BỘ NGOẠI GIAO

*******

Số: 76/2004/LPQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2004

Bản ghi nhớ về hợp tácdu lịch giữa Tổng cục Du lịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổngcục Du lịch - Bộ Kinh tế và Giao thông nước Cộng hòa Hung-ga-ri có hiệu lực từngày 19 tháng 05 năm 2004./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
Phó Vụ Trưởng
Nguyễn Hoàng Anh

BẢN GHI NHỚ

VỀHỢP TÁC DU LỊCH GIỮA TỔNG CỤC DU LỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMVÀ TỔNG CỤC DU LỊCH - BỘ KINH TẾ VÀ GIAO THÔNG NƯỚC CỘNG HÒA HUNG-GA-RI

Tổng cục Du lịch nước Cộng hòaxã hội chủ nghĩ Việt Nam và Tổng cục Du lịch - Bộ Kinh tế và Giao thông nướcCộng hòa Hung-ga-ri, sau đây gọi là ”hai bên”,

Vì lợi ích chung của hai nướctrong việc phát triển và đẩy mạnh hợp tác du lịch,

Đã thỏa thuận như sau:

1. Hai Bên sẽ tăng cườngvà xúc tiến hợp tác trong lĩnh vực du lịch theo tinh thần Bản Ghi nhớ này, phùhợp với pháp luật và các quy định hiện hành của hai nước.

2. Hai Bên sẽ hỗ trợthiết lập quan hệ kinh doanh giữa các hiệp hội, tổ chức và doanh nghiệp du lịchcủa Việt Nam và Hung-ga-ri dưới những hình thức khác nhau trong việc triển khaicác hoạt động chung.

3. Hai Bên sẽ khuyếnkhích việc tham dự các hội chợ, triển lãm, hội nghị, hội thảo và các sự kiện dulịch quốc tế về xúc tiến quảng bá, thông tin trong lĩnh vực du lịch.

4. Hai Bên sẽ khuyếnkhích việc hợp tác trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực du lịch.

5. Hai Bên sẽ khuyếnkhích và hỗ trợ lẫn nhau trong việc trao đổi các số liệu thống kê và thông tinkhác trong lĩnh vực du lịch.

6. Hai Bên sẽ hỗ trợ lẫnnhau phát triển kết cấu hạ tầng và các tiện nghi du lịch cũng như thúc đẩy đầutư vào lĩnh vực du lịch.

7. Hai Bên sẽ hỗ trợ nhautrong việc đặt các văn phòng đại diện du lịch của bên kia trên lãnh thổ nướcmình, phù hợp với pháp luật và các quy định hiện hành của hai nước.

8. Bản Ghi nhớ này sẽ cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Bản Ghi nhớ này có giá trị trongkhoảng thời gian không hạn định. Bản Ghi nhớ này có thể chấm dứt hiệu lực nếumột trong hai Bên có thông báo bằng văn bản. Việc chấm dứt Bản Ghi nhớ sẽ cóhiệu lực 6 tháng kể từ khi nhận được thông báo bằng văn bản.

Làm tại Bu-đa-pét, ngày 19 tháng05 năm 2004, thành hai bản gốc, mỗi bản bằng tiếng việt, tiếng Hung-ga-ri vàtiếng Anh. Các văn bản đều có giá trị như nhau. Trong trường hợp có sự giảithích khác nhau, văn bản tiếng Anh sẽ được dùng làm cơ sở giải thích./.

THAY MẶT TỔNG CỤC DU LỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÍA VIỆT NAM
Đại Sứ
Trần Hữu Tùng

THAY MẶT TỔNG CỤC DU LỊCH - BỘ KINH TẾ VÀ GIAO THÔNG NƯỚC CỘNG HÒA HUNG-GA-RI
PHÍA HUNG-GA-RI
Tổng Cục Trưởng
Szekely Gyorgy