ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ....

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Số:            /LĐTBXH-TB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

V/v người lao động nước ngoài không được cấp/cấp lại giấy phép lao động.

......., ngày.....tháng.....năm.....

 

Kính gửi: (Tên doanh nghiệp/tổ chức)

 

            Thực hiện Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và theo đề nghị tại văn bản số     ngày   tháng    năm      của (tên doanh nghiệp/tổ chức) về việc đề nghị cấp/cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố .…….. thông báo người lao động nước ngoài sau đây không được cấp/cấp lại giấy phép lao động:

1. Họ và tên: ………………………………………….2. Nam (Nữ):……………………………….

3. Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………………...

4. Quốc tịch: …………………………………………………………………………………………

5. Hộ chiếu số: ………………….................6. Ngày cấp:………………………………………

7. Trình độ chuyên môn: …………………………………………………………………………

8. Làm việc tại (tên doanh nghip/t chc): …………………………………………………..

>> Xem thêm:  Tư vấn luật hành chính miễn phí qua tổng đài: 1900.6162

9. Địa điểm làm việc: ……………………………………………………………………………..

10. Vị trí công việc:…………………………………………………………………………………

11. Giấy phép lao động đã cấp (nếu có) số:…….ngày….tháng……năm……

12. Thời hạn dự kiến làm việc từ ngày …..tháng …… năm….. đến ngày ……. tháng ….. năm…

13. Lý do không cấp/cấp lại giấy phép lao động: ……………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố ….. thông báo để (tên doanh nghiệp/tổ chức) biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Sở LĐTBXH.

 

GIÁM ĐỐC

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

>> Xem thêm:  Môi giới việc làm có phải ngành nghề kinh doanh có điều kiện ?