sau đại học, các chứng chỉ quốc tế kinh doanh các dịch vụ ứng dụng công nghệ và chuyển giao cho giáo dục....chuyên gia nước ngoài về đào tao, chuyển giao công nghệ, ngoại ngữ, thiết bị đào tạo, phần mềm.... Mô hình: Tập đoàn có đấy đủ bộ phần theo quy định theo sao cho tinh giảm nhất vì nó chỉ quản lý theo mô hình tạp đoàn ở dưới là các trường đại học, cđ, day nghề, các công ty con các trung tâm đào tạo hạch toán báo cáo riêng chi đầu tư phát triển chương trình dự án thì tập đoàn làm dưới chỉ chi lương và các khoản mang tình chất lượng, thương xuyên, các chế độ chính sách do tập đoàn duyệt ban hành....dưới các trường các công ty, trung tâm co đấy đủ như quy đinh chung nhưng mô hình tinh giảm nhất có thể để giảm chi phí... Về vốn góp: Trước mắt vốn điều lệ 50 tỷ do 3 cổ đông chính góp vốn ngoài ra có góp của tập đoàn S, ngân hàng H, các khách sạn, các công ty khác nhưng với mức góp làm sao không chi phối và không tham gia hội đồng quản trị.... Trước mắt sẽ thành lập tập đoàn có văn phòng HN, VP chính ở sài gòn bộ máy chính ở sg sau khi thành lập sẽ mua các trường đại học, cao đẳng, các công ty, các trung tâm về các lĩnh vực liên quan hình thành và hoàn thiện dần! 

Xin cảm ơn !

Người gửi: N.L.N

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật doanh nghiệp của Công ty Luật Minh Khuê

 Tư vấn làm đề án thanh lập tập đoàn ?

Tư vấn luật doanh nghiệp gọi: 1900.6162

 

 

 

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào những thông tin bạn cung cấp chúng tôi xin tư vấn như sau:

 

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        

                                                                                                      A,ngày...tháng...năm...             

 

     ĐỀ ÁN THÀNH LẬP  

TẬP ĐOÀN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ S

I./ TỔNG QUAN

II./MỤC ĐÍCH THÀNH LẬP

 

Việc thành lập tâp đoàn đào tạo quốc tế S với mục đích sau:

1. đào tạo đại học,sau đại học, các chứng chỉ quốc tế kinh doanh các dịch vụ ứng dụng công nghệ và chuyển giao cho giáo dục.

...

III/ TÊN GỌI, LOẠI HÌNH, NGÀNH NGHỀ KINH DOANH, VỐN ĐIỀU LỆ

1. Tên gọi:

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt: TẬP ĐOÀN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ S

- Tên gọi bẳng tiếng anh: INTERNATIONAL TRAINING GROUP S

- Tên viết tắt: 

2.Loại hình:

Mô hình là: Tập đoàn kinh tế, các thành viên góp vốn 3 cổ đông chính góp vốn ngoài ra có góp của tập đoàn S, ngân hàng H, các khách sạn, các công ty khác - chi tiết trong điều lệ.

3. Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (năm mươi tỷ đổng)

- Số vốn được chia thành:

- Mệnh giá cổ phần:

4. Vốn pháp định: 

5. Ngành nghề kinh doanh:

STT Tên ngành Mã ngành

STT Tên ngành Mã ngành
1 Đào tạo đại học  
2 Đào tạo sau đại học  
3 Đào tạo  các chứng chỉ quốc tế kinh doanh   

Phạm vi hoạt động: Trong và ngoài nước. 

6- Thời gian hoạt động: ... năm kể từ ngày được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

7- Địa chỉ trụ sở chính: tại Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: ........................................... Fax: .................................. 

Email:... Website: ...

7. Danh sách cổ đông sáng lập 

 

8. Người đại diện theo pháp luật 

Họ và tên: ... Giới tính: ... 

Chức danh: ...

Sinh ngày:... Dân tộc: ... Quốc tịch: ... 

Chứng minh nhân dân số: ...

Ngày cấp: ..., Nơi cấp: ... 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại: 

9. Thông tin về chi nhánh 

Tên chi nhánh: CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ S 

Địa chỉ chi nhánh: Thành phố Hà Nội

10. Thông tin về văn phòng đại diện 

Tên văn phòng đại diện: 

Địa chỉ văn phòng đại diện: 

IV/ CƠ CẤU TỔ CHỨC 

CÁC GIAI ĐOẠN

Ví dụ: Giai đoạn 1:từ 2015- 2018

1/ Sơ đồ tổ chức 

2/ Cơ cấu, tổ chức 

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. 

- Ban Tổng Giám đốc

- Các phòng ban gồm: 

+ Phòng Hành chính-tổng hợp: gồm công tác văn thư hành chính; công tác tổ chức cán bộ, lao động tiền lương; Công nghệ thông tin (quản trị mạng); công tác kế hoạch tại chính, công tác kế toán; công tác đào tạo, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ. Biên chế ...

+ Phòng Đầu tư và nghiên cứu thị trường: ... Biên chế... 

- Tổng biên chế 

Các cơ sở đào tao:...

3/ Nhiệm vụ chủ yếu 

- Xây dựng và kiện toàn tổ chức bộ máy làm việc của Công ty; xây dựng các nội quy làm việc, quy chế lao động; các quy định về chế độ tiền lương, chi tiêu nội bộ; quy trình tuyển dụng cán bộ... 

- Đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cần thiết phục vụ hoạt động thường xuyên của Công ty. 

- Tập trung xây dựng giáo trình và xin phép cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động đào tạo chuyên môn, đào tạo các kỹ năng. Liên kết với các tổ chức, cơ quan có chức năng triển khai thực hiện các chương trình đào tạo.

- Nghiên cứu và triển khai thực hiện xây dựng phần mềm; đơn giá định mức các khoản thu phí trình cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty và các thành viên khác. Phấn đấu xây dựng tiêu chuẩn chuyên nghiệp nhằm từng bước thúc đẩy các lĩnh vực phát triển bền vững, lành mạnh và minh bạch. 

- Phối hợp với tạp chí, cơ quan xây dựng cơ chế phối hợp thực hiện công tác truyền thông, quảng cáo và phát hành Tạp chí. 

- Tổ chức các sự kiện.

- Phối hợp với Tạp chí và các đơn vị khác tổ chức điều tra, nghiên cứu nhu cầu xã hội và thông báo theo từng tháng, từng quý trên Tạp chí, báo điện tử và trang Web. 

- Xúc tiến công tác đầu tư kinh doanh. Hợp tác dưới hình thức liên doanh, góp vốn với các Chủ đầu tư có nhu cầu để thực hiện các Dự án đào tạo.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác.

V/ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI: 

- Tháng .../...: Thông qua Đề án, đăng ký cổ đông sáng lập Công ty. 

- Tháng .../...: Đăng ký thành lập tập đoàn, công bố khai trương đi vào hoạt động đúng vào ngày tổ chức gặp mặt thành viên cuối năm.

- Tháng .../... hoàn chỉnh và ban hành nội quy làm việc, quy chế lao động; các quy định về chế độ tiền lương, chi tiêu nội bộ; quy trình tuyển dụng cán bộ. Đầu tư cơ sởvật chất, mua sắm trang thiết bị cần thiết đảm việc đi vào hoạt động bình thường. 

- Tháng .../....:h oàn chỉnh các chương trình đào tạo trình cơ quan có thẩm quyền cho phép.

...

VI/ MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH: 

1/ Công tác đào tạo: 

Các hình thức đào tạo:...

- Quy mô trường, lớp học: ...

- Thời gian đào tạo: ...

- Hình thức tổ chức: có thể tổ chức nhiều khoá học, nhiều ca học trong cùng thời 

gian. 

- Kinh phí: 

+ Chương trình chuẩn: ...

+ Chương trình nâng cao theo tiêu chuẩn quốc tế: ...

- Ưu điểm:...

- Nhược điểm: ...

2/ Công tác Tổ chức sự kiện, truyền thông, quảng cáo: 

a/ Các sự kiện thường niên: 

- Phối hợp với Tạp chí trong công tác truyền thông, phát hành và quảng cáo. Công ty sẽ mua chọn gói số trang quảng cáo của Tạp chí nhằm đảm bảo nguồn kinh phí cho Tạp chí hoạt động ổn định, tham gia phát hành Tạp chí.

- Tổ chức các cuộc họp mặt thường niên của thành viên; 

- Tổ chức hợp tác thường xuyên, liên tục, bền vững với các tổ chức trong và ngoài lĩnh vực.

- Thi đua, tuyển chọn những gương mặt ưu tú trong đào tạo.

b/ Các sự kiện độc lập: 

3/ Công tác khác.

VII/ CHI PHÍ ĐẦU TƯ: 

1/ Chi phí đầu tư thành lập tập đoàn 

Đơn vị: Triệu đồng 

Chi phí ban đầu:...

I Thuê, mua văn phòng, cơ sở hạ tầng. 

II Trang trí nội thất 

1 Sửa chữa VP (sơn sửa, thiết bị điện nước) 

2 Bàn ghế làm việc nhân viên 

3 Bàn ghế làm việc BGĐ 

4 Bàn họp 

5 Tủ hồ sơ 

6 Tủ sắt 

7 Điện thoại bàn 

8 Máy tính

9 Máy fax 

10 Máy chiếu

11 Máy in laser A3 

12 Máy in laser A4 

13 Máy photocopy 

14 Quạt hút 

15 IBM server 

16 Máy nước uống nóng lạnh 

21 Két sắt 

22 Máy đếm tiền 

....

III Phí lắp đặt 

1 Internet

2 Tổng đài và điện thoại 

2/ Chi phí hoạt động hàng tháng: 

Đon vị: triệu đồng 

1 Tiền thuê, mua Văn phòng, hạ tầng

2 Văn phòng phẩm

3 Tiền điện Tháng 

4 Tiền nước sinh hoạt 

5 Điện thoại + internet 

6 Nước uống Bình 

7 Trợ cấp ăn trưa 

8 Xăng xe

9 Thuê xe hơi

10 Tiếp khách, chi khác

...

3/ Chi phí tiền lương hàng tháng: 

Đơn vị: triệu đồng 

1 Cấp lãnh đạo 

2 Cấp phòng ban 

3 Cấp nhân viên 

...

 Chi phí thường xuyên hàng tháng: 

VIII/ DỰ KIẾN CÁC NGUỒN THU ... NĂM ĐẦU 

IX/ DỰ KIẾN DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ MỜI THAM GIA  SÁNG LẬP 

 

 

Trên đây là thông tin để cá nhân, tổ chức tham khảo, moi thắc mắc cần tư vấn liên hệ: 1900.6162

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP