Phụ lục số 22

Tên Công ty quản lý quỹ:......

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   ........, ngày......tháng......năm...

 

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀO CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

 

STT

Tên công ty con, liên kết

Số giấy phép

lĩnh vực kinh doanh chính

Tỷ lệ sở hữu của công  ty quản lý quỹ

Giá trị khoản vốn đầu tư của công ty quản lý quỹ

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

                                   (Tổng) Giám đốc Công ty quản lý quỹ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)