MQĐ 09

………….1………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: ……./QĐ-THTV

..2…, ngày ... tháng ... năm ...

 

QUYẾT ĐỊNH

Tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng3

Căn cứ khoản 2 Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số .../BB-VPHC do .... lập hồi ... giờ ... ngày... tháng ... năm .... tại...

Tôi: …………………Chức vụ:…………………….. Đơn vị: ………………….

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính, gồm4: ...

Địa điểm thực hiện: ... Thời gian thực hiện: ...

Lý do không ra quyết định xử phạt:5...

Thành phần tham gia6:...

Những tình tiết liên quan đến việc giải quyết vụ vi phạm:...

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao cho7:…………………tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ chức vụ, họ tên)

____________

1 Ghi tên cơ quan theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/1/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

2 Ghi địa danh theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/1/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

3 Áp dụng theo quy định tại Khoản 2 Điều 65 Luật xử lý vi phạm hành chính.

4 Ghi rõ tên, số lượng, trọng lượng, đặc điểm, tình trạng, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại tang vật (nếu nhiều thì lập bản thống kê riêng).

5 Ghi rõ lý do theo Khoản 2 Điều 65 Luật xử lý vi phạm hành chính.

6 Thành phần gồm: Đại diện cơ quan đã ra quyết định tiêu hủy; cơ quan/đơn vị thực hiện quản lý nhà nước đối với loại tang vật, phương tiện bị tiêu hủy và các cơ quan liên quan khác.

7 Ghi họ tên, chức vụ, đơn vị của người thi hành Quyết định; cơ quan, đơn vị có liên quan