ỦY BAN DÂN TỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 120/BC-UBDT

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2016

BÁO CÁO

CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC NĂM 2016

Thực hiện Công văn số 2622/BTP-BTNN ngày 08 tháng 8 năm 2016 của Bộ Tư pháp về việc phối hợp xây dựng Báo cáo của Chính phủ

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC NĂM 2016

1. Tình hình yêu cầu bồi thường, kết quả giải quyết bồi thường:

Trong năm 2016,

2. Kết quả thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường

Để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính, ngày 29/12/2015 Bộ trưởng, Chủ nhiệm

Ủy ban Dân tộc luôn quan tâm, quán triệt, đề cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc, chính sách dân tộc và trong thi hành công vụ nhằm nâng cao chất lượng công việc, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; hạn chế đến mức thấp nhất các hành vi gây thiệt hại cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thi hành công vụ. Việc quán triệt các văn bản Luật và hướng dẫn thi hành về công tác bồi thường được lồng ghép với

3. Đánh giá chung về kết quả công tác bồi thường năm 2016

Năm 2016, ớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường nhằm thực hiện công tác giải quyết bồi thường về lĩnh vực công tác dân tộc có hiệu quả. Tính tới thời Điểm Báo cáo

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC NĂM 2017

Xây dựng và thực hiện Kế hoạch công tác bồi thường Nhà nước năm 2017;

Quan tâm công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong lĩnh vực công tác dân tộc;

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành về trách nhiệm bồi thường, lồng ghép với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 cho công chức, viên chức, người lao động của cơ quan.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Trong quá trình triển khai, thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành ,

Trên đây là Báo cáo về công tác bồi thường Nhà nước năm 2016, ./.


- Bộ Tư pháp;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để b/c);

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Sơn Hải