TÊN TỔ CHỨC TRỌNG TÀI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: ………………

Tỉnh (thành phố), ngày ….. tháng ….. năm …….

 

THÔNG BÁO

 LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Kính gửi: Sở Tư pháp....................

Tên Trung tâm trọng tài/Văn phòng đại diện Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam:

…………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có)……………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

Giấy phép thành lập số:……………………………………………………………………………….

Do Bộ Tư pháp cấp ngày…… tháng….. năm.... tại………………………………………………..

Ngưòi đại diện theo pháp luật của Tổ chức trọng tài:

Họ và tên: …………………………………………Giới tính:………………………………………….

Quốc tịch: ……………………………..Sinh ngày:……………………………………………………

Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân:…………………………………………………………………..

Do:………………………………….cấp ngày…… tháng……… năm.... tại………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

…………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ nơi ở hiện tại:…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi trân trọng thông báo về việc lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài/ Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam với nội dung như sau:

1. Tên Văn phòng đại diện:

…………………………………………………………………………………………………………..

Tên viết tắt: (nếu có)…………………………………………………………………………………..

Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có):……………………………………………………………..

Địa điểm đặt trụ sở: (ghi rõ s nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành ph):

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………………………….Fax:……………………………………………

Email:…………………………………………………. Website:………………………………………

3. Phạm vi hoạt động:

…………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

4. Trưởng văn phòng đại diện:

Họ và tên:………………………………………………. Giới tính:…………………………………..

Quốc tịch:………………………………… Sinh ngày:………………………………………………..

Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân:………………………………………………………………….

Do:……………………….cấp ngày.... .tháng….. năm.... tại………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ nơi ở hiện tại:…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính trung thực chính xác của nộidung Thông báo và hồ sơ kèm theo; chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại.

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1. ……………………………………………………………………………………………………….

2. ……………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Người đại diện theo pháp luật của Trung tâm trọng tài/Trưởng Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)