H?p ??ng

- H?p ??ng có hi?u l?c t? ngày ký và k?t thúc khi các ngh?a v? ?ã ???c th?c hi?n xong.

- H?p ??ng này ???c l?p thành hai (02) b?n g?c có giá tr? pháp lý ngang nhau, m?i bên gi? m?t b?n.

??I DI?N BÊN A                                                           ??I DI?N BÊN B

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------

THAM KH?O D?CH V? T? V?N LIÊN QUAN:

1. T? v?n pháp lu?t lao ??ng;

2. Lu?t s? riêng cho doanh nghi?p;

3.T? v?n pháp lu?t l?nh v?c dân s?;

4. T? v?n lu?t hành chính Vi?t Nam;

5. D?ch v? lu?t s? t? v?n gi?i quy?t tranh ch?p t?i tòa án.

6. Lu?t s? tranh t?ng t?i tòa án và ??i di?n ngoài t? t?ng;

7. Lu?t s? t? v?n gi?i quy?t tranh ch?p hôn nhân gia ?ình;

8. D?ch v? lu?t s? t? v?n tr?c tuy?n qua t?ng ?ài 19006816;

 

M?i th?ng tin c?n t? v?n, qu? kh?ch vui l?ng li?n h?:

Lu?t Minh Khu?

C?NG TY LU?T MINH KHU? (MK LAW FIRM)

LU?T S? T? V?N PH?P LU?T (24/7) G?I: 1900 6162

G?i y?u c?u d?ch v? tr?c ti?p qua Email    : lienhe@luatminhkhue.vn
Tham kh?o d?ch v? v? ki?n th?c ph?p lu?t : http://www.luatminhkhue.vn
? Copyright by MKLAW FIRM

S? l??t ??c 21820
G?I Y?U C?U D?CH V? T? V?N

Ho? va? t?n(*)

??a ch?

?i?n tho?i(*)

Email(*)

Ti?u ??(*)

N?i Dung(*)

T?m ki?m

V? D? : V?n b?n ph?p lu?t, Van ban luat ...

D?ch v? C?ng ty lu?t Minh Khu?:

Lu?t s? t? v?n h?p ??ng

C?ng ty Lu?t Minh Khu? cung c?p d?ch v? tr?n g?i t? v?n h?p ??ng, so?n th?o h?p ??ng, ??m ph?n k? k?t v? gi?i quy?t tranh ch?p h?p ??ng. T? v?n h?p ??ng y?u c?u ng??i t? v?n v? so?n th?o h?p ??ng ph?i c? k? n?ng c?ng nh?ng hi?u bi?t ph?p lu?t v? th?c ti?n ho?t ??ng trong nhi?u l?nh v?c.

D?ch v? lu?t s? trong l?nh v?c h?p ??ng:

Lu?t s? t? v?n v? gi?i quy?t tranh ch?p h?p ??ng

Tranh ch?p h?p ??ng l? m?t d?ng tranh ch?p ph? bi?n trong n?n kinh t? th? tr??ng. C?ng ty lu?t Minh Khu? cung c?p d?ch v? lu?t s? t? v?n v? gi?i quy?t c?c tranh ch?p h?p ??ng b?ng h?nh th?c th??ng th?o tr?c ti?p ho?c th?ng qua con ???ng t?a ?n:

H?? tr?? tr??c tuy??n

T?NG ??I T? V?N PH?P LU?T MI?N PH?:

G?i: 1900 6162

Y?U C?U D?CH V? T? V?N:

G?i: 1900 6162

D?ch v? n?i b?t