Mẫu B15   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………(1), ngày……tháng……năm…

 

ĐỀ NGHỊ MỞ LỚP BỒI DƯỠNG

NHỮNG NGƯỜI CHUYÊN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO

Kính gửi: (2) ……...……………………………………………………………….

Tên tổ chức tôn giáo:……………………...……………………………………...

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):…………………………………………………...

Trụ sở chính: ……..………………………………………………………………

 

Đề nghị mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo với nội dung sau:

>> Xem thêm:  Sinh viên hoàn thành khóa đào tạo kỹ năng tại Công ty Luật Minh Khuê

 

Tên lớp: …………...……………………………………………………………..

Địa điểm tổ chức:…………………………………………………………………

Lý do mở lớp:…………………………………………………………………......

Thời gian học:…………………………………………………………………….

Nội dung học:……………………………………………………………………..

Thành phần tham dự: ……………………………..……………………………...

Kèm theo đề nghị gồm: chương trình học; danh sách giảng viên (họ tên, tên gọi khác, tuổi, địa chỉ, chức vụ, phẩm trật ).

 

 

                               TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

                                  (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

 

>> Xem thêm:  Bồi thường chi phí đào tạo đối với viên chức như thế nào ?

(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.

(2) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi mở lớp.

>> Xem thêm:  Chi phí đào tạo cho người lao động có phải chịu thuế thu nhập cá nhân hay không ?