BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 136/BC-BGDĐT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2014

BÁO CÁO

CÔNG TÁC CẢI CÁCHHÀNH CHÍNH QUÝ I NĂM 2014

Thực hiện hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn củaBộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cáchhành chính quý I năm 2014 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

1. Công tác xây dựng kế hoạch

Quý I/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng và banhành Kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo hướng dẫn của BộNội vụ, chỉ đạo của Chính phủ gồm:

- Quyết địnhsố 822/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 3 năm2014 về việc Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014;

- Quyết định số 791/QĐ-BGDĐT 07/03/2014 về việc ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hànhchính năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Quyết định số 126/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng01 năm 2014 về việc phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2014;

- Quyết định số 764/QĐ-BGDĐT ngày 06tháng 3 năm 2014 về việc Ban hành chương trình soạn thảo, ban hành văn bản quyphạm pháp luật, đề án và văn bản cá biệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2014;

- Bộ đang xây dựng Kế hoạch tuyên truyềncông tác cải cách hành chính năm 2014.

2. Công tác tổ chức chỉ đạo,điều hành

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giao Vụ Tổ chứccán bộ chủ trì giúp Bộ trưởng làm đầu mối thực hiện Chương trình cải cách hànhchính; các đơn vị thuộc Bộ bố trí cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ cải cáchhành chính (mỗi đơn vị 01 lãnh đạo và 01 chuyên viên).

Căn cứ vào nhiệm vụ theo Chương trìnhtổng thể cải cách hành chính của Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ đã cóvăn bản giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị tham mưu, chỉ đạo, điều hành thựchiện nhiệm vụ cải cách hành chính, gắn với việc đánh giá kết quả bình xét, thiđua hàng năm.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Cải cách thể chế

a) Côngtác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Trong quý I/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạođã trình và ban hành theo thẩm quyền 12 văn bản gồm: 02 Quyết định của Thủ tướngChính phủ, 05 Thông tư và 05 Quyết định của Bộ trưởng (có Danh mục kèm theo).

b) Công tác rà soát, hệ thống hóa vănbản quy phạm pháp luật

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tiến hànhxây dựng Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm phápluật. Dự kiến ban hành trong quý II/2014.

Trong quý I/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạođã xác thực hợp nhất được 03 văn bản; đã kiểm tra xong 06 hồ sơ cần hợp nhất;còn 29 văn bản tồn đọng sẽ hợp nhất trong tháng 3.

Đã xây dựng danh mục thực hiện pháp điểnhệ thống quy phạm pháp luậtthuộc trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạovà đang trình lãnh đạo Bộ xem xét, ký gửi Bộ Tư pháp tổng hợp.

c) Công tác tuyên truyền, phổ biến,giáo dục pháp luật:

Ngày 07/03/2014, Bộ Giáo dục và Đàotạo đã Ban hành Quyết định số 792/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Kế hoạch công tácphổ biến, giáo dục pháp luật ngành giáo dục năm 2014.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kiện toàn Hộiđồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ giáo dục và Đào tạovà Ban điều hành Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục phápluật trong nhà trường”; đang xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Hiến phápnước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dự kiến sẽ ban hành trong tháng3/2014.

2. Cải cách thủ tục hànhchính

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục triểnkhai thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 25/NQ-CP và Nghị quyết số 66/NQ-CP của Chính phủ: Tổng số thủ tục hành chính cần thựcthi phương án đơn giản hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục vàĐào tạo là 150, số thủ tục hành chính đã được thực thi đơn giản hóa đến hết quýI/2014 là 120/150 (đạt tỷ lệ 80%).

3. Cải cách tổ chức bộ máyhành chính nhà nước

Quý I/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếptục rà soát chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đàotạo. Trong quý, đã ban hành Quyết định số 500/QĐ-BGDĐT ngày 17/02/2014 về việcthành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tư vấn giáodục quốc tế thuộc Cục Đào tạo với nước ngoài.

Triển khai xây dựng Đề án thành lập Trungtâm khảo thí ngoại ngữ quốc gia thuộc Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáodục.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượngđội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

a) Công tác quản lý cán bộ, công chức,viên chức của Bộ, xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức:

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyếtđịnh thành lập Ban soạn thảo xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm đối vớicông chức, hiện nay đang tổ chức xác định, mô tả vị trí việc làm tại các đơn vịthuộc cơ quan Bộ.

b) Công tác đào tạo, bồi dưỡng cánbộ, công chức, viên chức

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cử cán bộ thamgia các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước:

- 03 người tham gia các lớp chươngtrình chuyên viên;

- 11 người tham gia các lớp chươngtrình chuyên viên chính;

- 18 người tham gia các lớp chương trìnhchuyên viên cao cấp.

5. Cải cách tài chính công

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nướcvề đổi mới cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp cônglập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công, Bộ đã trìnhThủ tướng Chính phủ quyết định giao thí điểm mở rộng quyền tự chủ đối với 04trường đại học (Trường Đại học Kinh tế quốc dân; Trường Đại học Ngoại thương;Trường Đại học Hà Nội và Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh) để làmcơ sở cho việc đổi mới cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong toàn ngành.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyếtđịnh số 222/QĐ-BGDĐT ngày 23/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vềviệc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014 cho các đơn vị trực thuộcBộ Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu tráchnhiệm tại các tổ chức khoa học, công nghệ, Bộ đã chỉ đạo, hướng dẫn Trường Đạihọc Xây dựng chuyển đổi mô hình 06 tổ chức khoa học công nghệ sang cơ chế tựchủ, tự chịu trách nhiệm hoàn toàn về kinh phí.

6. Hiện đại hóa hành chính

a)Việc ứng dụng công nghệ thông tin tronghoạt động của Bộ

Thực hiện Văn bản số 1996/BGDĐT-VP ngày27/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chỉ đạo toàn ngành triểnkhai hội nghị và tập huấn chuyên môn qua mạng. Bộ đã xây dựng Cổng thông tintập huấn trực tuyến của Bộ đặt tại địa chỉ: http://taphuan.moet.gov.vn. Đã tổchức khóa tập huấn qua mạng về hướng dẫn khai thác, sử dụng hệ thống tập huấnqua mạng của Bộ và đưa lên Cổng thông tin phục vụ các đơn vị thuộc Bộ triểnkhai: tập huấn giáo viên dạy học tích hợp nội dung tư tưởng, đạo đức Hồ ChíMinh trong các môn học lịch sử, ngữ văn và giáo dục công dân ở các trung tâmGiáo dục thường xuyên; tập huấn giáo viên dạy học lồng ghép nội dung phòng chốngtham nhũng trong môn giáo dục công dân ở các trường phổ thông; xây dựng các bàigiảng e-Learning triển khai tập huấn giáo viên qua mạng của Bộ. Hiện nay, đãxây dựng xong các bài giảng e-learning, đang chờ thẩm định đưa vào sử dụng.

Tham gia cùng Bộ Thông tin và Truyền thôngxây dựng danh mục phần mềm mã nguồn mở, khuyến khích sử dụng trong các cơ quannhà nước.

Đã tổ chức các hội nghị, hội thảo quacầu truyền hình hoặc phát trực tiếp trên website Bộ.

Xử lí, cập nhật, đồng bộ dữ liệu và hướngdẫn các trường (đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp) xử lí, cập nhậtdữ liệu thông tin về tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp năm2014 lên website Bộ.

Phối hợp với Quỹ Lawrence S.ting tổ chứccuộc thi thiết kế bài giảng e-Learning với chủ đề “Dư địa chỉ Việt Nam”: đã banhành thể lệ cuộc thi theo Quyết định số 628/QĐ-BGDĐT ngày 26/2/2014 của Bộ Giáodục và Đào tạo.

b) Về áp dụng ISO trong hoạt động củabộ

Phối hợp với với Công ty Cổ phần chứngnhận WCERT hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện các quy trình quản lý chất lượngtheo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 đánh giá nội bộ và thực hiện cácyêu cầu chung của Hệ thống quản lý chất lượng đối với các đơn vị trong cơ quanBộ.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hànhchính quý I / 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trân trọng gửi quý Bộ để tổnghợp, báo cáo Chính phủ.

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Trần Quang Quý (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Bùi Mạnh Nhị

DANH MỤC

CÁC VĂNBẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, CÁ BIỆT BAN HÀNH TRONG QUÝ I NĂM 2014
(Kèm theo Báo cáo số 136/BC-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2014 củaBộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Tên văn bản

Thẩm quyền ban hành

Đã ban hành

1

Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Bộ trưởng

2

Thông tư 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08/02/2014 Ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Bộ trưởng

3

Thông tư 03/2014/TT-BGDĐT ngày 25/02/2014 Ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam

Bộ trưởng

4

Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 Quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Bộ trưởng

5

Thông tư 05/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 25/2013/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 7 năm 2013 của bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ trưởng

6

Quyết định số 666/QĐ-BGDĐT ngày 27/02/2014 về việc phê duyệt Chương trình công tác năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ trưởng

7

Quyết định số 674/QĐ-BGDĐT ngày 06/03/2014 về việc ban hành Chương trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề án và văn bản cá biệt năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ trưởng

8

Quyết định số 791/QĐ-BGDĐT ngày 07/03/2014 về việc ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ trưởng

9

Quyết định số 792/QĐ-BGDĐT ngày 07/03/2014 về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật ngành giáo dục năm 2014

Bộ trưởng

10

Quyết định số 798/QĐ-BGDĐT ngày 10/3/2014 về việc phê duyệt Đề án nâng cao năng lực cán bộ làm công tác pháp chế ngành giáo dục

Bộ trưởng

Đã trình (đối với văn bản cấp trên)

11

Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục đào tạo giai đoạn 2014- 2017

Thủ tướng Chính phủ

12

Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên

Thủ tướng Chính phủ