CƠ QUAN DUYỆT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số:         /QĐ-

……….., ngày     tháng    năm   

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án năm

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN PHÊ DUYỆT

Căn cứ……….

Căn cứ Thông tư số ... ngày ... của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ;

Xét đề nghị của ....

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án năm....

Của Chủ đầu tư (hoặc Ban quản lý dự án)...

>> Xem thêm:  Giải đáp vốn đầu tư công là gì ?

Giá trị dự toán được duyệt là: … đồng.

Chi tiết như sau:

TT

Nội dung

Số tiền (đồng)

1

2

3

A

DỰ TOÁN THU

 

 

Tổng cộng

 

1

Nguồn kinh phí năm trước chuyển sang

 

2

Nguồn trích từ các dự án được giao quản lý

 

3

Dự án bổ sung trong năm (nếu có)

 

4

Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ tư vấn (nếu có) đã trừ các khoản thuế phải nộp

 

5

Nguồn thu từ bán hồ sơ mời thầu và nguồn thu hợp pháp khác

 

B

DỰ TOÁN CHI

 

 

Tổng cộng

 

I

Chi thường xuyên

 

1

Tiền lương

 

1.1

Lương theo chế độ

 

1.2

Chi thu nhập tăng thêm

 

2

Tiền công

 

3

Các khoản phụ cấp lương

 

4

Chi tiền thưởng

 

5

Chi phúc lợi tập thể

 

6

Các khoản đóng góp

 

7

Thanh toán dịch vụ công cộng

 

8

Chi mua vật tư văn phòng

 

9

Chi thanh toán thông tin, tuyên truyền

 

10

Chi hội nghị

 

11

Chi công tác phí

 

12

Chi thuê mướn

 

13

Chi đoàn ra

 

14

Chi đoàn vào

 

15

Chi sửa chữa tài sản

 

16

Chi phí khác

 

17

Dự phòng

 

II

Chi không thường xuyên

 

1

Chi đầu tư xây dựng cơ bản

 

2

Mua sắm trang thiết bị, tài sản dùng cho quản lý dự án

 

3

Sửa chữa lớn tài sản cố định

 

4

Chi thực hiện tinh giản biên chế (nếu có)

 

5

Chi khác

 

Điều 2. Chủ đầu tư, Giám đốc BQLDA và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Chủ đầu tư;
- BQLDA... ;
- KBNN nơi mở tài khoản;
- Lưu:

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN DUYỆT
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

 

>> Xem thêm:  Tài trợ cho người nghèo có cần đóng những loại thuế nào ?