• Luat minh khue
  • Tu van luat
  • Tu van luat ly hon
  • Tu van luat minh khue

T? v?n lu?t, T? v?n ph?p lu?t, D?ch v? lu?t s?, lu?t s? doanh nghi?p, C?ng ty lu?t

T? v?n lu?t, T? v?n ph?p lu?t, D?ch v? lu?t s?, lu?t s? doanh nghi?p, C?ng ty lu?t

M?u b?ng k? thanh to?n c?ng t?c ph?

C?ng ty lu?t Minh Khu? cung c?p m?u b?ng k? thanh to?n c?ng t?c ph? ?? Qu? kh?ch h?ng tham kh?o. Th?ng tin chi ti?t vui l?ng li?n h? 19006162 ?? ???c t? v?n, h? tr?:

>> T?i m?u b?ng kê công tác phí

 

.T? v?n thay ??i gi?y ph?p kinh doanh ?

(Lu?t s? t? v?n pháp lu?t tr?c tuy?n qua ?i?n tho?i g?i:  - 1900 6162)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

??n v?:……………………                                          M?u s? C12-HD                                       

B? ph?n:………………….                        (Ban hành theo Q? s? 19/2006/Q?-BTC

Mã ??n v? SDNS:………..                    ngày 30/3/2006 c?a B? tr??ng B? tr??ng b? Tài chính)

 

                            B?NG KÊ THANH TOÁN CÔNG TÁC PHÍ

                                                                                  Tháng…..n?m…..                                                                           S?:……………

 

S?

TT

H? và tên

??n v?

Ti?n tàu xe

Ti?n l?u trú

Ti?n tr?

C?ng

S? ti?n ?ã t?m ?ng

S? ti?n còn

???c nh?n

Ký nh?n

A

B

C

1

2

3

4

5

6=4-5

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C?ng

x

 

 

 

 

 

 

x

 

         T?ng s? ti?n (Vi?t b?ng ch?): ……………………………………………

          (Kèm theo…..ch?ng t? g?c: Vé, gi?y ?i ???ng, Hóa ??n,….)

 

                                                                                                     Ngày……tháng …..n?m.....

        Ng??i l?p                         K? toán tr??ng                           Ng??i duy?t

      (Ký, h? tên)                            (Ký,h? tên)                                 (Ký, h? tên)     


 

M?i th?ng tin c?n t? v?n, qu? kh?ch vui l?ng li?n h?:

Lu?t Minh Khu?

C?NG TY LU?T MINH KHU? (MK LAW FIRM)

LU?T S? T? V?N PH?P LU?T (24/7) G?I: 1900 6162

G?i y?u c?u d?ch v? tr?c ti?p qua Email    : lienhe@luatminhkhue.vn
Tham kh?o d?ch v? v? ki?n th?c ph?p lu?t : http://www.luatminhkhue.vn
? Copyright by MKLAW FIRM

S? l??t ??c 8992
G?I Y?U C?U D?CH V? T? V?N

Ho? va? t?n(*)

??a ch?

?i?n tho?i(*)

Email(*)

Ti?u ??(*)

N?i Dung(*)

T?m ki?m

V? D? : V?n b?n ph?p lu?t, Van ban luat ...

D?ch v? C?ng ty lu?t Minh Khu?:

T? v?n thay ??i n?i dung ??ng k? kinh doanh cho doanh nghi?p

D?ch v? t? v?n thay ??i n?i dung ??ng k? kinh doanh: T? v?n ??ng k? thay ??i tr? s? ch?nh doanh nghi?p - T? v?n ??ng k? ??i t?n doanh nghi?p - T? v?n ??ng k? thay ??i ng??i ??i di?n theo ph?p lu?t c?a doanh nghi?p - T? v?n ??ng k? thay ??i v?n ? T? v?n ??ng k? thay ??i th?nh vi?n... nh? sau:

D?ch v? kh?c c?a MKLAW FIRM

Lu?t s? t? v?n so?n th?o ??n khi?u n?i, t? c?o

C?ng ty lu?t Minh Khu? v?i ??i ng? lu?t s? ??ng nghi?p, c?c chuy?n gia ph?p l? gi?u kinh nghi?m, gi?i chuy?n m?n, c? uy t?n trong gi?i lu?t ? Vi?t Nam. V?i ph??ng ch?m ho?t ??ng gT?m s?ng tr? minhh C?ng ty lu?t Minh Khu? chuy?n cung c?p c?c d?ch v? ph?p l? ch?t l??ng cao, v?i phong c?ch chuy?n nghi?p, b?o v? c? hi?u qu? quy?n v? l?i ?ch h?p ph?p cho Kh?ch h?ng trong c?c v? ?n H?nh s?, d?n s?, Kinh doanh th??ng m?i, H?nh ch?nh.

D?ch v? n?i b?t