PHỤ LỤC XVI

CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN GIỮA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VÀ KHÁCH HÀNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính)

 

Các bên tham gia ký kết hợp đồng:

 • Tên, địa chỉ công ty chứng khoán, tên người đại diện công ty;
 • Tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân/số hộ chiếu/số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngày cấp, nơi cấp của  khách hàng;

Điều khoản về các thoả thuận cụ thể:

 • Các cách thức nhận lệnh của công ty;
 • Tỷ lệ ký quỹ đặt mua/bán chứng khoán được áp dụng;
 • Thỏa thuận về lãi suất trên số dư tiền gửi giao dịch chứng khoán;
 • Thời hạn, cách thức xử lý tài sản trong trường hợp khách hàng không có khả năng thanh toán đúng hạn;
 • Thoả thuận về thời gian và phương thức chuyển đổi từ ngoại tệ sang đồng Việt Nam trong trường hợp chuyển tiền giao dịch chứng khoán bằng ngoại tệ.

Điều khoản về quyền và nghĩa vụ các bên tham gia:

 • Quyền và nghĩa vụ của khách hàng (sở hữu tiền, chứng khoán và các khoản lợi nhuận, quyền và lợi ích hợp pháp khác gắn liền với số tiền, chứng khoán đó; cung cấp thông tin theo yêu cầu của công ty, trả phí giao dịch.....)
 • Quyền và nghĩa vụ của công ty chứng khoán (thu phí giao dịch, lưu ký, thực hiện các ủy quyền hợp pháp khác theo thỏa thuận với khách hàng; lưu giữ, bảo quản tiền, chứng khoán cho khách hàng, thực hiện giao dịch, bảo mật thông tin, cung cấp thông tin theo yêu cầu của khách hàng....).

Điều khoản về các thoả thuận khác:

 • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, điều khoản này nêu rõ:
 • Khách hàng được bồi thường thiệt hại nếu công ty vi phạm nghĩa vụ quy định tại Hợp đồng này;
 • Mức bồi thường thiệt hại: do các bên thỏa thuận cụ thể hoặc theo quy định của pháp luật.
 • Cách thức xử lý tài khoản trong trường hợp công ty rút nghiệp vụ môi giới, giải thể hoặc bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động;
 • Các trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn;
 • Thời hạn có hiệu lực của hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp phát sinh;

Các thoả thuận khác theo thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật.