• Luat minh khue
  • Tu van luat
  • Tu van luat ly hon
  • Tu van luat minh khue

T? v?n lu?t, T? v?n ph?p lu?t, D?ch v? lu?t s?, lu?t s? doanh nghi?p, C?ng ty lu?t

T? v?n lu?t, T? v?n ph?p lu?t, D?ch v? lu?t s?, lu?t s? doanh nghi?p, C?ng ty lu?t

M?u ??n xin b?o l?nh cho b? can ?ang b? t?m gi? ???c ?p d?ng bi?n ph?p t?i ngo?i

C?ng ty lu?t Minh Khu? cung c?p m?u ??n xin b?o l?nh cho b? can ?ang b? t?m gi? ???c ?p d?ng bi?n ph?p t?i ngo?i ?? Qu? v? tham kh?o, th?ng tin chi ti?t vui l?ng li?n h? tr?c ti?p ?? ???c t? v?n, h? tr? tr?c ti?p:

>> T?i m?u ??n xin b?o lãnh cho b? can

 

.T? v?n thay ??i gi?y ph?p kinh doanh ?

(Lu?t s? t? v?n pháp lu?t tr?c tuy?n qua ?i?n tho?i g?i:  - 1900 6162)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

C?NG HOÀ XÃ H?I CH? NGH?A VI?T NAM

??c l?p - T? do - H?nh phúc

                                                     ……….., ngày ……tháng……..n?m…….

 

      ??N XIN B?O L?NH CHO B? CAN

?ANG B? GIAM GI? ???C ÁP D?NG BI?N PHÁP T?I NGO?IKính g?i:         TR??NG CÔNG AN QU?N …

VI?N TR??NG VI?N KI?M SÁT NHÂN DÂN QU?N …..  

Tôi (T? ch?c) b?o l?nh:           

Ngh? nghi?p:  

Trú t?i:

Chúng tôi là (quan h?) v?i ….. (tên ng??i b? b?t, ngày tháng n?m sinh)

Nêu lý do b? b?t:….

Hi?n ?ang t?m giam/t?m gi? ? ?âu:…

Nay gia ?ình tôi làm ??n này kính g?i t?i C? quan ?i?u tra xin ???c b?o l?nh cho …. ???c thay ??i bi?n pháp ng?n ch?n t? T?m giam sang hình th?c T?i ngo?i vì m?t s? lý do sau:

Trình bày m?t s? lý do: Nhân thân, s?c kh?e, vi ph?m l?n ??u hay không, là lao ??ng chính….

Gia ?ình/T? ch?c chúng tôi xin cam k?t sau khi ….???c t?i ngo?i s?:

- Cam ?oan không cho …?i kh?i n?i c? trú: Giám sát, qu?n lý m?i hành vi, sinh ho?t c?a …; Th??ng xuyên nh?c nh?, giáo d?c …hi?u bi?t pháp lu?t và khai báo thành kh?n.; ??m b?o ……s? có m?t theo ?úng th?i gian, ??a ?i?m ghi tron gi?y tri?u t?p mà các c? quan ch?c n?ng ?n ??nh, ch?p hành ??y ?? nh?ng quy ??nh v? t? t?ng c?a pháp lu?t.

Gia ?ình/T? ch?c chúng tôi c?ng xin cam k?t v?i c? quan công an là s? qu?n lý, giám sát cháu Ph??ng th??ng xuyên. N?u sai chúng tôi xin ch?u m?i trách nhi?m k? lu?t trong Quân ??i nhân dân Vi?t Nam và trách nhi?m tr??c pháp lu?t.

Xin chân thành c?m ?n s? quan tâm, giúp ??.

Gia ?ình ký (C? quan, t? ch?c b?o l?nh)

 

 

 

-----------------------------------------------------------

THAM KH?O D?CH V? T? V?N LIÊN QUAN:

1. T? v?n pháp lu?t lao ??ng;

2. Lu?t s? riêng cho doanh nghi?p;

3.T? v?n pháp lu?t l?nh v?c dân s?;

4. T? v?n lu?t hành chính Vi?t Nam;

5. D?ch v? lu?t s? t? v?n gi?i quy?t tranh ch?p t?i tòa án.

6. Lu?t s? tranh t?ng t?i tòa án và ??i di?n ngoài t? t?ng;

7. Lu?t s? t? v?n gi?i quy?t tranh ch?p hôn nhân gia ?ình;

8. D?ch v? lu?t s? t? v?n tr?c tuy?n qua t?ng ?ài 19006162;

 

M?i th?ng tin c?n t? v?n, qu? kh?ch vui l?ng li?n h?:

Lu?t Minh Khu?

C?NG TY LU?T MINH KHU? (MK LAW FIRM)

LU?T S? T? V?N PH?P LU?T (24/7) G?I: 1900 6162

G?i y?u c?u d?ch v? tr?c ti?p qua Email    : lienhe@luatminhkhue.vn
Tham kh?o d?ch v? v? ki?n th?c ph?p lu?t : http://www.luatminhkhue.vn
? Copyright by MKLAW FIRM

S? l??t ??c 10466
G?I Y?U C?U D?CH V? T? V?N

Ho? va? t?n(*)

??a ch?

?i?n tho?i(*)

Email(*)

Ti?u ??(*)

N?i Dung(*)

T?m ki?m

V? D? : V?n b?n ph?p lu?t, Van ban luat ...

D?ch v? C?ng ty lu?t Minh Khu?:

T? v?n thay ??i n?i dung ??ng k? kinh doanh cho doanh nghi?p

D?ch v? t? v?n thay ??i n?i dung ??ng k? kinh doanh: T? v?n ??ng k? thay ??i tr? s? ch?nh doanh nghi?p - T? v?n ??ng k? ??i t?n doanh nghi?p - T? v?n ??ng k? thay ??i ng??i ??i di?n theo ph?p lu?t c?a doanh nghi?p - T? v?n ??ng k? thay ??i v?n ? T? v?n ??ng k? thay ??i th?nh vi?n... nh? sau:

D?ch v? kh?c c?a MKLAW FIRM

Lu?t s? t? v?n so?n th?o ??n khi?u n?i, t? c?o

C?ng ty lu?t Minh Khu? v?i ??i ng? lu?t s? ??ng nghi?p, c?c chuy?n gia ph?p l? gi?u kinh nghi?m, gi?i chuy?n m?n, c? uy t?n trong gi?i lu?t ? Vi?t Nam. V?i ph??ng ch?m ho?t ??ng gT?m s?ng tr? minhh C?ng ty lu?t Minh Khu? chuy?n cung c?p c?c d?ch v? ph?p l? ch?t l??ng cao, v?i phong c?ch chuy?n nghi?p, b?o v? c? hi?u qu? quy?n v? l?i ?ch h?p ph?p cho Kh?ch h?ng trong c?c v? ?n H?nh s?, d?n s?, Kinh doanh th??ng m?i, H?nh ch?nh.

D?ch v? n?i b?t