Chuyên viên Sùng Thị Chấu

Sùng Thị Chấu

  • Chức vụ: Chuyên viên
  • Lĩnh vực tư vấn: Dân sự
  • Trình độ đào tạo: 0
  • Số năm kinh nghiệm thực tế: 2020
  • Tổng bài viết: 2130

Quá trình học tập

Đang cập nhật...

Tổ chức lại, chuyển đổi, giải thể, phá sản và quản lý tài chính đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam (DATC)

22-10-2021
Bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê chúng tôi đã biên soạn và cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về tổ chức lại, chuyển đổi, giải thể, phá sản và quản lý tài chính đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam (DATC)...

Quy định chung cùng điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam (DATC)

22-10-2021
Bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức cơ bản về những quy định chung về Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam (DATC) cũng như chính sách mới về điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam...

Phân tích trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục và chính sách mới về chương trình giáo dục phổ thông môn Ngoại ngữ 1

22-10-2021
Bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê chúng tôi đã biên soạn và cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục và chính sách mới về chương trình giáo dục phổ thông môn Ngoại ngữ 1 theo quy định của pháp luật hiện hành...

Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy thông hành

22-10-2021
Bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê hcúng tôi đã biên soan và cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về cấp giấy thông hành; hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy thông hành theo quy đonhj của pháp luật hiện hành...