BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN SỐ 31
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 107/BC-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2009

BÁO CÁO

VỀTÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUÝ III VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG QUÝ IV-2009 CỦA ĐỀÁN “TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAOĐỘNG TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP TỪ 2009 - 2012”

Thực hiện Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg ngày 24/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề ánTuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao độngtrong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2009-2012” (sau đây gọi là Đề án31), Ban điều hành Đề án đã họp ngày 28/9/2009 đánh giá tình hình triển khaihoạt động của Đề án trong Quý III/2009 và thống nhất chương trình công tác QuýIV/2009, cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNGCỦA ĐỀ ÁN TRONG QUÝ III/2009

Một số kết quả bước đầu

1. Công tác chỉ đạo, phối hợp,hướng dẫn thực hiện

Sau khi Đề án có hiệu lực thi hành,Ban điều hành Đề án đã được thành lập theo Quyết định số 559/QĐ-LĐTBXH ngày04/5/2009. Ban điều hành Đề án đã xây dựng Quy chế hoạt động của Ban điều hành;Tổ thư ký Đề án, và có công văn số 1848/LĐTBXH-PC ngày 02/6/2009 hướng dẫn cáccơ quan, tổ chức và địa phương triển khai thực hiện Đề án Tuyên truyền phổ biếnpháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động theo Quyết định số 31/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Điều hành Đề án đã cùng các TiểuĐề án tổng hợp trình Bộ Tài chính phê duyệt bổ sung kinh phí năm 2009, hướngdẫn các địa phương xây dựng Kế hoạch hoạt động và lập dự toán kinh phí thựchiện Đề án tại các địa phương.

Việc chỉ đạo thực hiện các Tiểu Đềán cũng đã được triển khai tại các cơ quan, tổ chức như: Tổng liên đoàn lao độngViệt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Phòng thương mại và công nghiệp ViệtNam và tại nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Thành phố Hồ Chí Minh,Bình Dương, Bình Thuận, Bình Phước, Cần Thơ, Cà Mau, Gia Lai, Bắc Ninh, …

Trong quá trình tổ chức thực hiệnĐề án, Ban điều hành đã kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thànhviên, các Tiểu Đề án và các địa phương triển khai các hoạt động, giải đáp nhữngvướng mắc phát sinh.

2. Hoạt động khảo sát tình hìnhtuyên truyền phổ biến pháp luật tại doanh nghiệp

Đây là hoạt động khởi đầu của Đề ánnói chung và của Tiểu Đề án 1 nói riêng. Cuộc khảo sát đã được tiến hành từ đầutháng 8/2009 với 2.700 phiếu tại 80 doanh nghiệp thuộc mọi loại hình tại 16 tỉnh,thành phố trên 3 miền đất nước. Hiện nay đang nhập số liệu khảo sát. Báo cáo khảosát sẽ được nghiệm thu và gửi các cơ quan, tổ chức liên quan trong tháng10/2009.

Ngoài ra, Tiểu Đề án 3 của Tổng Liênđoàn Lao động Việt Nam đã tiến hành khảo sát với 700 phiếu hỏi công nhân laođộng tại 7 tỉnh và đã có kết quả khảo sát, cụ thể như sau:

- Về Luật Công đoàn: Chỉ có 6,5% côngnhân lao động trong doanh nghiệp dân doanh và 5% công nhân lao động trong doanhnghiệp có vốn đầu tư nước ngoài biết rõ.

- Về Luật Lao động: Chỉ có 7,2% côngnhân lao động trong doanh nghiệp dân doanh và 5,6% công nhân lao động trongdoanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài biết rõ.

- Về Luật Bảo hiểm Xã hội: Chỉ có8,3% công nhân lao động trong doanh nghiệp dân doanh và 5% công nhân lao độngtrong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài biết rõ.

- Về Luật Bảo hiểm y tế: Chỉ có 10%công nhân lao động trong doanh nghiệp dân doanh và 9,1% công nhân lao độngtrong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài biết rõ.

Từ kết quả trên cho thấy nhu cầuđào tạo cán bộ công đoàn cơ sở và tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ côngđoàn cơ sở và công nhân lao động là rất lớn.

3. Hoạt động tập huấn

Các Tiểu Đề án đã tổ chức 05 lớp tậphuấn cho cán bộ làm công tác tuyên truyền, cụ thể: cơ quan thường trực Ban Điềuhành Đề án là Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Bộ Tư pháp tổchức 02 cuộc tập huấn cho đối tượng là cán bộ trực tiếp làm công tác tuyêntruyền phổ biến pháp luật (TTPBPL) tại các Sở Lao động - Thương binh và Xã hộitại miền Bắc và miền Nam; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã tổ chức 03 cuộc tậphuấn cho cán bộ thuộc Ban điều hành Tiểu Đề án 5, các Ban, các đơn vị triểnkhai, đội ngũ làm công tác TTPBPL, cán bộ nhân sự, cán bộ công đoàn tại Liênminh ở hai miền Bắc, Nam. Ngoài ra các Tiểu Đề án khác đã thực hiện lồng ghépTTPBPL vào các hoạt động tập huấn, hội thảo chuyên môn cho đối tượng thuộc lĩnhvực ngành quản lý, sử dụng các nguồn ngân sách huy động và nguồn tài trợ khác(VCCI, Bộ Tư pháp).

4. Hoạt động biên soạn tài liệuTTPBPL

Hiện nay các Tiểu Đề án đang trongquá trình biên soạn tài liệu phục vụ cho hoạt động của Đề án, cụ thể: Tổng Liênđoàn lao động Việt Nam đang trong quá trình xây dựng cuốn “Sổ tay pháp luật laođộng”, biên soạn tờ rơi với những nội dung liên quan đến quyền lợi và tráchnhiệm của người sử dụng lao động và người lao động; Liên minh Hợp tác xã ViệtNam đang tiến hành tập hợp và biên soạn tài liệu hướng dẫn kỹ năng tư vấn phápluật lao động và quan hệ lao động trong các HTX; Bộ Lao động - Thương binh vàXã hội đang biên soạn cuốn “Sổ tay phổ biến pháp luật lao động”, “Những điều cầnbiết về Bảo hiểm tự nguyện”, ngoài ra đang tiến hành in ấn tờ rơi về Bảo hiểmthất nghiệp, chấm dứt hợp đồng lao động. Bộ Tư pháp đã biên soạn và công bố trêntrang thông tin điện tử của Bộ Đề cương giới thiệu các Luật được Quốc hội thôngqua gần đây, phát hành hàng tháng Đặc san tuyên truyền về các luật mới banhành. Ngoài ra, các Tiểu đề án đều biên soạn và phát hành nhiều tài liệu phục vụcho công tác TTPBPL theo chuyên đề với sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính từ cácchương trình, dự án khác.

5. Hoạt động tuyên truyền, phổ biếnpháp luật

Tiểu Đề án 1 đã phối hợp với BáoLao động - Xã hội ra chuyên trang “Phổ biến Pháp luật” ra hàng tuần. Đã tổ chứchội nghị Phổ biến pháp luật về Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm thất nghiệp cho hơn100 doanh nghiệp tại Khu Công nghiệp Tiên Du, Bắc Ninh.

Các Tiểu Đề án khác và địa phương cũngcó nhiều hoạt động TTPBPL cho các đối tượng của mình nhưng chưa có báo cáo.

II. ĐÁNH GIÁ

1. Mặt được

Có thể thấy, việc thực hiện Đề án tạicác cơ quan, tổ chức đã triển khai và đạt được những kết quả bước đầu. Nhận thứccủa các cơ quan, tổ chức, người lao động và người sử dụng lao động về tầm quantrọng của công tác TTPBPL và sự cần thiết của Đề án đã có bước chuyển căn bản,nhất là cấp địa phương.

Các cơ quan, tổ chức, địa phương đãchủ động xây dựng kế hoạch triển khai Tiểu Đề án với nhiều cách làm phù hợp, cóhiệu quả. Đặc biệt các Tiểu Đề án đã chú ý kết hợp, lồng ghép việc thực hiện Đềán với Chương trình công tác chuyên môn và chú trọng nhu cầu của đối tượng.

2. Mặt hạn chế

- Việc triển khai các Tiểu Đề án chưađồng đều, nhiều địa phương chưa báo cáo về tình hình triển khai Đề án.

- Khối lượng các hoạt động đã triểnkhai còn ít và chất lượng chưa cao do nguồn nhân lực hạn chế, kỹ năng tuyêntruyền phổ biến còn yếu, sự phối kết hợp giữa các cơ quan, tổ chức chưa thật hiệuquả;

- Chế độ báo cáo thực hiện chưa kịpthời, do đó việc đánh giá chưa toàn diện.

- Kinh phí dành cho việc triển khaiĐề án còn nhiều khó khăn không đủ theo yêu cầu và cấp chậm.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỀÁN TRONG QUÝ IV/2009

- Các Tiểu Đề án và các địa phươngtiếp tục thực hiện các hoạt động của Đề án trong đó cần tập trung hoàn thànhmột số hoạt động chính sau đây:

+ Hoàn thành việc xử lý số liệu đểxây dựng Báo cáo kết quả khảo sát tình hình TTPBPL cho người lao động và ngườisử dụng lao động tại doanh nghiệp làm cơ sở để xây dựng và triển khai hoạt độngcủa Đề án trong những năm tiếp theo tốt hơn.

+ Tổ chức tập huấn về pháp luật laođộng cho đội ngũ cán bộ TTPBPL nồng cốt của cơ quan, tổ chức, địa phương trong đóchú trọng một số nội dung mới mang tính thời sự như giải quyết tranh chấp laođộng, bảo hiểm thất nghiệp, một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người laođộng mất việc do suy giảm kinh tế; luật công đoàn và một số luật mới ban hànhliên quan tới quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động.

- Hoàn thành việc biên soạn tàiliệu phục vụ cho công tác TTPBPL theo kế hoạch, đảm bảo tính thống nhất vàchính xác về nội dung giữa các tài liệu do các cơ quan, tổ chức biên soạn.

- Triển khai rộng hơn các hoạt độngTTPBPL cho người lao động và người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp, nhấtlà trong những tháng cuối năm thường xảy ra đình công với phương châm đa dạng hóacác hình thức TTPBPL và nâng cao ý thức tìm hiểu và tuân thủ pháp luật củangười lao động và người sử dụng lao động.

- Hoàn thành việc ban hành chínhsách khuyến khích doanh nghiệp tự tổ chức TTPBPL. Tiểu đề án 2 (Bộ Tài chính)xem xét khả năng lồng thép Chính sách khuyến khích doanh nghiệp tự tổ chức TTPBPLvào Thông tư sửa đổi hướng dẫn về thuế doanh nghiệp đang được soạn thảo để vừa đơngiản hóa thủ tục hành chính vừa kịp thời phục vụ cho việc lập Dự toán năm 2010của Đề án.

- Triển khai sớm công tác lập Kếhoạch hoạt động và Dự toán kinh phí cho năm 2010.

IV. KIẾN NGHỊ

1. Các Thành viên Ban điều hành tăngcường hơn nữa tính chủ động trong việc đôn đốc, giám sát và phối hợp các hoạtđộng của các Tiểu Đề án, đặc biệt ở cấp địa phương tránh tình trạng một số TiểuĐề án và một số địa phương triển khai chậm ảnh hưởng tới tiến độ chung.

2. Bộ Tài chính khẩn trương xâydựng chính sách khuyến khích doanh nghiệp tự tổ chức TTPBPL và sớm ban hànhThông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2005/TT-BTC tạo điều kiện đảm bảo kinhphí tốt hơn cho Đề án.

3. Bộ Tư pháp quan tâm lồng ghépcông tác đào tạo đội ngũ cán bộ TTPBPL của Đề án này vào hoạt động của Tiểu Đềán 2.

4. Đề nghị Vụ Kế hoạch - Tài chínhcủa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn cụ thể về việc lập Dự toánkinh phí năm 2010.

Nơi nhận:
- Các Tiểu Đề án;
- Các thành viên BĐH Đề án;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Sở LĐTBXH (để thực hiện và phối hợp);
- Lưu PC, VT.

TM. BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN
TRƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN
THỨ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Phạm Minh Huân