1. Thủ tục hoàn thuế VAT với hàng nhập khẩu ?

Thưa luật sư, xin hỏi: Công ty chúng tôi vừa nhập khẩu lô hàng là máy móc thuộc tài sản cố định đê phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu. Mã HS: 84794000. Vừa qua chúng tôi đã thanh toán xong thuế VAT- 10% giá trị lô hàng, được biết nhập khẩu máy móc sẽ được hoàn lại thuế VAT sau khi hoàn thành thủ tục nhập khẩu hải quan.
Nay rất mong quý công ty hỗ trợ và tư vấn chúng tôi về thủ tục, hồ sơ cần thiết để xin hoàn thuế VAT ?
Xin cám ơn rất nhiều!
Người gửi: K.Y

>> Luật sư tư vấn pháp luật thuế hoàn thuế, gọi:1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cám ơn bạn đã gửi những thắc mắc cho bạn, dựa vào những dữ liệu bạn cung cấp, chúng tôi có thể trả lời bạn như sau:

Tại Thông tư số 219/2013/TT- BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ C ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT đã nêu rõ các đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1-1-2014. Quy đinh 9 đối tượng được hoàn thuế trong đó:

+ Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo. Trường hợp lũy kế sau ít nhất 12 tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc sau ít nhất 4 quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết mà vẫn còn số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế.

+ Đối tượng được hoàn thuế GTGT là cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu nếu thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo.

Cơ sở kinh doanh trong tháng/quý vừa có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hoá, dịch vụ bán trong nước thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế GTGT cho hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu nếu số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên.

Nếu số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu đã tính phân bổ như trên chưa được khấu trừ nhỏ hơn 300 triệu đồng thì cơ sở kinh doanh không được xét hoàn thuế theo tháng/quý mà kết chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo; nếu số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế GTGT theo tháng/quý.

Điều kiện và thủ tục hoàn thuế GTGT:

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, các cơ sở kinh doanh, tổ chức thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại điểm 1, 2, 3, 4, 5 Điều 18 Thông tư 219/2013/TT- BTC phải là cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền, có con dấu theo đúng quy định của pháp luật, lập và lưu giữ sổ kế toán, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán; có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của cơ sở kinh doanh.

Hồ sơ hoàn thuế GTGT theo Điều 49 Thông tư 156/2013/TT-BTC bao gồm:

- Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu Ngân sách nhà nước mẫu số 01/ĐNHT (ban hành kèm theo thông tư 156/2013/TT-BTC)

- Phô tô tất cả các tờ khai thuế GTGT hàng tháng, quý, kèm theo bảng kê

- Lập bảng kê tất cả các hoá đơn lớn hơn 20 triệu thanh toán qua ngân hàng

Ở đây thông tin của bạn không nêu rõ giá trị hàng hóa không cụ thể nên chúng tôi rất khó trả lời thắc mắc chỉ đưa ra trả lời tổng quát để bạn có thể tham khảo.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

2. Hoàn thuế nhập khẩu khi nào bị kiểm tra hồ sơ gốc lô hàng xuất khẩu ?

Ngày 11 tháng 02 năm 2015, Bộ Tài Chính ban hành Công văn 2243/BTC-TCHQ về hoàn thuế nhập khẩu:

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2243/BTC-TCHQ
V/v hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công vănsố 4209/HQHCM-TXNK ngày 24/11/2014 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc đềnghị hoàn thuế đối với lô hàng hạt tiêu đen xuất khẩu bị hư hỏng phải nhập khẩutrở lại nhưng quá thời hạn 365 ngày của Công ty cổ phần XNK Petrolimex, Bộ Tàichính có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 7Điều 112 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì hànghóa đã xuất khẩu nhưng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam được xét hoàn thuế xuấtkhẩu đã nộp và không phải nộp thuế nhập khẩu. Trường hợp quá 365 ngày cơ quanhải quan nơi làm thủ tục hoàn thuế, không thu thuế, kiểm tra cụ thể và báo cáoTổng cục Hải quan để báo cáo Bộ Tài chính xem xét, xử lý từng trường hợp cụthể.

Bộ Tài chính giao Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ gốc lô hàng xuất khẩu; lô hàng tái nhập; sổ sách, chứng từ kế toán; các giao dịch có liên quan,nếu xác định hàng hóa tái nhập thuộc tờ khai số 100106021411 ngày 22/8/2014 làhàng hóa đã xuất khẩu trước đây thuộc tờ khai 72870/XKD01 ngày 06/8/2013 nhưngphải nhập khẩu trở lại Việt Nam thì thực hiện hoàn thuế nhập khẩu đã nộp khitái nhập cho tờ khai số 100106021411 nêu trên theo quy định tại khoản 7 Điều 112 Thông tư số 128/2013/TTVBTC . Hồ sơ, thủ tục hoàn thuế thực hiệntheo Điều 119, Điều 130 Thông tư số 128/2013/TT-BTC .

Bộ Tài chính thôngbáo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCHQ (9b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

3. Thời hạn hoàn thuế đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu để sản xuất ?

Ngày 17 tháng 08 năm 2012, Tổng cục Hải Quan (Bộ Tài Chính) ban hành Công văn 4356/TCHQ-TXNK hoàn thuế nhập khẩu:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4356/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Piaggio Việt Nam.
(12th Floor BIDV Tower - 194 Trần Quang Khải - Hoàn Kiếm - Hà Nội)

Trả lời công văn số PVN-FIN 120802 ngày 9/7/2012 của Công ty TNHH Piaggio Việt Nam về việc vướng mắc trong quá trình thực hiện hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về đối tượng và thời hạn hoàn thuế đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu đã được quy định tại khoản 5, Điều 113 và Điều 132 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính, đề nghị Công ty thực hiện theo đúng chế độ quy định. Tổng cục Hải quan ghi nhận để nghiên cứu, xem xét sửa đổi các quy định về thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế cho phù hợp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Piaggio Việt Nam biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

4. Quy định phân loại hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu ?

Ngày 23 tháng 09 năm 2016, Tổng cục Hải Quan ban hành Công văn 1926/TXNK-CST hoàn thuế nhập khẩu:

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 1926/TXNK-CST
V/vhoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH FrieslandCampina Hà Nam.
(Cụm Công nghiệp Tây Nam, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 1609/2016/FCH ngày 16/9/2016 của Công ty TNHH FrieslandCampina Hà Nam đề nghị hướng dẫn xử lý thuế đối với hàng nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu.Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

1) Về phân loại hồ sơ hoàn thuế.

Việc phân loại hồ sơ hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 129 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

2) Về khai mã loại hình tờ khai hải quan.

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 hướng dẫn thực hiện việc khai báo đối với chỉ tiêu mã loại hình khi làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu. Theo đó, trường hợp doanh nghiệp xuất sản phẩm sản xuất xuất khẩu thì khai báo mã loại hình E62.

Đề nghị Công ty TNHH FrieslandCampina Hà Nam nghiên cứu quy định nêu trên thực hiện, trường hợp vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty TNHH FrieslandCampina Hà Nam biết và ./.


- Như trên;
- Lưu: VT, CST (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

5. Hoàn thuế nhập khẩu doanh nghiệp nhập khẩu xe ô tô ?

Ngày 17 tháng 09 năm 2012, Tổng Cục Hải Quan (Bộ Tài Chính) ban hành Công văn 4873/TCHQ-TXNK hoàn thuế nhập khẩu doanh nghiệp nhập khẩu xe ô tô :

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4873/TCHQ-TXNK
V/v Hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

Trả lời công văn số 1909/HQLS-TXNK ngày 7.9.2012 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn về việc hoàn thuế nhập khẩu xe ô tô cabin sát xi do Công ty TNHH Khang Minh nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.a, mục II, Thông tư số 61/2008/TT-BTC ngày 4.7.2008 hướng dẫn hoàn thuế nhập khẩu ô tô sát xi để sản xuất, lắp ráp xe ô tô chuyên dùng có quy định: Trước khi làm thủ tục nhập khẩu xe ô tô sát xi, doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe ô tô chuyên dùng đăng ký với Cục Hải quan địa phương nơi doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu để theo dõi quản lý, xử lý hoàn thuế khi đã đóng thành xe ô tô chuyên dùng.

Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu xe ô tô sát xi đã không đăng ký với cơ quan Hải quan trước khi làm thủ tục và cơ quan hải quan làm thủ tục nhập khẩu không theo dõi hàng nhập khẩu nên không có cơ sở để hoàn thuế nhập khẩu theo hướng dẫn tại Thông tư số 61/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính dẫn trên.

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn thực hiện theo đúng hướng dẫn quy định tại Thông tư số 61/2008/TT-BTC ngày 4.7.2008 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

6. Các trường hợp được xét hoàn thuế nhập khẩu ?

Ngày 10 tháng 04 năm 2012, Bộ Tài Chính ban hành Công văn 1754/TCHQ-TXNK thủ tục hoàn thuế nhập khẩu:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1754/TCHQ-TXNK
V/v thủ tục hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Công nghệ SP Việt Nam.
(Khu Công nghệ Yên Phong – Yên Phong – Bắc Ninh)

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 10/CV-HQ của Công ty TNHH Công nghệ SP Việt Nam về việc vướng mắc thủtục hoàn thuế nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 5 Điều 113 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính quy định về các trường hợp được xét hoàn thuế thì trường hợp của Công ty TNHH Công nghệ SP Việt Nam khôngthuộc đối tượng hoàn thuế quy định nêu trên, do đó Công ty không được xét hoànthuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty TNHH Công nghệ SP Việt Nam biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Dương Phú Đông