ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 112/BC-UBND

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2010

BÁO CÁO

TÌNHHÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 30 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Tiến độ đến ngày 20 tháng 7 năm 2010)

UBND Thành phố Hà Nội đánh giá tìnhhình, kết quả triển khai, tổ chức thực hiện công tác thống kê, rà soát, thựcthi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Đề án 30 của Thủ tướng Chínhphủ đến ngày 20/7/2010 như sau:

1. Kết quả thống kê và rà soátcác thủ tục hành chính:

Kết thúc giai đoạn rà soát, Hà Nộicó 1816 TTHC được rà soát, trong đó có 524 TTHC được kiến nghị giữ nguyên (Cấpthành phố: 402; Cấp quận, huyện: 58; Cấp xã, phường: 64). Trong số 1292/1816TTHC kiến nghị đơn giản hóa, được thống kê cụ thể như sau:

Trường hợp

Thẩm quyền

Sửa đổi, bổ sung

Thay thế

Bãi bỏ

Số lượng TTHC

Mẫu đơn, tờ khai (2a)

Yêu cầu, điều kiện (2b)

Số lượng TTHC

Mẫu đơn, tờ khai (2a)

Yêu cầu, điều kiện (2b)

Số lượng TTHC

Mẫu đơn, tờ khai (2a)

Yêu cầu, điều kiện (2b)

Thuộc thẩm quyền

163

93

43

27

3

1

27

4

3

Không thuộc thẩm quyền

938

222

94

18

9

0

119

59

17

Tổng

1101

315

137

45

12

1

146

63

20

2. Kết quả rà soát, thực thiphương án đơn giản hóa TTHC (Giai đoạn 3):

2.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạovà ban hành các văn bản thực thi:

Kết thúc giai đoạn 2, UBND Thànhphố đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành, quận, huyện triển khai thực thi ngay cácphương án đơn giản hóa TTHC đã được công bố tại QĐ số 1412 ngày 30/3/2010 củaUBND Thành phố; Tiếp đó ngày 20/5/2010 UBND Thành phố ban hành QĐ số 2257/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch triển khai giai đoạn thực thi phương án đơn giản hóaTTHC; ngày 8/6/2010, tại hội nghị sơ kết đề án 30, Lãnh đạo tổ công tác chuyêntrách Chính phủ, Lãnh đạo UBND Thành phố đã quán triệt, chỉ đạo tập trung côngtác triển khai giai đoạn thực thi; ngày 14/6/2010 UBND Thành phố lại có văn bảnsố 4337/UBND-TCT về việc khẩn trương báo cáo kế hoạch và kết quả giai đoạn 3 -đề án 30; Tiếp đó Thành phố có Công văn số 4580/UBND-TCT đôn đốc các đơn vị tậptrung triển khai giai đoạn 3 với những nội dung khá cụ thể cần phải tổ chứcthực hiện tại các đơn vị.

Ngày 14/7/2010 Tổ công tác chuyêntrách Chính phủ có Công văn số 283/CCTTHC về việc yêu cầu báo cáo kết quả thựcthi phương án đơn giản hóa TTHC.

Về việc quán triệt triển khai, kiểmđiểm tiến độ thực thi trong giai đoạn 3, tính đến ngày 20/7/2010 Hà Nội đã tổchức được 6 cuộc làm việc với các Sở, ngành, quận, huyện trong đó hội nghị sơkết giai đoạn 1 và 2 và triển khai giai đoạn 3, hội nghị sơ kết công tác CCHC 6tháng đầu năm do Sở Nội vụ chủ trì; 04 cuộc giao ban đôn đốc, nhắc nhở, kiểmđiểm tiến độ.

2.2. Kết quả thực thi phương ánđơn giản hóa TTHC liên quan đến các văn bản quy phạm pháp luật của thành phố:

Tính đến ngày 19/7/2010, hầu hếtcác đơn vị cấp sở, ngành đã gửi các dự thảo Quyết định quy phạm theo nhóm cáclĩnh vực đến Sở Tư pháp. Tuy nhiên, do chưa thống nhất về hình thức, nội dunggiải trình nên mới có 06 báo cáo được Sở Tư pháp thẩm định gồm: Sở Giaothông vận tải, Sở Giáo dục Đào tạo, Sở Xây dựng (02 báo cáo), Sở Kế hoạch vàĐầu tư, Ban Quản lý các KCN&CX.

- Trong số 4 đơn vị thuộc Thành phốthì có 03 đơn vị đã thống nhất với báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp, hoàn thànhTờ trình, dự thảo Quyết định quy phạm trình UBND thành phố là: Sở Giáo dục vàĐào tạo, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải.

- Có 02 đơn vị mới gửi văn bản đềnghị Sở Tư pháp thẩm định là: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch.

2.3. Chỉnh sửa, cập nhật Bộ TTHCđã được công bố

Đến ngày 19/7/2010, các đơn vị đãcó báo cáo về việc cập nhật, chỉnh sửa Bộ TTHC đã được công bố gồm: Viện Quyhoạch xây dựng, các quận, huyện: Thanh Trì, Ba Vì, Đan Phượng, Phúc Thọ, MêLinh, Thanh Xuân, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Nội vụ, SởKhoa học và Công nghệ; một số đơn vị đã làm nhưng chưa có báo cáo gửi Tổ côngtác 30 Thành phố.

2.4. Nguyên nhân chậm trễ triểnkhai của giai đoạn 3

- Lãnh đạo một số đơn vị chưa tậptrung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch triển khai thực thi củaUBND Thành phố.

- Nhiều Tổ công tác và cán bộ thuộccác Sở, ngành, quận, huyện được giao nhiệm vụ vừa thiếu trách nhiệm trong triểnkhai thực thi, vừa yếu về trình độ chuyên môn và tác nghiệp cụ thể.

- Các thành viên Tổ công tác 30Thành phố và Sở Tư pháp chưa phối hợp chặt chẽ trong hướng dẫn các đơn vị thựchiện cụ thể; chưa bám sát các Sở, Ngành trong việc đôn đốc thực hiện đúng yêucầu về tiến độ thời gian và quy trình soạn thảo văn bản pháp qui.

3. Nhiệm vụ và giải pháp

Để thực hiện nghiêm túc giai đoạn 3theo QĐ số 2257/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch giai đoạn 3 của UBND Thànhphố và công văn số 283/CCTTHC ngày 14/7/2010 của Tổ công tác chuyên trách Chínhphủ.

UBND Thành phố yêu cầu:

- Các Sở, Ban, Ngành tập trung ràsoát, nghiên cứu, soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện phươngán đơn giản hóa đã được thông qua tại QĐ 1412-UBND thuộc lĩnh vực chuyên môncủa ngành.

- Các Sở, ngành: Tài chính, Côngthương, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên Môi trường, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư,Ban Quản lý Khu công nghiệp và chế xuất, Tư pháp, Thanh tra thành phố, Quyhoạch kiến trúc phối hợp với Phòng Văn bản pháp quy - Sở Tư pháp thống nhấtvề tài liệu giải trình, Tờ trình, dự thảo các quyết định để Sở Tư pháp hoànthành các báo cáo thẩm định gửi trả các đơn vị, thời gian hoàn thành trước ngày22/7/2010 (xem Phụ lục 1 kèm theo).

- Yêu cầu 03 đơn vị cấp huyện thựchiện điểm gồm: Quận Hoàng Mai, Huyện Quốc Oai, Quận Ba Đình trêncơ sở các phương án đơn giản hóa, chỉnh sửa hoàn thiện bộ TTHC cấp huyện, cấpxã trước 22/7/2010.

Thành phố yêu cầu 23 đơn vị (20 đơnvị cấp sở, ngành và 03 đơn vị cấp huyện) rà soát lại phương án thực thi (theoQuyết định số 1412/QĐ-UBND ngày 30/3/2010) các văn bản không phải là văn bảnquy phạm pháp luật của thành phố, tổng hợp báo cáo, tờ trình trình UBND Thànhphố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung, thay thế (gửi thông qua Tổ côngtác 30).

Các đơn vị quận, huyện, sở ngành tổchức nghiêm túc, triệt để việc cập nhật, bổ sung, hoàn thiện lại bộ TTHC trìnhThành phố công bố lại bộ TTHC mới đã được hoàn thiện; tiến hành cập nhật vàophần mềm máy xén và tài khoản cơ sở dữ liệu quốc gia theo quy định của Tổ côngtác chuyên trách Chính phủ; thời gian hoàn thành trước ngày 30/7/2010.

Để thành phố có số liệu báo cáo Tổcông tác chuyên trách CCTTHC của Thủ tướng Chính phủ đúng quy định, UBND Thànhphố yêu cầu các Sở, ban, ngành, quận, huyện thực hiện nghiêm túc Công văn số 283/CCHC ngày 14/7/2010 của Tổ công tác chuyên trách về việc báo cáo kết quảthực thi phương án đơn giản hóa các TTHC (Có công văn kèm theo).

Giai đoạn 3 của Đề án 30 là giaiđoạn quan trọng, quyết định thắng lợi đề án và có ý nghĩa chính trị - xã hộisâu sắc. UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBNDcác cấp tập trung cao độ tổ chức hoàn thành các nội dung kế hoạch được nêutrong Quyết định số 2257/QĐ-UBND ngày 20/5/2010.

UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban,ngành và 03 đơn vị cấp huyện làm điểm (có danh sách kèm theo) cử 02 cán bộ làlãnh đạo phòng chuyên môn, có đủ năng lực để thực thi nhiệm vụ về làm việc tậptrung tại tổ công tác 30 Thành phố từ ngày 21/7/2010.

Quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn chuyênmôn do đồng chí Mai Thiện Thành - Phó Trưởng phòng Nội chính - Văn phòng UBNDThành phố chủ trì, cùng Thành viên tổ 30 Thành phố và cán bộ phòng thẩm địnhvăn bản pháp qui Sở Tư pháp

Giao Trung tâm Tin học, Phòng Quảntrị Tài vụ - Văn phòng UBND Thành phố cử cán bộ phối hợp đảm bảo công tác trưngtập./.

Nơi nhận:
- Tổ công tác CT của TTgCP; (để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND TP; (để báo cáo);
- Thường trực Thành ủy (để báo cáo);
- C/PVP UBND TP;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các quận huyện, thị xã;
- Các thành viên TCT 30;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Thịnh Thành