PHỤ LỤC XIX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                             ....., ngày...... tháng...... năm ......

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ HỢP NHẤT, SÁP NHẬP CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

 

Thông tin về các công ty tham gia hợp nhất, sáp nhập: (Tất cả các công ty chứng khoán tham gia hợp nhất, sáp nhập phải ghi đầy đủ các thông tin như sau)

 • Công ty (tên đầy đủ và chính thức của công ty ghi bằng chữ in hoa)
 • Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số:..... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày.... tháng.... năm....
 • Nghiệp vụ kinh doanh:......
 • Hình thức pháp lý:.....
 • Địa chỉ trụ sở chính:......
 • Người đại diện theo pháp luật của Công ty:......
 • Vốn điều lệ:......
 • Điện thoại: ....                         Fax:...             

Đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho công ty chúng tôi hợp nhất, sáp nhập với nội dung  như sau:

>> Xem thêm:  Nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán ?

 • Tên công ty chứng khoán hình thành sau hợp nhất sáp nhập:……………
 • Nghiệp vụ kinh doanh:......
 • Hình thức pháp lý:.....
 • Địa chỉ trụ sở chính:......
 • Người đại diện theo pháp luật của Công ty:......
 • Vốn điều lệ:......

Lý do hợp nhất, sáp nhập:...........

Người đại diện liên hệ:

 1. Họ và tên    ……………………………………………………..…
 2. Số Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu….. ngày cấp…… nơi cấp……
 3. Địa chỉ………………………………………………………..………….
 4. Số điện thoại liên hệ……………………………………………………..
 5. Email………………………………………………………..…

Chúng tôi cam kết sau khi chúng tôi hợp nhất, sáp nhập công ty chứng khoán, chúng tôi sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan và thực hiện hoạt động giao dịch chứng khoán theo đúng pháp luật.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của nội dung Giấy đề nghị và hồ sơ kèm theo.

 

Hồ sơ kèm theo:

(Liệt kê đầy đủ)

Công ty chứng khoán 1

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Công ty chứng khoán 2

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

 

>> Xem thêm:  Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính, chứng khoán