BỘ NGOẠI GIAO

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 53/2005/LPQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2005

Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòaxã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nederlandse Financierings – Maatschappij VoorOntwikkelingslanden N.V (FMO)[1]có hiệu lực từ ngày 19 tháng 4 năm 2005./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hoàng Anh

BẢNGHI NHỚ

GIỮACHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ NEDERLANDSE FINANCIERINGS– MAATSCHAPPIJ VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN N.V. (‘FMO’)

Chính phủ nước Cộng hòaxã hội chủ nghĩa Việt Nam (dưới đây gọi là “Chính phủ Việt Nam” hiểu rằngNederlandse Financierings – Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V. dưới đâyđược gọi là ”FMO”) mong muốn tăng cường quan hệ song phương và hợp tác vớiChính phủ Việt Nam, dựa trên nền tảng – tương quan với nhiều yếu tố khác - Hiệpđịnh khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau giữa Vương quốc Hà Lan và nước Cộnghòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 10/3/1994 (đính kèm tại Phụ lục I) và Hiệpđịnh về Hợp tác Phát triển giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vàChính phủ Vương quốc Hà Làn ngày 24/10/2000 (đính kèm tại Phụ lục II).

Chính phủViệt Nam đánh giá cao mục tiêu của FMO nhằm đóng góp vào sự phát triển củadoanh nghiệp sản xuất ở các nước đang phát triển và các nền kinh tế chuyển đổiđể thúc đẩy sự tiến bộ kinh tế và xã hội phù hợp với các mục tiêu của Chính phủcác nước đó, cũng như chính sách về hợp tác quốc tế của Chính phủ Hà Lan.

Chính phủViệt Nam công nhận Nhà nước Hà Lan là cổ đông kiểm soát nắm giữ năm mươi mốtphần trăm (51%) vốn cổ phần phát hành và đã góp của FMO. Chính phủ Việt Nam cũng ghi nhận, theo một Hiệp định giữa Nhà nước Hà Lan và FMO ký ngày 16/11/1998, Nhànước Hà Lan bảo lãnh việc chấp hành các nghĩa vụ đầu tư của FMO.

Chính phủViệt Nam, và Ngân hành Nhà nước Việt Nam nói riêng, mong muốn tạo điều kiện choFMO thực hiện các mục tiêu hoạt động của mình tại Việt Nam đối với các chủ thểkhu vực tư nhân, và nếu phù hợp cũng như trong hợp tác với các tổ chức tàichính đa phương, song phương hoặc các tổ chức tài chính khác; bằng cách cấp choFMO một Vị thế Chủ nợ Ưu đãi với nội dung như sau:

Điều 1. Chínhphủ Việt Nam thừa nhận FMO là một tổ chức tài chính phát triển songphương với mục tiêu khuyến khích và tài trợ cho khu vực kinh tế tư nhâncủa Việt Nam và do đó sẽ được đối xử bình đẳng với các tổ chức tài chính songphương tương tự hoạt động tại Việt Nam về việc thực hiện dự án và cácnghĩa vụ trả nợ của người vay, và có đầy đủ năng lực và tư cách pháp nhânđể, nhưng không hạn chế:

a) Ký kết mọiloại hợp đồng phù hợp với pháp luật Việt Nam;

b) Kiện hoặcbị kiện tại Tòa án đã thỏa thuận trong các Hiệp định tương ứng.

Điều 2. Chínhphủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện cho việc cấp visa, giấy phép các loại ủy quyền kháccần thiết để cho phép các nhân viên hay đại lý của FMO sang khảo sát (các dựán) tại Việt Nam vào bất kỳ thời điểm cần thiết nào để tiến hành các hoạt độngcủa FMO phù hợp với Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau giữa Vươngquốc Hà Lan và nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 10/3/1994 (Phụ LụcI).

Ngoài ra,trong khuôn khổ các Hiệp định song phương đã ký kết giữa Vương quốc Hà Lan vànước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ Việt Nam và các cơ quan hữuquan của mình sẽ tuân thủ Hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhaugiữa Vương quốc Hà Lan và nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày10/3/1994 (Phụ lục I), đặc biệt là, nhưng không hạn chế, liên quan đến việc Tựdo chuyển nhượng (Điều 4) và trưng dụng và bồi thường (Điều 5) của Hiệp địnhnày. Trong trường hợp Hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư hai chiều nàychấm dứt tồn tại, trở nên hết hiệu lực, và/hoặc không được gia hạn, việc ápdụng Hiệp định trên đối với các hoạt động của FMO tại Việt Nam cũng sẽ chấmdứt, trừ trường hợp Chính phủ Việt Nam và FMO có thỏa thuận khác.

Điều 3. Cáckhoản tài trợ được cấp trong khuôn khổ Biên Bản ghi nhớ này nhằm tài trợ các dựán đầu tư sản xuất tại Việt Nam. Các khoản tài trợ này thỏa mãn các điều kiện tàitrợ của FMO và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam và các quy định của Biên Bản ghi nhớ này. FMO sẽ thông báo đều đặn cho Ngân hàng NN về cácdự án được tài trợ đó.

Điều 4. FMOsẽ xem xét khả năng được tài trợ của các dự án liên quan và sẽ có quyết định cuốicùng ở cấp cao nhất. FMO sẽ gửi cho NHNN bản sao các hợp đồng tài trợ saukhi ký.

Điều 5. Cáchoạt động tài trợ của FMO sẽ được thực hiện dưới các hình thức góp vốn, tài trợgần như vốn, cho vay, bảo lãnh và tư vấn, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạtđộng đầu tư tư nhân. Cụ thể là:

- FMO pháttriển các hoạt động khuyến khích và tài trợ cho khu vực tư nhân bằng cách tàitrợ cho các dự án tham gia trực tiếp vào công cuộc xóa đói giảm nghèo và cảithiện đời sống của nhân dân;

- FMO tài trợcho các doanh nghiệp, hoặc thông qua hình thức tham gia góp vốn hoặc gần nhưvốn, hoặc thông qua các quỹ đầu tư quốc gia và khu vực chuyên đầu tư cho các doanhnghiệp vừa và nhỏ;

- FMO cungcấp dịch vụ chuyên gia và hướng dẫn cách làm cho các chủ doanh nghiệp mới thànhlập;

- FMO tạođiều kiện thuận lợi cho quá trình hiện đại hóa các doanh nghiệp của nước sở tạihiện đang hoạt động và trợ giúp việc thành lập các doanh nghiệp mới củacác nhà đầu tư trong nước;

- FMO sẵnsàng ký thỏa thuận với các tổ chức khuyến khích phát triển các doanh nghiệptrong nước để lựa chọn và thẩm định các dự án.

Ngoài ra, FMOcó thể tham gia đồng tài trợ với các nhà tài trợ khác của nước ngoài hoặc củaViệt Nam có vốn nhà nước hoặc tư nhân đang được phép hoạt động tại Việt Nam.

Điều 6. Cáckhoản cho vay của FMO đối với bất kỳ người vay Việt Nam nào sẽ không thuộc bất kỳthỏa thuận nợ nào tại tổ chức như Câu lạc bộ Paris hoặc Câu lạc bộ London.

Chính phủViệt Nam công nhận rằng, trừ khi có thỏa thuận bằng văn bản của FMO, các thoảthuận cơ cấu lại nợ quốc gia chính thức sẽ không áp dụng đối với bất kỳ khoảnnợ đến hạn nào của FMO.

Điều 7. FMOsẽ không bị các cơ quan thẩm quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đốixử như một ngân hàng thương mại hoặc một tổ chức cho vay - phải tuân thủ cácquy định của Ngân hàng Nhà nước về cho vay, các hoạt động ngân hàng trong nước hoặcbất kỳ quy định nào khác, và sẽ không phải đăng ký như một công ty nước ngoài.

Tuy nhiên,các hoạt động của FMO tại Việt Nam sẽ phải tuân theo các luật và quy định kháccủa Việt Nam.

Điều 8. FMOmặc nhiên được phép mua lại phần góp vốn của bất cứ người nào muốn bán và được quyềnbán lại phần góp vốn của mình cho bất cứ người nào muốn mua, miễn rằng quyềnmua và bán lại này không trái với các quy định của pháp luật Việt Nam, nhằm mụcđích hỗ trợ cho sự phát triển của Việt Nam. FMO sẽ thông báo các hoạt động trêncho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Điều 9. Việcthực hiện và quản lý các dự án được tài trợ theo Biên Bản ghi nhớ này sẽ thuộc tráchnhiệm của người thụ hưởng. Về nguyên tắc, các khoản tài trợ trên không yêu cầucó bảo lãnh tài chính của Chính phủ Việt Nam, trừ trường hợp được yêu cầu vàthỏa thuận cụ thể trước.

Điều 10. Cáckhoản tín dụng của FMO sẽ được cấp bằng đồng Việt Nam, euro hoặc bằng ngoại tệ khác.Thông qua Biên Bản ghi nhớ này, Chính phủ Việt Nam cho phép khách hàng vay củaFMO, các đơn vị bảo lãnh tín dụng cũng như mọi ngân hàng trung gian chịu tráchnhiệm chuyển vốn được mua ngoại tệ và được phép chuyển ra khỏi Việt Namcác khoản tiền cần thiết để hoàn trả nợ vay gốc, lãi thường, lãi chậm trả vàchi phí phụ theo quy chế quản lý ngoại hối và Luật đầu tư nước ngoài tại ViệtNam.

Điều 11. FMOđược miễn mọi loại thuế trực tiếp hoặc gián tiếp, các khoản phí và lệ phí, khấutrừ hoặc bất kỳ loại thuế nào khác do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam đặt rađối với các khoản thanh toán phải trả cho FMO như gốc, lãi, cổ tức, phí bảo lãnh,và các loại phí khác, v.v.

Các hoạt độnghay dự án của FMO tại Việt Nam phải tuân thủ những quy định theo luật thuế hiệnhành của Việt Nam. Tuy nhiên, FMO sẽ được hưởng sự đối xử về thuế không kémthuận lợi hơn so với các hoạt động dự án có bản chất tương tự.

Điều 12. Bảnghi nhớ này sẽ điều chỉnh các hoạt động tài trợ phát triển khu vực tư nhân của FMOtại Việt Nam. Các hoạt động hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) do FMO thực hiệntheo sự uỷ quyền của Chính phủ Hà Lan sẽ được điều chỉnh theo Hiệp định về Hợptác Phát triển giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủVương quốc Hà Lan ngày 24/10/2000 (đính kèm tại Phụ lục II).

Bất kỳ vấn đềnào phát sinh trong khuôn khổ Bản ghi nhớ này sẽ được Chính phủ nước Cộng hòaxã hội chủ nghĩa Việt Nam và FMO thảo luận trên quan điểm giải quyết nhanhchóng và hữu nghị.

Điều 13. Bảnghi nhớ này có hiệu lực kể từ ngày ký và tiếp tục có hiệu lực trong vòng 6 thángkể từ ngày nhận được thông báo của một tron hai Bên ký kết về ý định chấm dứtBản ghi nhớ. Trong trường hợp chấm dứt, các điều khoản của Biên Bản ghi nhớ nàyáp dụng cho các hoạt động được cam kết trước khi chấm dứt sẽ vẫn tiếp tục cóhiệu lực. Nhưng trong mọi trường hợp, không được kéo dài hiệu lực quá 20 năm kểtừ ngày chấm dứt Biên Bản ghi nhớ.

Điều 14. Mọithông báo, yêu cầu hoặc trao đổi thông tin khác, được gửi hoặc cung cấp trong khuônkhổ hoặc tham chiếu theo Bản ghi nhớ này, sẽ được gửi đến các địa chỉ sau:

Đối với Chínhphủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam:

Ngân hàng Nhànước Việt Nam

49 Lý Thái Tổ

Fax: + 84 48250612

Đối với FMO:

Anna vanSaksenlaan 71, 2593 HW The Hague, The Netherlands

P.O. Box 93060, 2509 AB The Hague, The Netherlands

Fax: + 31 70314 9754

Chính phủnước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và FMO có thể thay đổi địa chỉ nêu trênthông qua thư thông báo có đăng ký gửi cho bên kia.

Làm tại HàNội, ngày 11/5/2005, thành 4 bản: hai bản bằng tiếng Việt và hai bản bằng tiếngAnh đều có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ một bản tiếng Việt và một bản tiếngAnh./.

ĐẠI DIỆN CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Phùng Khắc Kế

ĐẠI DIỆN NEDERLANDSE FINANCIERINGS – MAATSCHAPPIJ


Voor Ontwikkelingslanden N.V. (FMO)

[1]FMO = Công ty Tài chính Phát triển Hà Lan.