CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 
---------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY PHÉP THÀNH LẬP

CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI/ CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Tên Trung tâm trọng tài/Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam:

…………………………………………………………………………………………………………….

Tên viết tắt (nếu có):……………………………………………………………………………………

Giấy phép thành lập số: ………………do Bộ Tư pháp cấp ngày……… tháng………..năm.......

Địa chỉ trụ sở:……………………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………. Fax:…………………………………………………

Email: …………………………………...............Website (nếu có):………………………………….

Đề nghị thay đổi nội dung Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài với nội dung cụ thể như sau:

1…………………………………………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính trung thực và tính chính xác của nội dung Đơn đề nghị thay đổi nội dung Giấy phép thành lập và hồ sơ kèm theo; chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại.

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1 …………………………………………………………………………………………………….

2 …………………………………………………………………………………………………….

3. …………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

 

Tỉnh (thành phố), ngày……tháng ….năm……
Người đại diện theo pháp luật của Trung tâm trọng tài/Trưởng Chi nhánh tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)