BND TỈNH, THÀNH PHỐ……………
UBND HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ…….

 DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN HỖ TRỢ TIỀN ĐIỆN
HỘ NGHÈO VÀ HỘ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

NĂM ………………
(Đính kèm Thông tư số 190/2014/TT-BTC ngày 11/12/2014 của Bộ Tài chính)

STT

Các xã, phường, thị trấn

Ước thực hiện dự toán năm nay

Dự toán năm sau

Tổng số hộ nghèo và hộ chính sách xã hội

Gồm

Tổng số tiền hỗ trợ (ngàn đồng)

Tổng số hộ nghèo và hộ chính sách xã hội

Gồm

Tổng số tiền hỗ trợ (ngàn đồng)

Số hộ nghèo

Số hộ chính sách xã hội (không thuộc diện hộ nghèo và có lượng điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt trong tháng không quá 50 kwh ở vùng có điện lưới)

Số hộ chính sách xã hội (không thuộc diện hộ nghèo và sống ở vùng chưa có điện lưới)

Số hộ nghèo

Số hộ chính sách xã hội (không thuộc diện hộ nghèo và có lượng điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt trong tháng không quá 50 kwh ở vùng có điện lưới)

Số hộ chính sách xã hội (không thuộc diện hộ nghèo và sống ở vùng chưa có điện lưới)

A

B

1=2+3+4

2

3

4

5

6=7+8+9

7

8

9

10

1-

Xã A

2-

Phường B

……

Tổng số

1. Tổng số hộ nghèo, hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện: ……………hộ

2. Tổng kinh phí (Viết bằng chữ): ………………………………………..ngàn đồng.

……….., ngày ... tháng ... năm…….
CHỦ TỊCH UBND CẤP HUYỆN
(Ký tên, đóng dấu)