TÊN TỔ CHỨC TRỌNG TÀI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
---------------

Số: …………………

Tỉnh (thành phố), ngày ….. tháng ….. năm …….

 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT, ĐỊA ĐIỂM ĐẶT TRỤ SỞ CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI/CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM TRONG PHẠM VI TỈNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Kính gửi: Bộ Tư pháp

 

Tên tổ chức trọng tài:

 

……………………………………………………………………………………………………………

Tên viết tắt (nếu có):…………………………………………………………………………………..

Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có)……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

>> Xem thêm:  Mẫu đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép thành lập của trung tâm trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 09/TP-TTTM)

Giấy phép thành lập số:………………………………………………………………………………...

Do Bộ Tư pháp cấp ngày…….. tháng…… năm.... tại………………………………………………

Giấy đăng ký hoạt động số:……………………………………………………………………………

Do Sở Tư pháp ……………………cấp ngày…… tháng….. năm.... tại……………………………

Điện thoại: ………………………………………..Fax: ……………………………………………….

Email:…………………………………………….. Website: (nếu có)………………………………..

Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật, địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọngtài/ Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương, với nội dung cụ thể như sau:

A. Về thay đổi người đại diện theo pháp luật

1. Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

Họ và tên:…………………………….. Giới tính:……………………………………………………..

>> Xem thêm:  Mẫu thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của trung tâm trọng tài của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số

Chức danh:……………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày:…………………………………………………….. Quốc tịch :……………………………

2. Người đại diện theo pháp luật thay thế:

Họ và tên:…………………………….. Giới tính:……………………………………………………..

Chức danh:………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày:  …………………………………… Quốc tịch:……………………………………………

Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân:…………………………………………………………………

Do:…………………………………………………….cấp ngày…… tháng…. năm ……… tại……..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………………………..

>> Xem thêm:  Mẫu Danh sách người đại diện theo ủy quyền (Phụ lục I-10)

Điện thoại: ………………………………….Fax:………………………………………………………

Email:……………………………………………………………………………………………………

B. Về thay đổi địa điểm đặt trụ s

1. Địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài/ Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam hiện tại: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố):

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………………………..Fax:………………………………………………..

Email:……………………………………………..Website:  ..........................................................

2. Địa điểm đặt trụ sở mới của Trung tâm trọng tài/ Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận huyện, tỉnh/thành phố):

>> Xem thêm:  Mẫu đơn đề nghị thành lập trung tâm trọng tài (Mẫu số 02/TP-TTTM)

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………..Fax:………………………………………………..

Email:……………………………………………..Website:  ..........................................................

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính trung thực và chính xác của nội dung thông báo và hồ sơ kèm theo; chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luậtViệt Nam liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại.

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1. …………………………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

>> Xem thêm:  Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy đăng ký hoạt động của trung tâm trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 12/TP-TTTM)

 

 

Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức trọng tài
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

 

______________________

* Nội dung Thông báo này được điền theo thay đổi thực tế của Tổ chức trọng tài, ví dụ: nếu Tổ chức trọng tài thay đổi người đại diện theo pháp luật mà không thay đổi địa điểm đặt trụ sở của tổ chức trọng tài thì chỉ cần điền nội dung vào phần A. Nếu tổ chức trọng tài thay đổi người đại diện theo pháp luật và địa điểm đặt trụ sở của tổ chức trọng tài thì điền cả phần A và phần B của biểu mẫu này.

>> Xem thêm:  Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động của trung tâm trọng tài....nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 19/TP-TTTM)