Mẫu B7          

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

………(1), ngày……tháng……năm……

 

ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC

 

 

Kính gửi: (2) ………...…………………………………………………………….

Tên tổ chức tôn giáo đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc: …….……………….……………………………………………………………...

Trụ sở: ……..…………………...………………………………………………...

Đề nghị được thành lập  tổ chức tôn giáo trực thuộc:

>> Xem thêm:  Thư xin được tư vấn để kết hôn với người trong ngành công an ?

 

Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc dự kiến thành lập: ……………………………..

…………….………………………………………………………………………

Lý do thành lập:………………………………...…..…………………………….

Phạm vi hoạt động tôn giáo:……………………………………………………...

Số lượng tín đồ hiện có tại thời điểm thành lập:………………………………….

Dự kiến nơi đặt trụ sở của tổ chức sau khi thành lập:...…………………………..

…………….………………………………………………………………………

 

Kèm theo đề nghị gồm: danh sách dự kiến những người đại diện tổ chức tôn giáo trực thuộc khi được thành lập.

>> Xem thêm:  Kết hôn khi hai bên khác tôn giáo ?

 

 

 

                              TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

                                (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc.

(2) Thủ tướng Chính phủ đối với việc thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc không phải là tổ chức tôn giáo cơ sở; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với việc thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở.

 

 

>> Xem thêm:  Mẫu đề nghị về việc tham gia khóa đào tạo tôn giáo ở nước ngoài (Mẫu B33)