Tỉnh, thành phố: …………

 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN B, THC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUC GIA NĂM 2015 VÀ 
D TOÁN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUC GIA, CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NĂM 2016

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nội dung

Dự toán năm 2015

Ước thực hiện năm 2015

Dự kiến năm 2016

Tngsố

Trong đó

Tngsố

Trong đó

Tngsố

Trong đó

Vốn đầu tư

Vốn sự nghiệp

Vốn đầu tư

Vốn sự nghiệp

Vốn đầu tư

Vốn sự nghiệp

A

B

1=2+3

2

3

4=5+6

5

6

7=8+9

8

9

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- MỤC TIÊU (DỰ ÁN) …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- MỤC TIÊU (DỰ ÁN) …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- MỤC TIÊU (DỰ ÁN) …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- MỤC TIÊU (DỰ ÁN) …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

CHƯƠNG TRÌNH ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- MỤC TIÊU (DỰ ÁN) …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- MỤC TIÊU (DỰ ÁN) …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

CHƯƠNG TRÌNH ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- MỤC TIÊU (DỰ ÁN) …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- MỤC TIÊU (DỰ ÁN) …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…, ngày … tháng ... năm 2015
TM. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố…
Chủ tịch