PHỤ LỤC X

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                              ....., ngày...... tháng...... năm ......

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN THÀNH LẬP CHI NHÁNH/PHÒNG GIAO DỊCH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN   

 

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

>> Xem thêm:  Nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán ?

 

Chúng tôi là:

 • Công ty chứng khoán (tên đầy đủ của công ty ghi bằng chữ in hoa)
 • Giấy phép thành lập và hoạt động hoạt động công ty chứng khoán số: ... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày ... tháng ... năm ...
 • Địa chỉ trụ sở chính:
 • Điện thoại:.........                     Fax:...........                 
 • Quyết định thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện số ... ngày ... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sửa đổi chấp thuận thành lập chi nhánh/phòng giao dịch/văn phòng đại diện cho công ty chúng tôi như sau:

Trường hợp bổ sung, rút nghiệp vụ kinh doanh tại chi nhánh

 • Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán đã được cấp phép hoạt động (liệt kê chi tiết):...........
 • Nghiệp vụ kinh chứng khoán đề nghị rút/bổ sung:................

Trường hợp thay đổi tên chi nhánh/phòng giao dịch/văn phòng đại diện

 • Tên cũ của chi nhánh/phòng giao dịch/văn phòng đại diện:........
 • Tên mới của chi nhánh/phòng giao dịch/vãn phòng đại diện:.......

Trường hợp thay đổi Giám đốc chi nhánh

 • Giám đốc chi nhánh cũ:..........

Số Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu.....ngày cấp.....nơi cấp......

Số chứng chỉ hành nghề: ............................ Loại CCHN........

 • Giám đốc chi nhánh mới:..........

Số Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu.....ngày cấp.....nơi cấp......

Số chứng chỉ hành nghề: ............................ Loại CCHN........

>> Xem thêm:  Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính, chứng khoán

Lý do thay đổi: ....................................................................................

Công ty cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của Giấy đề nghị và hồ sơ kèm theo.

Hồ sơ kèm theo:                                                                          (Tổng) Giám đốc

        (Liệt kê đầy đủ)                                                                  (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

 

>> Xem thêm:  Mẫu bảng kê chi tiết chứng khoán đã chuyển nhượng trong năm (Mẫu số: 13-1/BK-TNCN)