BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 144/BC-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2010

BÁO CÁO

CÔNG TÁC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH SÁU THÁNG ĐẦU NĂM, PHƯƠNGHƯỚNG, NHIỆM VỤ SÁU THÁNG CUỐI NĂM 2010

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Phần thứ nhất.

TÌNH HÌNH THỰCHIỆN NHIỆM VỤ SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2010

I. KHÁI QUÁT CHUNG

Năm 2010 nền kinhtế nước ta căn bản đã thoát khỏi sự tác động của suy thoái kinh tế thế giới,bước vào năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 -2010, năm có ý nghĩa quyết định trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X củaĐảng và Chương trình hành động toàn khóa của Chính phủ nhiệm kỳ 2007 - 2011.Năm 2010 cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, nhiều ngày lễlớn của đất nước, đặc biệt là việc tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đạihội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm ThăngLong - Hà Nội. Điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội nêu trên là động lực to lớnđể Ngành văn hóa, thể thao và du lịch cùng với cả nước nỗ lực phấn đấu, khắcphục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Ngành và của đất nước,tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và chỉ tiêu phát triển đã đề ra.

Thực hiện sự chỉđạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ngay từ đầu năm 2010, Bộ Vănhóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành, triển khai thực hiện Kế hoạch công tácnăm 2010 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày15/01/2010 của Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toánngân sách nhà nước năm 2010. Với quyết tâm “Nâng cao chất lượng, hiệu quảcông trình, tác phẩm, thành tích hướng tới 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và Đạihội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng”, 10 nhóm giải pháp và nhiệm vụtrọng tâm của Ngành năm 2010 đã được triển khai chủ động, hiệu quả. Các hoạtđộng kỷ niệm các ngày lễ lớn, kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội được tổchức đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, trang trọng và xúc động, tạođược bầu không khí chính trị tích cực trong nhân dân. Toàn Ngành đã tổ chức 59giải thể thao quốc gia, tham dự 56 giải thể thao quốc tế và đăng cai tổ chức 5giải thể thao quốc tế; giành 188 huy chương tại các giải thi đấu quốc tế (78huy chương vàng, 60 huy chương bạc, 50 huy chương đồng); 58/63 tỉnh-thành phốđã tổ chức xong Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh, 14 môn trong chương trìnhthi đấu của Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VI đã được tổ chức.Chương trình kích cầu du lịch năm 2010 “Việt Nam - Điểm đến của bạn” và nhiềuhoạt động xúc tiến du lịch quy mô lớn gắn với các ngày lễ lớn của đất nước manglại hiệu quả rõ rệt. Tổng lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ước đạt2.510.521 lượt, tăng 32,6% so với cùng kỳ năm 2009, là một trong những chỉ tiêukinh tế - xã hội có mức tăng trưởng cao nhất trong sáu tháng đầu năm 2010.

Qua theo dõi vàphản ảnh của công luận, bên cạnh những kết quả đã đạt được, những hạn chế, bấtcập trong các lĩnh vực hoạt động của Ngành sáu tháng đầu năm 2010 tuy khôngphát sinh vấn đề mới nhưng là những hạn chế, bất cập kéo dài trong nhiều nămchưa có giải pháp khắc phục, xử lý triệt để, như: việc tổ chức lễ hội và côngtác quản lý lễ hội, tình trạng xâm phạm di tích, di tích bị xuống cấp, bạo lựcgia đình, bạo lực thể thao, sản phẩm du lịch nghèo và đơn điệu, chất lượng dịchvụ du lịch thấp, những biểu hiện buông lỏng quản lý của các địa phương, dẫn đếnmất kiểm soát giá dịch vụ du lịch, nhất là giá phòng, giá tour… Đáng lưu ý là,những biểu hiện lệch lạc về nhận thức và ý thức văn hóa của người tham gia lễhội có xu hướng lan rộng, thực sự trở thành một tệ nạn, khó có thể giải quyếttriệt để trong thời gian ngắn.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Công tác quản lý nhà nước

1.1. Xây dựng và ban hành văn bản quản lý nhà nước

Công tác xây dựngvà ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý nhà nước được các cơquan đơn vị trực thuộc Bộ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh - thành chủđộng thực hiện, bám sát thực hiện hoạt động của Ngành, bảo đảm chất lượng, tiếptục hoàn thiện một bước hệ thống quy phạm pháp luật của Ngành, căn bản đáp ứngtốt yêu cầu quản lý nhà nước, kịp thời chuyển tải sự chỉ đạo, điều hành của Bộđến các địa phương, đơn vị, tạo hành lang pháp lý và bảo đảm sự vận hành thôngsuốt, kịp thời, hiệu quả của bộ máy tổ chức Ngành, từ Trung ương đến cơ sở.

Nhiều Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cácnghị quyết chuyên đề, các đề án, quy hoạch phát triển Ngành, tiếp tục thể chếhóa các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, các văn bản luật, văn bảnquy phạm pháp luật của Chính phủ, của Bộ tạo điều kiện thuận lợi cho phát triểnsự nghiệp và bảo đảm cho các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch ở địaphương được thực hiện đúng pháp luật, đạt hiệu quả tốt (xin tham khảo phụlục kèm theo).

1.2. Công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ

Bộ trưởng và cácThứ trưởng chỉ đạo các đơn vị tập trung xây dựng và hoàn thiện các văn bản, đềán trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các vănbản quy phạm pháp luật theo kế hoạch; các đề án được giao theo Nghị quyết số23-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 57/NQ-CP của Chính phủ; quán triệt vàtổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 2008/CT-TTg ngày 01/12/2009 của Thủ tướngChính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinhdoanh, bình ổn thị trường và phục vụ Tết Nguyên Đán Canh Dần năm 2010; phátđộng phong trào thi đua lập thành tích thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn củađất nước, chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và Đại hội Đạibiểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiếntới Đại hội Đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chuẩn bị tổng kết 5 năm thựchiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng.

Bộ trưởng và cácThứ trưởng trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng: Côngtác tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; Chương trình biểu diễn nghệthuật “Chào Xuân mới 2010, mừng Thăng Long - Hà Nội 1000 năm tuổi”; Lễhoàn táng thi hài Vua Lê Dụ Tông; Lễ đón bằng của UNESCO ghi danh Dân ca Quanhọ Bắc Ninh - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, Hát Ca Trù -Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp; Triển lãm EXPO 2010 tại ThượngHải - Trung Quốc; Hội thảo quốc tế về du lịch trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp táckinh tế Đồng bằng sông Cửu Long; Hội nghị đánh giá công tác quản lý và tổ chứclễ hội năm 2010; Hội thảo quốc gia “Phát triển du lịch trong bối cảnh chủ động,tích cực hội nhập quốc tế”; hoàn thiện hồ sơ “Đờn ca tài tử” trình UNESCO côngnhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại; công tác chuẩn bị tổng kết 10năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; kếhoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứnhất và việc phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân và Nghệ nhân Ưu tú về Disản văn hóa phi vật thể…

Bộ trưởng, các Thứtrưởng đã thực hiện các chuyến công tác, khảo sát thực tiễn và có ý kiến chỉđạo việc thực hiện các nhiệm vụ của Ngành tại các địa phương: Công tác tổ chứccác hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các hoạt động hướng tới kỷniệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; công tác chuẩn bị tổ chức Liên hoan quốc tếVõ thuật cổ truyền Việt Nam lần thứ III tại Bình Định; công tác tổ chứcLễ hội Thống nhất non sông năm 2010 tại Quảng Trị; việc tổ chức kỷ niệm245 năm Ngày sinh, 190 năm Ngày mất của Đại thi hào Nguyễn Du gắn với kỷ niệm1000 năm Thăng Long - Hà Nội và quy hoạch phát triển thể dục thể thao của tỉnh HàTĩnh; việc xây dựng huyện điểm văn hóa Trà Cú và công tác bảo tồn di sảnvăn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; về đề án xâydựng thị xã Bà Rịa đạt danh hiệu văn hóa giai đoạn 2006 - 2010; về công tácchuẩn bị tổ chức Lễ hội kỷ niệm 310 năm Ngày mất của Lễ Thành Hầu Thượng ĐẳngThần Nguyễn Hữu Cảnh trong khuôn khổ Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội tại QuảngBình; về công tác tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột quốc tế năm 2011 tại ĐắkLắk; về Dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ tại ĐiệnBiên; làm việc với tỉnh Gia Lai về tổ chức Festival cồng chiêng quốctế; về định hướng phát triển hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch của các tỉnh- thành phố: Đắk Nông, Yên Bái, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Thành phốHồ Chí Minh … Kiểm tra công tác quản lý, tổ chức lễ hội tại các tỉnh: HàNam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Thực hiện cácchuyến thăm ngoại giao và làm việc tại các nước, tham dự các diễn đàn quốc tếđa phương, Bộ trưởng, các Thứ trưởng đã tiến hành ký kết các chương trình, thỏathuận hợp tác, bản ghi nhớ… nhằm thúc đẩy mối quan hệ giao lưu, hợp tác pháttriển văn hóa, thể thao và du lịch với các nước: Ấn Độ, Trung Quốc, TriềuTiên, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines, Brunei, Cuba, Mexico, Argentina, Pháp,Campuchia, Lào, Myanmar…

1.3. Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm

Trong lĩnh vực vănhóa, những tháng đầu năm diễn ra nhiều lễ hội trên hầu hết các tỉnh - thànhtrong cả nước, lực lượng thanh tra tập trung kiểm tra công tác quản lý lễ hội,hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa và môi trường du lịch tại các khudi tích, khu du lịch, các lễ hội và điểm sinh hoạt tín ngưỡng. Nhìn chung cáclễ hội đã phát huy được nét đẹp văn hóa và giá trị truyền thống của dân tộc;các địa phương đều quán triệt và thực hiện tốt sự chỉ đạo của Bộ. Tuy nhiên,vẫn còn một số hạn chế như: đặt tiền lễ chưa đúng nơi quy định, tại một số ditích có nhiều khay đặt tiền lễ, nhiều hòm công đức; việc quản lý sử dụng nguồnthu từ tiền công đức, tiền giọt dầu chưa minh bạch; tình trạng ách tắc cục bộ,vệ sinh môi trường chưa đảm bảo, xóc thẻ, bói toán, đốt nhiều vàng mã, hầuđồng, trờ chơi mang tính cờ bạc, chèo kéo, ép khách, nâng giá hàng quá mứctrong những ngày đầu xuân vẫn còn xảy ra tại một số lễ hội…

Thanh tra Bộ thànhlập các đoàn thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quyền tácgiả đối với phần mềm máy tính; yêu cầu Sở VHTTDL các tỉnh, thành truy quét vàxử lý bộ đĩa DVD “Vườn hoa âm nhạc và tiếng cười 15” và bộ đĩa ASIA 65 có tựađề “55 năm nhìn lại”, tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩucuốn sách “Con đường Việt Nam” do Nhà xuất bản Thời đại mới của Mỹ phát hành.Xử phạt vi phạm hành chính 80 triệu đồng đối với 03 công ty tại Hà Nội và thànhphố Hồ Chí Minh do vi phạm các quy định trong lĩnh vực quyền tác giả và quyềnliên quan…

Trong lĩnh vực thểdục thể thao, đã kiểm tra 04 giải thi đấu thể thao: Giải vô định điền kinh trẻquốc gia năm 2010 tại thành phố Hồ Chí Minh, Giải vật cúp quốc gia năm 2010 tạiThái Nguyên, Giải vô địch quần vợt nữ toàn quốc tại Đắk Lắk và Giải Cầu mây bãibiển tại Nghệ An; kiểm tra công tác tuyển chọn và đào tạo vận động viên trẻ vàđội tuyển trẻ tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Đà Nẵng và các hoạtđộng dịch vụ thể dục, thể thao tại tỉnh Nghệ An…

Trong lĩnh vực dulịch, đã thành lập 18 đoàn kiểm tra các hoạt động kinh doanh lữ hành, hoạt độnglưu trú, hướng dẫn du lịch, bảo vệ môi trường du lịch; phát hiện và xử phạt 39doanh nghiệp, cá nhân vi phạm với tổng số tiền xử phạt là 289.650.000 đồng. Tổchức tập huấn cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Caivề hoạt động phòng, chống buôn bán người và du lịch tình dục trẻ em; tuyêntruyền về hoạt động phòng, chống buôn bán người trên Website của ngành Du lịch…

Tính đến30/6/2010, Thanh tra Bộ đã tổ chức 67 cuộc thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực vănhóa, thể thao và du lịch; xử phạt vi phạm hành chính 55 tổ chức, cá nhân viphạm với tổng số tiền 392.150.000 đồng, cảnh cáo 11 đơn vị, tịch thu 01 thẻhướng dẫn viên du lịch, chuyển cơ quan điều tra 01 vụ có dấu hiệu vi phạm luậthình sự; tiếp 09 lượt công dân; nhận và giải quyết 147 đơn thư của công dân.

Theo báo cáo chưađầy đủ, Thanh tra Sở VHTTDL và Đội kiểm tra liên ngành một số tỉnh-thành đãtiếp 210 lượt công dân, nhận và giải quyết 279 đơn thư các loại; đã tiến hànhkiểm tra 8.845 cơ sở; phát hiện và xử lý 2.490 cơ sở vi phạm; cảnh cáo 128 cơsở; đình chỉ hoạt động 42 cơ sở; chuyển hồ sơ truy cứu trách nhiệm hình sự 01vụ; tạm giữ 07 giấy phép kinh doanh. Xử phạt vi phạm hành chính trên 6,9 tỷđồng.

2. Các lĩnh vực hoạt động chuyên ngành

2.1. Văn hóa, gia đình:

- Bảo tồn vàphát huy giá trị văn hóa dân tộc:

Tập trung xây dựngcác văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch: Nghị định của Chính phủ về hướngdẫn thi hành Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của LuậtDi sản văn hóa; Nghị định quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệtquy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; Thông tư quy định việc kiểmkê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thểđể đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể. Trình Thủ tướng Chính phủ danhsách Hội đồng di sản văn hóa quốc gia và Quy chế hoạt động giai đoạn 2010 -2014. Có văn bản chỉ đạo việc triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trườnghọc thân thiện, học sinh tích cực” năm 2010 tại các tỉnh - thành; về bổ sungthông tin và chỉnh sửa hồ sơ Hội Gióng theo yêu cầu của UNESCO; Hồ sơ Di sảnvăn hóa phi vật thể Hát Xoan Phú Thọ đã được trình UNESCO đăng ký vào Danh sáchDi sản văn hóa phi vật thể của nhân loại; xây dựng hồ sơ khoa học và trình xiný kiến Chính phủ về việc đề nghị UNESCO ghi danh 02 di sản văn hóa phi vật thểcủa Việt Nam “Tín ngưỡng thờ Vua Hùng” và “Nghệ thuật Đờn ca tài tử” vào Danhsách Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, giai đoạn 2011 - 2012; chỉ đạocác địa phương di dời di sản văn hóa vùng lòng hồ thủy điện Sơn La đúng tiếnđộ; đề nghị tạm dừng thi công đường Văn Cao - Hồ Tây đoạn cắt đường Hoàng HoaThám và quyết định cho phép Sở VHTTDL Hà Nội phối hợp với Viện Khảo cổ học khaiquật khảo cổ; hướng dẫn các địa phương chuẩn bị danh sách dự kiến đề nghị phongtặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú. Có ý kiến về việc xây dựngbảo tàng ở các ngành và bảo tàng Cơ yếu Việt Nam; việc sưu tầm tài liệu, hiệnvật về “Anh hùng, danh nhân Thăng Long - Hà Nội”; thỏa thuận nhiệm vụ quy hoạchchi tiết bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; thẩmđịnh quy hoạch bảo tồn di tích làng cổ ở Đường Lâm, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội vàdự án 13 điểm di tích giai đoạn II thuộc Dự án Bảo tồn Khu di tích lịch sử -văn hóa thời Trần…

- ­Bản quyềntác giả, quyền liên quan:

Trình Thủ tướngChính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP và quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sởhữu trí tuệ, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyềntác giả, quyền liên quan. Tổ chức hội thảo “Quyền của người biểu diễn” tại HàNội và thành phố Hồ Chí Minh. Phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới(WIPO) tổ chức Hội thảo “Phát triển công nghiệp sáng tạo”, Hội nghị tập huấnLuật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan tại thành phố Đà Nẵng. Tổchức xuất bản, phát hành các cuốn sách: “Từ điển thuật ngữ quyền tác giả, quyềnliên quan”; “Các quy định pháp luật Việt Nam và quốc tế về quyền tác giả, quyềnliên quan”. Tính đến ngày 15/6/2010, đã thụ lý cấp 1.709 Giấy chứng nhận đăngký quyền tác giả, quyền liên quan, giảm 15,6% so với cùng kỳ năm 2009 (trong đómiền Bắc là 996, miền Nam là 713).

- Điện ảnh:

Đã tham mưu, trìnhChính phủ ban hành Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ngày 21/5/2010 quy định chi tiếtthi hành Luật Điện ảnh và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh;đang xây dựng Thông tư hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm địnhphim trên truyền hình, Đề án Quỹ hỗ trợ và phát triển điện ảnh và Quy hoạchngành điện ảnh đến năm 2020. Công tác chuẩn bị tổ chức Liên hoan phim Quốc tếHà Nội lần thứ I và Chương trình chiếu phim 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đangđược tập trung thực hiện. Chỉ đạo các hãng phim tích cực triển khai sản xuấtphim theo kế hoạch công tác (phim “Con Lạc cháu Hồng”, phim “Tiếng khóc nàngÚt”); chỉ đạo, kiểm tra việc sản xuất các phim kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - HàNội như: “Long thành cầm giả ca”; “Lý Công Uẩn - Đường tới Thăng Long”; “Nhữngngười con của Rồng”; “Thái sư Trần Thủ Độ”. Phối hợp tổ chức Tuần phim EU, Tuầnphim Tuy-ni-di tại Việt Nam; tổ chức chiếu phim “Đừng đốt” tại Hunggary. Giámđịnh 15 kịch bản phim truyện, tài liệu, hoạt hình đủ điều kiện đưa vào sảnxuất.

Đội chiếu bóng lưuđộng các tỉnh-thành thực hiện tốt công tác đưa điện ảnh về cơ sở, phục vụ đồngbào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa vàtuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với bàcon dân tộc. Đã tổ chức 03 tuần phim tuyên truyền phục vụ nhân dân với cácphim: Cánh đồng hoang, Tiểu đoàn 307, Những năm tháng hào hùng, Nguyễn ÁiQuốc ở Hồng Kông, Hồ Chí Minh với Trung Quốc, Nhìn ra biển cả….

- Nghệ thuậtbiểu diễn:

Tập trung xây dựngdự thảo Nghị định về Nghệ thuật biểu diễn và Thông tư liên tịch quy định về đấuthầu, đặt hàng, cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nướctrong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. Thực hiện chặt chẽ việc kiểm duyệt, thẩmđịnh nội dung các chương trình nghệ thuật ca, múa, nhạc, sân khấu, thời trang,tổ chức hoa hậu, hoa khôi, người đẹp; thường xuyên thanh, kiểm tra, xử lý cáctrường hợp vi phạm như: quảng cáo không đúng nội dung, giả mạo giấy phép, tự ýtham gia các cuộc thi Hoa hậu thế giới.

Đã cấp 3.446.200tem nhãn, 86 giấy phép công diễn, 11 giấy phép phát hành băng, đĩa; cho phép133 nghệ sĩ là người nước ngoài, 15 đoàn nghệ thuật và 12 ban nhạc nước ngoàivào Việt Nam biểu diễn; 08 đoàn nghệ thuật Việt Nam và 88 nghệ sĩ Việt Nam ranước ngoài giao lưu, 73 nghệ sĩ là người Việt Nam ở nước ngoài về biểu diễntrong nước. Duyệt 180 chương trình băng, đĩa lưu chiểu; cho phép nhập khẩu 52chương trình băng, đĩa ca nhạc, phổ biến tại Việt Nam 14 ca khúc do người ViệtNam sáng tác trước năm 1975… Tổ chức thực hiện 15 chương trình nghệ thuật phụcvụ nhiệm vụ chính trị, chào mừng các ngày lễ lớn và kỷ niệm 1.000 năm ThăngLong - Hà Nội. Triển khai Đề án dàn dựng 100 tác phẩm chọn lọc của Việt Nam vàthế giới; xây dựng Đề án tổ chức mở lớp đào tạo, phục hồi và duy trì bộ mônnghệ thuật Bài Chòi trên miền Bắc. Tiếp tục triển khai thực hiện Dự án “Sânkhấu học đường” năm 2010 tại tỉnh Nam Định, thành phố Cần Thơ và tỉnhĐồng Tháp. Tổ chức Lễ tổng kết, trao giải về các thể loại sân khấu, kịchmúa, âm nhạc, khí nhạc, hợp xướng và ca khúc tham gia cuộc thi sáng tác tácphẩm văn học nghệ thuật hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gươngđạo đức Hồ Chí Minh”, kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội; Hội diễn Sân khấuTuồng và Dân ca chuyên nghiệp toàn quốc năm 2010; Liên hoan Ca múa nhạc chuyênnghiệp về đề tài chiến tranh cách mạng và Liên hoan sân khấu thiếu nhi quốc tế2010 chào mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội…

Các đơn vị nghệthuật địa phương xây dựng nhiều chương trình mới phục vụ nhiệm vụ chính trị,các ngày lễ lớn, phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa, miền núi và hải đảo vàbiểu diễn quảng bá nghệ thuật Việt Nam ra thế giới.

- Mỹ thuật,Nhiếp ảnh và Triển lãm:

Tập trung xây dựngdự thảo Nghị định Quản lý hoạt động Mỹ thuật, Quy hoạch phát triển ngành Mỹthuật, Quy hoạch Tượng đài Danh nhân Anh hùng giải phóng dân tộc đến năm 2020,Bảng đơn giá các sản phẩm Mỹ thuật, Đề án Quốc hoa Việt Nam và Lễ hội hoa Sen.Thực hiện nghiêm, đúng quy định trong cấp phép các triển lãm mỹ thuật, nhiếpảnh và xây dựng tượng đài. Đã cấp 20 giấy phép triển lãm mỹ thuật 14 giấy phéptriển lãm nhiếp ảnh. Triển khai tích cực, hiệu quả các hoạt động sự nghiệp như:tổ chức Hội thảo “Quốc hoa Việt Nam - sự cần thiết tôn vinh và tiêu chí lựachọn”; Triển lãm Mỹ thuật - Nhiếp ảnh “Mừng Đảng, mừng Xuân”; Triển lãm Tranhcổ động toàn quốc chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kỷniệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứXI”; Triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh với 120 tác phẩm tại Nghệ An; Triển lãm ảnhcác vùng kinh đô Việt Nam tại Phú Thọ; Triển lãm Hà Nội - Huế xưa và nay. Hoànthành việc thiết kế ma két trang trí tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng,35 năm Ngày giải phóng miền Nam, 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đang thiếtkế ma két trang trí cho lễ kỷ niệm 2-9; Mít tinh, diễu binh, diễu hành 10-10 vàhuy hiệu, ma két trang trí Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI … Chuẩn bị tổ chức05 cuộc Triển lãm gồm: Triển lãm ảnh Nghệ thuật quốc tế; Triển lãm tranh lụatại Pháp và tranh sơn mài tại Trung Quốc; Triển lãm ảnh nghệ thuật quảng bá vềHạ Long tại Mỹ; Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc 2010; Triển lãm tranh thiếu nhiquốc tế và Triển lãm gốm sứ tại Bình Dương.

- Thư viện:

Về công tác quảnlý nhà nước, tiếp tục tập trung xây dựng dự án Luật Thư viện, Chiến lược quốcgia về phát triển Văn hóa đọc trong cộng đồng; dự án Nâng cao năng lực ứng dụngCNTT cho thư viện các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên phục vụ phát triểnkinh tế - xã hội; Đề án phát triển mạng lưới thư viện phục vụ nông thôn đến2015 và định hướng đến năm 2020; phối hợp hoàn thiện dự thảo lần thứ 3 Thông tưliên tịch với Bộ Giáo dục và Đào tạo về quản lý Thư viện Đại học. Thành lập cácđoàn công tác đi kiểm tra hoạt động của thư viện các tỉnh - thành: Phú Yên,Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận, Bình Phước, Tây Ninh, Điện Biên, Sơn La, BắcGiang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

Các hoạt động hợptác quốc tế trong lĩnh vực thư viện được duy trì và phát huy có hiệu quả: phốihợp tiến hành tổng kết Dự án Thí điểm và nâng cao năng lực sử dụng máy tínhtruy cập internet công cộng của Quỹ Bill và Melinda Gates, chuẩn bị các điềukiện để triển khai tại 400 thư viện của 40 tỉnh; làm việc với Quỹ Force (HàLan) về tổng kết 10 năm hoạt động của Quỹ tại Việt Nam trong lĩnh vực thư việnphục vụ người khiếm thị; hỗ trợ Lào trong nghiệp vụ thư viện.

Hệ thống thư việncông cộng cả nước làm tốt chức năng thông tin, tuyên truyền chủ trương đườnglối, chính sách của Đảng, Nhà nước, tham gia tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệmnhững ngày lễ lớn của dân tộc. Thư viện quốc gia Việt Nam tổ chức thành côngTriển lãm sách báo, tư liệu “Thăng Long - Hà Nội - nghìn năm Văn hiến” tạiTrung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp; nhiều thiết chế thư viện, trang thiết bịthư viện được các địa phương quan tâm đầu tư tiêu biểu như Nghệ An, HảiDương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai… phục vụ tốt cho sự nghiệp phát triểnvăn hóa đọc.

- Xây dựng đờisống văn hóa cơ sở:

Công tác quảnlý và tổ chức lễ hội được tập trung chỉ đạo từ đầunăm qua việc hướng dẫn quản lý, sử dụng tiền công đức, vệ sinh môi trường, thựchiện nếp sống văn minh trong lễ hội, kịp thời chấn chỉnh sai sót, vi phạm nhằmđảm bảo lễ hội được tổ chức đúng quy định, trang trọng, tiết kiệm, kế thừa vàphát huy những nét đẹp của nghi lễ truyền thống, bản sắc văn hóa địa phương.Qua công tác kiểm tra hoạt động lễ hội tại một số địa phương, Bộ đã tổ chức Hộinghị đánh giá công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2010 nhằm đánh giá thẳngthắn và đưa ra các giải pháp quyết liệt để hạn chế, loại bỏ các hiện tượng tiêucực, không phù hợp, gây dư luận không tốt trong nhân dân và xã hội. Các ngày lễlớn của đất nước, của dân tộc được chỉ đạo tổ chức tốt; hoạt động văn hóa, vănnghệ phát triển rộng khắp ở cơ sở, chất lượng các cuộc hội thi, hội diễn, liênhoan nghệ thuật quần chúng được nâng lên, ngày càng thu hút đông đảo lực lượngcông chúng tham gia, đáp ứng tốt nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhândân.

Công tác quảnlý nhà nước về quảng cáo được tăng cường, việc xóabỏ quảng cáo rao vặt được nhiều địa phương tích cực triển khai như: Hà Nội,Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Đà Nẵng. Đã tổ chức Tọa đàm “Hoạt động quảngcáo rao vặt hiện nay - Thực trạng và giải pháp quản lý” tại Hà Nội; phối hợpvới các địa phương tổ chức các cuộc thi và triển lãm tranh cổ động tấm lớn tại NghệAn, Thanh Hóa, Hải Phòng, Quảng Trị, Bình Dương, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc vàphát hành các ấn phẩm tuyên truyền nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn.

Phong trào Toàndân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa: Tiếp tụctriển khai các nội dung hoạt động theo kế hoạch, bổ sung các nội dung hoạt độngnhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện trong đời sống văn hóa cơ sở các chủtrương của Đảng theo Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân vànông thôn. Tổ chức Hội nghị - tập huấn nội dung “Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn vềxây dựng đời sống văn hóa” cho Trưởng phòng nghiệp vụ, trưởng phòng nếp sốngvăn hóa và gia đình; triển khai Đề án phát triển văn hóa nông thôn tại KhánhHòa và Lạng Sơn; ban hành Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Phong tràoToàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (2000 - 2010); thành lập 03đoàn cán bộ của Ban Chỉ đạo Trung ương kiểm tra 10 năm thực hiện Phong trào tạicác khu vực Nam Bộ, Tây Nguyên và Tây Bắc. Tổ chức các đoàn kiểm tra phối hợpvới các cơ quan liên quan thống nhất báo cáo Thủ tướng Chính phủ về vấn đề gắnbiển “Gia đình Văn hóa” tại một số địa phương theo phản ánh của Báo Lao động;xây dựng các tiêu chí, quy chuẩn về thiết chế văn hóa cấp xã, thôn phục vụChương trình xây dựng nông thôn mới.

- Xây dựng vănhóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi:

Tiếp tục hoànthiện để đưa vào thực hiện một số chính sách bảo tồn, phát huy văn hóa truyềnthống, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miềnnúi; hướng dẫn các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạtđộng cụ thể để hưởng ứng và chào mừng “Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam”, xâydựng Đề án “Xây dựng huyện điểm văn hóa vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2011 -2015”; chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan thực hiện các chương trình, dựán về bảo tồn, phát huy bản sắc, xây dựng đời sống văn hóa, bồi dưỡng nâng caotrình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa ở vùngđồng bào các dân tộc thiểu số; tổ chức Giao lưu học sinh, sinh viên các trườngvăn hóa - nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thànhphố Hồ Chí Minh; tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùngĐông Bắc lần thứ VII tại Phú Thọ; tham gia các hoạt động tổ chức thành công Đạihội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2010; tổ chức các lớp tập huấncán bộ văn hóa cơ sở tại Thanh Hóa và Đắk Lắk trong Chương trình Mục tiêu quốcgia về văn hóa; làm việc với các địa phương chuẩn bị tổ chức Liên hoan nghệthuật Hát Then, Đàn Tính toàn quốc lần thứ IV tại Lạng Sơn; Ngày hội Văn hóa,thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XII năm 2011 tại Hòa Bình;chuẩn bị các nội dung, điều kiện tổ chức Hội nghị - hội thảo đánh giá kết quả10 năm bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống, Hội nghị về các giải pháp bài trừhủ tục lạc hậu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Gia đình:

Công tác quản lýnhà nước về gia đình tiếp tục đi vào nền nếp, sáu tháng đầu năm, toàn hệ thốngđã tập trung xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý nhà nước,đảm bảo cho việc chỉ đạo, quản lý, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụthuộc lĩnh vực được giao; xây dựng Kế hoạch công tác gia đình năm 2011, Chiếnlược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020. Tập trung hướng dẫncác địa phương triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2010;triển khai Đề án Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình giaiđoạn 2011 - 2020; triển khai nhiệm vụ xây dựng gia đình văn hóa theo hướng nângcao hiệu quả các hoạt động, nâng cao chất lượng việc đạt tiêu chuẩn gia đìnhvăn hóa đối với các gia đình. Đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và BanTuyên giáo địa phương đánh giá thực hiện Chỉ thị số 49/CT-TƯ ngày 21 tháng 5năm 2005 về xây dựng gia đình thời kỳ CNH-HĐH đất nước, báo cáo Ban Bí thư; tổchức thu thập, lưu trữ số liệu, thông tin cơ bản về gia đình; tập huấn nghiệpvụ về công tác gia đình cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp. Thựchiện một số hoạt động truyền thông trọng điểm hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Namnhư: gặp mặt, biểu dương các gia đình tiêu biểu, tổ chức Cuộc thi ảnh “Gia đìnhViệt Nam xưa và nay với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”…

2.2. Thể dục, thể thao:

- Hoạt động thểdục thể thao quần chúng:

Hướng dẫn các địaphương tổng kết Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương, Quyết định số 100/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cáccấp; đề nghị UBND các tỉnh-thành có các Câu lạc bộ Bóng đá tham dự các giảichuyên nghiệp, ngoài chuyên nghiệp và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam xử lý nghiêmcác hành vi bạo lực tại các giải thi đấu Bóng đá quốc gia năm 2010. Triển khaikế hoạch thi đấu thể dục thể thao quần chúng, tổ chức các lớp phổ cập bơi cứuđuối trong năm 2010; phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai các nhiệmvụ quản lý, chỉ đạo thể dục thể thao trường học năm 2010; tổ chức kiểm tra tại9 địa phương về kết quả tổng kết Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ươngĐảng. Phối hợp tổ chức các môn thi đấu thể thao trong chương trình Ngày hội Vănhóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Đông Bắc tại Phú Thọ; tổ chức 3 môn thể thaodân tộc trong Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc; tham gia Giải Kéo co vô địchchâu Á lần thứ VII tại Hàn Quốc (đội nữ Việt Nam giành Huy chương đồng trongtổng số 11 nước tham dự.

- Hoạt động thểthao thành tích cao:

Thực hiện kế hoạchthi đấu thể thao thành tích cao năm 2010 và kế hoạch chuẩn bị lực lượng thamdự: Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 16 tại Quảng Châu (TrungQuốc), Đại hội thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 2 tại Oman và Đại hội Thể thaoTrẻ thế giới (Olympic trẻ) tại Singapore. Đã triệu tập tập huấn 28 độituyển quốc gia gồm 571 người (trong đó 478 vận động viên, 85 huấn luyện viên,08 chuyên gia); 23 đội tuyển trẻ quốc gia gồm 505 người (trong đó 414 vận độngviên, 77 huấn luyện viên, 14 chuyên gia); cử 15 đội tuyển đi tập huấn nướcngoài; xác định danh sách 62 vận động viên xuất sắc và xây dựng kế hoạch tậptrung đầu tư để giành huy chương tại ASIAD16.

Đã tổ chức 14 giảithể thao trong chương trình đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI; tổ chức 59 giảithể thao quốc gia; tham dự 56 giải thể thao quốc tế và đăng cai tổ chức 5 giảithể thao quốc tế. Tại các giải thi đấu quốc tế, các đội tuyển thể thao quốc giađã giành 188 huy chương (78 huy chương vàng, 60 huy chương bạc, 50 huy chươngđồng). Có 11 vận động viên ở 6 môn (Điền kinh, bơi lội, cầu lông, bắn súng, cửtạ và Taewondo) sẽ tham dự Đại hội Thể thao Olympic trẻ thế giới tại Singapore.Vận động viên Cầu lông Nguyễn Tiến Minh đã được xếp hạng 6 thế giới, đây là thứhạng cao nhất giành được từ trước đến nay của vận động viên cầu lông Việt Nam.

- Đại hội Thểdục thể thao toàn quốc lần thứ VI năm 2010:

Ban Tổ chức Đạihội đã thành lập 8 tiểu ban chuyên môn giúp việc, chỉ đạo công tác xây dựng dựtoán kinh phí tổ chức Đại hội trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt; phối hợpvới thành phố Đà Nẵng chuẩn bị cơ sở vật chất tổ chức Lễ khai mạc, Lễ bế mạc vàcác môn thi đấu trong thời gian diễn ra Đại hội. Ban hành điều lệ các môn thiđấu và chỉ đạo tổ chức các môn thi đấu trong thời gian trước Đại hội đảm bảo antoàn, đúng Luật và điều lệ. Tính đến ngày 30/6/2010, đã có 58/63 tỉnh, thànhphố tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh và 15 môn trong chương trình thiđấu của Đại hội VI được tổ chức là: Việt dã leo núi Bà Rá, Bơi 25 m, Việt dãTiền Phong, Wushu, Đấu kiếm, Đua thuyền, Đua Ghe ngo, Vật dân tộc, Cầu mây bãibiển, Võ cổ truyền, Bóng bàn, Cờ vua, Quần vợt đồng đội, Cầu mây và Bơi vượtsông.

2.3. Du lịch

- Quy hoạch,đầu tư du lịch:

Nghiệm thu cấp Bộ02 đề tài khoa học: “Thực trạng và giải pháp phát triển lượng khách du lịchquốc tế đến Việt Nam bằng đường bộ”; “Thực trạng và giải pháp thu hút khách dulịch tàu biển đến Việt Nam”. Xây dựng dự toán điều chỉnh quy hoạch tổng thểphát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn 2030; tiếp tụctriển khai đề tài khoa học: “Thực trạng và một số giải pháp phát triển đội ngũthuyết minh viên du lịch Việt Nam”; tiếp tục hoàn thiện Đề án Thác Bản Giốc; Đềán Chiến lược phát triển du lịch giai đoạn 2010 - 2020 và tầm nhìn 2030…

- Hoạt động lữhành và khách sạn:

Tiếp tục giảiquyết thủ tục cho các đoàn tour caravan vào Việt Nam tham quan, du lịch và cácdoanh nghiệp lữ hành đón khách quá cảnh vào Việt Nam du lịch; hướng dẫn các hệthống cơ sở lưu trú thực hiện các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm phụcvụ khách trong dịp tết cổ truyền; chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức Hộithi lễ tân và Hội thi hướng dẫn viên toàn quốc; triển khai thực hiện chươngtrình Nhãn Bông sen xanh đối với một số khách sạn từ 3 đến 5 sao trên địa bànHà Nội. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động: triểnkhai Chương trình kích cầu du lịch năm 2010 “Việt Nam-Điểm đến của bạn”; sơ kếthoạt động đón khách du lịch Trung Quốc đường bộ, đường biển theo Quy chế 849; tổchức các hội thảo về “Hợp tác phát triển Du lịch - Hàng không Việt Nam tronggiai đoạn mới”, về “Liên kết du lịch trong ASEAN” tại Đà Nẵng, “Phát triển dulịch Tây Nguyên” tại Gia Lai, “Phát triển du lịch Nghệ An và các tỉnh Bắc MiềnTrung”, Hội thảo “Quốc gia về du lịch trong giai đoạn mới” và Lễ hội ẩm thựcQuốc tế tại các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Nghệ An, Sầm Sơn - Thanh Hóa. Phối hợpvới Hiệp hội Du lịch chuẩn bị bình chọn Top ten Lữ hành năm 2009; tổ chứcRoadshow quảng bá du lịch Việt Nam tại Phúc Kiến, Triết Giang, Thượng Hải(Trung Quốc).

- Xúc tiến,quảng bá du lịch:

Các hoạt động xúctiến quảng bá được đẩy mạnh trong và ngoài nước bằng việc tham gia các hoạtđộng thường niên như: Tham dự Hội chợ Du lịch Quốc tế (FITUR) tại MADRID TâyBan Nha, Diễn đàn Du lịch ASEAN và Hội chợ TRAVEX tại Brunei, Hội chợ du lịchQuốc tế: ITB-Đức và MITT-Nga. Tổ chức phát động thị trường (Roadshow) tạiASEAN, chiến dịch phát động thị trường (Roadshow) tại Thái Lan - Malaixia -Singapore; tổ chức chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam tại Myanmar. Đón cácđoàn FAM Trip Vân Nam - Trung Quốc; Thái Lan và các đoàn nước ngoài vào khảosát tại thị trường du lịch Việt Nam.

Phối hợp với địaphương tổ chức các hoạt động: “Hội chợ phát triển du lịch các tỉnh khu vực ĐôngBắc” tại Phú Thọ nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương; Hội thảo “Tìm kiếm giải pháp pháttriển Du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng”; tuyên truyền quảng bá các sự kiện về Lễ hộilàng Sen - Nghệ An. Làm việc với Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng về xâydựng Kiosk thông tin du lịch tại các địa phương. Đề xuất Chương trình xúc tiếndu lịch quốc gia năm 2010; dự thảo Chương trình Xúc tiến Du lịch quốc gia giaiđoạn 2010 - 2015.

2.4. Các hoạt động nghiệp vụ tổng hợp

- Tổ chức cánbộ:

Báo cáo tình hìnhtriển khai Nghị quyết số 08/2004/NQ-CP ngày 30/6/2004 của Chính phủ về tiếp tụcđẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và chính quyền tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương; báo cáo Bộ Nội vụ việc thực hiện Quyết định số 1556/QĐ-TTg ngày 29/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch triển khainghiên cứu cải cách tổng thể chính sách tiền lương vào năm 2011; góp ý dự thảoNghị định của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức vàlực lượng vũ trang công tác ở vùng đặc biệt khó khăn; dự thảo Nghị định của Chínhphủ thay thế Nghị định số 19/2003/NĐ-CP ngày 7/3/2003, dự thảo Nghị định thaythế Nghị định số 109/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về cổ phần hóa; dự thảoĐiều lệ Hội Mỹ thuật Việt Nam và Điều lệ Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam; thànhlập Hội đồng khoa học và Ban Chỉ đạo dự án thành phần xây dựng nội dung và hìnhthức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;Tổ chức bồi dưỡng kiến thức lãnh đạo và quản lý kinh tế Ngành văn hóa, thể thaovà du lịch…

- Kế hoạch, tàichính:

Hoàn thành giao kếhoạch ngân sách năm 2010 cho các đơn vị sự nghiệp, kế hoạch đầu tư XDCB cho cácchủ đầu tư trực thuộc Bộ với 68 dự án, tổng số vốn là 587,5 tỷ đồng. Công tácxây dựng chiến lược, quy hoạch và quản lý quy hoạch các lĩnh vực được tập trungchỉ đạo. Có văn bản hiệp y với một số địa phương trình Thủ tướng Chính phủ xemxét, hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn; thẩm định các dựán có vốn đầu tư nước ngoài tiến hành đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam liên quanđến lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; bố trí kịp thời kinh phí phục vụ cácnhiệm vụ trong chương trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, kỷ niệm cácngày lễ lớn của đất nước và chuẩn bị đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI. Côngtác kinh tế đối ngoại và hợp tác đầu tư nước ngoài tiếp tục được đẩy mạnh, thamgia đàm phán và xây dựng các Hiệp định ASEAN, ASEAN nội khối, ASEAN+ và cácHiệp định đối tác đa phương, song phương. Hoàn thành các yêu cầu đặt ra trongquá trình đàm phán hội nhập và hợp tác nội khối, ngoài khối ASEAN đối với lĩnhvực văn hóa, thể thao và du lịch. Thẩm định và hướng dẫn thủ tục đầu tư 11 dựán có vốn đầu tư nước ngoài liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Tập trung hướngdẫn các chủ nhiệm mục tiêu của CTMTQGVH phân bổ kinh phí của chương trình chocác mục tiêu, dự án và đơn vị được hưởng lợi đúng theo quy định; đôn đốc, hướngdẫn các tỉnh, thành phố, các đơn vị sử dụng kinh phí CTMTQGVH triển khai kịptiến độ kế hoạch năm 2010; báo cáo phục vụ giám sát của Ủy ban thường vụ Quốchội về việc xóa đói giảm nghèo qua Chương trình 135 giai đoạn II, việc quản lýlồng ghép CTMTQGVH liên quan trực tiếp tới xóa đói giảm nghèo trên địa bàn cácxã đặc biệt khó khăn…

Phối hợp xây dựngdự toán Chương trình hành động quốc gia về Du lịch 2010; tiếp tục hướng dẫnthực hiện các đề án, thẩm định dự toán các đề án thuộc Chương trình xúc tiến Dulịch quốc gia năm 2009; thành lập Tổ giúp việc Ban Chủ nhiệm Chương trình hànhđộng quốc gia về Du lịch và Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia; Báo cáoChương trình xúc tiến quốc gia lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2009…

- Giao lưu, hợptác quốc tế:

Công tác xây dựngcác văn bản pháp quy, điều ước quốc tế về hợp tác chuyên ngành được chú trọng,nhiều văn bản được ký kết như: Nghị định thư về dự án “Tăng cường năng lựcnguồn nhân lực Du lịch và khách sạn Việt Nam” với Đại Công quốc Luxembourg;Chương trình hợp tác giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam với Bộ Vănhóa Liên bang Nga giai đoạn 2010 - 2012; Chương trình hợp tác văn hóa giai đoạn2010 - 2012 giữa Việt Nam và Argentina; Bản ghi nhớ hợp tác du lịch giữa Tổngcục Du lịch Việt Nam với Cục Du lịch hai tỉnh Giang Tô và Chiết Giang (TrungQuốc); Bản ghi nhớ hợp tác thể dục thể thao với Algeria giai đoạn 2010 - 2014;Chương trình Hợp tác trong lĩnh vực thể dục thể thao giữa Tổng cục Thể dục thểthao với ủy ban Thể thao quốc gia Lào năm 2010; Kế hoạch Hợp tác về Du lịchgiữa Tổng cục Du lịch và Bộ Khách sạn và Du lịch Myanmar giai đoạn 2010 - 2015;Sáng kiến kết nối văn hóa 4 nước CLMV (Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam);Chương trình thực hiện hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Rumani vềhợp tác trong lĩnh vực văn hóa, khoa học, giáo dục và thể thao giai đoạn 2010 -2013; Thỏa thuận hợp tác (2010 - 2015) giữa Bảo tàng Hồ Chí Minh (Việt Nam) vàBảo tàng Lịch sử cách mạng Quảng Đông (Trung Quốc).

Trình Ban Bí thưvà Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập hội đồng thẩm định Đề án xây dựngtượng đài Bác Hồ tại Acapulco, Mexico và hoàn tất việc đặt tượng Bác ởAcapulco; tổ chức Tuần Việt Nam tại Cuba và Mexico; Lễ hội Du lịch Văn hóa ViệtNam tại Nhật Bản và Hàn Quốc chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - HàNội, Triển lãm “Không gian văn hóa ASEAN”, Hội trại Thanh thiếu niên ASEAN vàcác chương trình nghệ thuật phục vụ Lễ khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN16.

Tiếp tục quảng báhình ảnh quốc gia, giới thiệu đất nước, con người, văn hóa, nghệ thuật Việt Namthông qua hoạt động xúc tiến văn hóa, thể thao và du lịch. Duy trì vận động bầuchọn Vịnh Hạ Long tại Expo Thượng Hải, trong các lễ hội tại Nhật Bản, Hàn Quốc,Lào và Campuchia; in tài liệu giới thiệu các di sản, du lịch Việt Nam kết hợpvận động bầu chọn cho Vịnh Hạ Long bằng các thứ tiếng như Tây Ban Nha, Nga,Nhật Bản. Cử 253 đoàn với 976 lượt người ra nước ngoài công tác và đón 86 đoànvới 480 lượt người vào Việt Nam thực hiện giao lưu văn hóa, thể thao và dulịch…

- Đào tạo, bồidưỡng:

Báo cáo Văn phòngQuốc hội việc thực hiện chính sách, pháp luật về thành lập trường, đầu tư vàđảm bảo chất lượng đào tạo đối với giáo dục đại học. Có văn bản gửi Bộ Giáo dụcvà Đào tạo đề nghị việc thành lập Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịchĐà Nẵng; đề nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành 03 Chương trìnhkhung nghề và 8 Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia xây dựng năm 2009; hướng dẫnTrường Trung cấp nghệ thuật Huế xây dựng đề án thành lập Trường Cao đẳng Vănhóa nghệ thuật và Du lịch Huế. Thẩm định đề án đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạotiến sĩ chuyên ngành Lý luận và Lịch sử sân khấu, Lý luận và lịch sử điện ảnh -truyền hình. Hoàn thành việc xây dựng 20 chương trình khung giáo dục đại học (9chương trình đại học, 11 chương trình cao đẳng). Nghiệm thu 08 giáo trình cấpBộ. Phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai thực hiện Dự án VIE031 doChính phủ Luxembourg tài trợ về đào tạo nguồn nhân lực Du lịch và tiếp nhận Dựán vốn ODA của Chính phủ Hungary cho Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội…

Tổ chức “Liên hoanCa múa nhạc và Triển lãm Mỹ thuật học sinh, sinh viên các Trường Văn hóa nghệthuật chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội” và Hội thảo khoa học“Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học các ngành Văn hóa nghệthuật”. Tiếp tục triển khai xây dựng các Đề án: “Chiến lược phát triển nhân lựcVăn hóa, Thể thao và Du lịch đến 2020 và tầm nhìn 2030”, “Quy hoạch mạng lướicác trường Văn hóa nghệ thuật đến 2020”, “Đưa giáo dục nghệ thuật truyền thốngvào chương trình giáo dục tiểu học và trung học cơ sở” và Đề án “Đào tạo, bồidưỡng phát triển tài năng trẻ trong lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật”.

- Pháp chế:

Ban hành Chươngtrình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật năm 2010; đôn đốc các đơn vị đượcphân công chủ trì xây dựng các đề án, dự án, văn bản quy phạm pháp luật theotiến độ; triển khai đúng tiến độ dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạmhành chính trong lĩnh vực văn hóa, dự thảo Thông tư quy định kiểm tra văn bảnquy phạm pháp luật, đánh giá việc thi hành văn bản QPPL, dự thảo Thông tư quyđịnh chi tiết thi hành quy định về lễ hội theo Nghị định 103/2009/NĐ-CP ; kiệntoàn Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ và tổ chức tốt các hoạt độngphổ biến, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật đã được Bộ ban hành; ràsoát, hệ thống hóa và xử lý văn bản QPPL trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thểdục, thể thao; ban hành công văn chấn chỉnh hoạt động tổ chức sự kiện tại cácđịa phương…

- Thiđua, khen thưởng:

Hoàn tất thủ tụctrình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Bộ xét trình khen cao đợt I năm 2010cho các tập thể, cá nhân thuộc Ngành; đề nghị khen thưởng Huân chương Lao độngvà Bằng khen Thủ tướng đột xuất cho cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên thamdự Indoor Games III, SEAGames 25 và Para Games 5; triển khai việc xét phongtặng NGND, NGƯT cho 82 hồ sơ của các trường gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo; triểnkhai thực hiện kế hoạch Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Dulịch lần thứ Nhất và các nhiệm vụ được giao phục vụ Đại hội Thi đua yêu nướctoàn quốc lần thứ VIII năm 2010.

Sáu tháng đầu năm,toàn Ngành đã được Chủ tịch Nước, Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng: 01 Huânchương Độc lập hạng Nhì, 02 Huân chương Lao động hạng Nhất, 02 Huân chương Laođộng hạng Nhì và 23 Huân chương Lao động hạng Ba, 06 Bằng khen của Thủ tướngChính phủ. Bộ trưởng khen thưởng: 1.881 Bằng khen cho 702 tập thể và 1.179 cánhân, tặng 1.079 Kỷ niệm chương vì Sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 118tập thể lao động xuất sắc, 05 tập thể lao động tiên tiến, 95 chiến sĩ thi đuacấp Bộ, 05 Cờ chuyên ngành…

- Hoạt độngkhoa học, công nghệ và môi trường:

Hoàn thiện dự thảoThông tư về việc xét duyệt các đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm khoa học vàcông nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; xây dựng và lấy ý kiến đóng gópcủa các đơn vị cho dự thảo Chỉ thị về việc tăng cường các hoạt động khoa học,công nghệ và môi trường trong các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thaovà du lịch; trình lãnh đạo Bộ phê duyệt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và côngnghệ năm 2010. Hướng dẫn các đơn vị: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ khoahọc và công nghệ năm 2010 và đề xuất các nhiệm vụ năm 2011; xây dựng kế hoạchbảo vệ môi trường năm 2011, danh mục các dự án biến đổi khí hậu vận động tàitrợ quốc tế, báo cáo tình hình thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường quốc giađến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Ký hợp đồng nghiên cứu khoa học cho 14đề tài thực hiện năm 2010; nghiệm thu cấp Bộ 19 đề tài đã hoàn thành và 02nhiệm vụ môi trường. Tổ chức họp các Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa họcvà công nghệ năm 2011 thuộc các lĩnh vực. Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệtổ chức họp xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao vàDu lịch năm 2011. Kiểm tra dự án đầu tư phát triển cho khoa học và công nghệtại Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh, Viện Âm nhạc và Phân viện Văn hóaNghệ thuật tại TP. Hồ Chí Minh. Tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra môi trường cáckhu du lịch, các cơ sở lưu trú trên địa bàn Thành phố Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên- Huế…

2.5. Cải cách hành chính

Tiếp tục rà soátcác thủ tục hành chính trên các nội dung về sự cần thiết của thủ tục, tính hợplý của mẫu đơn, mẫu tờ khai và yêu cầu, điều kiện theo yêu cầu, đã tiến hành ràsoát 126/179 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, cắt giảmchi phí tuân thủ thủ tục hành chính là 187.496.897.000 đồng, bằng 36%. Góp ýcho phương án đơn giản hóa 256 thủ tục hành chính và dự thảo Nghị quyết đơngiản hóa những thủ tục hành chính, đề nghị phương án đơn giản hóa 08 thủ tụchành chính của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, xin ý kiến tham vấn cho các thủtục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ban hành Quyết định thông quaphương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhànước của Bộ, xây dựng Kế hoạch Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hànhchính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 và xây dựng Kế hoạch giai đoạn 2011 - 2020của Bộ. Ban hành kế hoạch xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theotiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động quản lý của Bộ; tiến hành khảo sátviệc thực hiện mô hình cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực thư viện để kiếnnghị, đề xuất mô hình mới trong việc cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực này…

2.6. Công tác phòng, chống tham nhũng

Triển khai Kếhoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trongtoàn Ngành; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định vềphòng, chống tham nhũng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với cuộcvận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đảng ủy Bộ tổchức cho các đảng bộ, chi bộ học tập chuyên đề “Tư tưởng tấm gương đạo đức HồChí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là vănminh”. Phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũngtiến hành 02 cuộc kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng,chống tham nhũng tại 02 đơn vị (Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai vàNhạc viện thành phố Hồ Chí Minh). Nhìn chung các đơn vị đã thực hiện đúng cácquy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng…

2.7. Công tác quản lý, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp

Tổng hợp báo cáoxếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2008 và tình hình đầu tư sản xuất kinh doanhcủa doanh nghiệp năm 2009. Tập hợp số liệu phục vụ công tác khảo sát của Kiểmtoán Nhà nước; xử lý một số vấn đề trong liên doanh của một số doanh nghiệptrực thuộc Bộ như: Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về Phương án đầu tư xây dựngKhách sạn Thắng Lợi; xem xét Phương án đầu tư liên doanh của Công ty Du lịchdịch vụ dầu khí, Tổng công ty Sách, Hãng phim Truyện Việt Nam, Hãng phim GiảiPhóng. Phê duyệt giá trị doanh nghiệp, thẩm định chi phí cổ phần hóa, phê duyệtphương án kinh doanh, sắp xếp lao động, lấy ý kiến cơ quan chức năng về xácđịnh giá trị lợi thế đất của các đơn vị tiến hành cổ phần hóa; phê duyệt phươngán chuyển đổi công ty XNK và PHP Việt Nam thành Công ty TNHH 1 thành viên XNKvà PHP Việt Nam; bàn giao quyền Đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước sang Tổng côngty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước đối với Công ty cổ phần Khách sạn Du lịchKim Liên. Giải quyết những vấn đề theo kết luận thanh tra đối với Công ty Cổphần Thể dục thể thao…

2.8. Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Hoàn thành 100% kếhoạch đầu tư xây dựng năm 2010, đang hoàn tất thủ tục đề nghị cơ quan có thẩmquyền xin bổ sung và ứng trước vốn các năm tiếp theo để thực hiện các dự án đầutư xây dựng Khu các làng dân tộc I, II, III, IV và xây dựng không gian văn hóatiêu biểu của 54 dân tộc Việt Nam, hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung; xây dựng Đềán khai thác cục bộ khu các làng dân tộc và phương án mời cộng đồng một số dântộc vùng Tây Nguyên tham gia hoạt động, quản lý vận hành Khu các làng dân tộcII. Tổ chức Hội nghị “Cơ chế phối hợp với các địa phương, dân tộc trong quảnlý, khai thác vận hành khu các làng dân tộc thuộc Làng VHDL các dân tộc ViệtNam” và tổ chức phát động cuộc vận động “Hiến, tặng đồ dùng, vật dụng, tư liệuvề văn hóa dân tộc góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tại LàngVHDL các dân tộc Việt Nam”; tham gia trưng bày, giới thiệu về dự án Làng Vănhóa Du lịch các dân tộc Việt Nam tại triển lãm “Các dân tộc thiểu số Việt Namđồng hành cùng sự phát triển của đất nước”. Triển khai các công việc chuẩn bịcho hoạt động khai trương Làng VHDL các dân tộc Việt Nam…

2.9. Chương trình Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội

Theo Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 10/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chươngtrình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010, Bộ Văn hóa, Thể thao vàDu lịch được giao88 đầu việc (chủ trì 45 nhiệm vụ, phối hợp tổchức 43 nhiệm vụ).

Tiến độ đến ngày30/6/2010 cụ thể như sau:

- 15 nhiệm vụ đãhoàn thành;

- 19 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện;

- 08 nhiệm vụ đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép không tổ chức, trong đó: 06nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép không tổ chức (Chươngtrình văn hóa nghệ thuật tổng hợp đồng diễn xếp hình, xếp chữ thể dục nghệthuật; Chương trình biểu diễn nghệ thuật, diễu hành của các Hoa hậu Thế giới;Chương trình “Hành trình xanh hướng về 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội”; Liênhoan các ban nhạc trẻ quốc tế lần thứ nhất tại Việt Nam; Chương trình Xiếc nghệthuật đặc biệt chủ đề “Hà Nội - Thành phố vì Hòa Bình”; Trình diễn nghệ thuậtbong bóng của nghệ sỹ người Canada Fan yang). 02 nhiệm vụ đang đềnghị Thủ tướng Chính phủ cho phép không tổ chức (Lễ hội hoa đăng và trìnhdiễn những bài thơ tiêu biểu về Thăng Long - Hà Nội; Lễ hội giao lưu văn hóavùng miền các dân tộc Việt Nam kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội).

- 02 nhiệm vụ đềnghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức (Trình diễn nhạc không lời chào mừngThăng Long - Hà Nội ngàn năm của các dàn nhạc trong nước và Quốc tế; Triển lãmAnh hùng dân tộc và danh nhân văn hóa Việt Nam).

- 01 nhiệm vụ đề nghị Đài truyền hình Việt Nam chủ trì tổ chức (Cầu truyền hìnhtrực tiếp Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 65 năm cách mạng tháng Tám(19/8/1945 - 19/8/2010) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2010).

- 05 nhiệm vụ do Bộ chủ trì mới được giao bổ sung gồm: Tổ chức mít tinh, diễubinh, diễu hành kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội sáng 10/10/2010; Tổ chứcchương trình “Lễ hội rồng”; Tổ chức quay phim tư liệu hoạt động kỷ niệm 1.000năm Thăng Long - Hà Nội và xây dựng phim hoạt hình “Hào khí Thăng Long”; Biểudiễn đặc biệt chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội của Học viện Âmnhạc quốc gia Việt Nam.

Việc thực hiện cácnhiệm vụ trên trang được tập trung chỉ đạo thực hiện, trọng tâm là các sự kiệnMít tinh trọng thể kỷ niệm cấp quốc gia 65 năm Cách mạng tháng Tám và Quốckhánh 2-9; Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - HàNội...

UNESCO đã ban hànhnghị quyết tham gia Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội - một văn kiệnpháp lý quan trọng của UNESCO về Việt Nam, đồng thời cũng là cơ hội lớn quảngbá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

3. Kiểm điểm việc thực hiện các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bíthư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (Có báocáo chi tiết kèm theo).

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Thành tựu

- Các hoạt động kỷniệm các ngày lễ lớn được tổ chức trang trọng, xúc động, chương trình nghệthuật có nhiều cố gắng trong khâu tổ chức và nâng cao chất lượng, tạo được bầukhông khí chính trị tích cực trong nhân dân, hướng tới kỷ niệm 1.000 năm ThăngLong - Hà Nội và tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

- Công tác bảotồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tiếp tục đạt được bước tiến mới. Tiếp sauHát Ca trù, Dân ca Quan họ Bắc Ninh được công nhận là di sản văn hóa thế giới,Bia Tiến sĩ tại Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội) đã được UNESCO công nhận là Disản tư liệu thế giới. Hồ sơ Hội Gióng đã vượt qua vòng 1 thẩm định của UNESCO,Hồ sơ Hát Xoan Phú Thọ được Thủ tướng Chính phủ cho phép gửi UNESCO đề nghị xemxét ghi vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp.

- Tổ chức, bộ máycơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp thuộc Bộ và hệthống tổ chức bộ máy các cơ quan quản lý nhà nước của Ngành tại địa phương từcấp tỉnh đến cơ sở tiếp tục được kiện toàn, phát huy hiệu lực, bảo đảm thựchiện tốt các hoạt động của Ngành, kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ của Ngành vànhiệm vụ chính trị của địa phương.

- Thể thao ViệtNam thi đấu có nhiều cố gắng, đạt thành tích tốt tại các giải thể thao quốc giavà quốc tế.

- Chương trìnhkích cầu du lịch năm 2010 “Việt Nam - Điểm đến của bạn” cùng với các hoạt độngxúc tiến du lịch được triển khai với quy mô lớn trong nước và ở nước ngoài, gắnvới các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ của đất nước, thực hiện có hiệu quả việcquảng bá, xúc tiến, kêu gọi đầu tư quốc tế, phục vụ phát triển kinh tế - xã hộicủa các địa phương và của đất nước.

2. Khó khăn, hạn chế

a) Khó khăn, hạn chế chung

- Việc thể chế hóacác chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, soạn thảo, ban hành văn bảnquy phạm pháp luật, các văn bản, đề án được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội,Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tuy đã tiến bộ hơn trước nhưng nhìn chungcòn chậm, chưa theo kịp yêu cầu quản lý nhà nước, nhất là đối với các vấn đềmới, phức tạp, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cấp, nhiều ngành.

- Công tác quyhoạch phát triển cả ở Trung ương và địa phương còn chậm so với nhu cầu pháttriển Ngành. Ở một số địa phương, hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao chậmđược đầu tư xây mới do thiếu quỹ đất, do khó khăn vướng mắc trong đền bù giảitỏa, do thiếu ngân sách. Hệ thống thiết chế đã có một phần do bị xuống cấp,thiếu trang thiết bị, một phần do thiếu cán bộ hoặc có cán bộ nhưng hạn chế vềchuyên môn nghiệp vụ… dẫn đến nội dung, chất lượng hoạt động và hiệu quả chínhtrị - xã hội của hệ thống thiết chế này chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

- Việc triển khaicác chương trình, kế hoạch, quy hoạch phát triển Ngành đã được ban hành gặpnhiều khó khăn do thiếu cơ chế, thiếu sự phối hợp đồng bộ của các cấp, cácngành; một số chương trình, quy hoạch chưa triển khai được, một số chỉ tiêuphát triển Ngành chưa đạt kế hoạch đề ra, trong khi thời hạn thực hiện khôngcòn nhiều hoặc đã hết thời hạn thực hiện.

- Huy động nguồnlực xã hội thực hiện xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch chưađược phát huy và đạt kết quả tương xứng với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội.

b) Về văn hóa, gia đình

- Tình trạng viphạm di tích, danh lam thắng cảnh vẫn tiếp diễn. Hoạt động mê tín dị đoan, bánhàng rong, xin ăn, nâng giá, ép giá đối với du khách, cờ bạc trá hình, đốtnhiều vàng mã tại các lễ hội… vẫn chưa giảm.

- Một số nơi, dokhai thác quá mức lợi ích thương mại từ việc tổ chức lễ hội, không làm tốt côngtác quản lý, tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội,trong khi ý thức văn hóa của một bộ phận không nhỏ người tham gia lễ hội còn nhiềuhạn chế đã làm nảy sinh tệ nạn và nhiều hiện tượng tiêu cực khác, trái ngượcvới những giá trị truyền thống, tốt đẹp vốn có của lễ hội.

- Xu hướng nângcấp quy mô, hành chính hóa công tác tổ chức đã và đang làm biến dạng, sai lệchý nghĩa, giá trị văn hóa truyền thống của lễ hội; Một số địa phương, việc tổchức lễ hội mới còn phô trương, trùng lặp, lãng phí ngân sách.

- Tình trạng hátnhép, quảng cáo chương trình mạo danh nghệ sỹ và những bất cập trong quản lýhoạt động tổ chức thi hoa khôi, người đẹp ở trong nước và tham dự các cuộc thisắc đẹp quốc tế chưa được xử lý triệt để, khắc phục kịp thời.

- Việc thực hiệnPhong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở một số địa phương cóbiểu hiện buông lỏng quản lý, chạy theo thành tích, làm ảnh hưởng đến chấtlượng hoạt động và hiệu quả xã hội của Phong trào.

- Một số côngtrình chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội chậm tiến độ, thiếu cáctác phẩm văn học - nghệ thuật xứng tầm với sự kiện này.

- Cách thức tổchức cũng như phương pháp xử lý tình trạng quảng cáo rao vặt vẫn còn nhiều bấtcập, thiếu chế tài xử phạt đủ sức răn đe.

- Tình trạng bạolực gia đình, đặc biệt là đối với phụ nữ, người già và trẻ em… chưa được ngănchặn triệt để, trong khi tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ còn nhiều hạn chế, cácmô hình can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình chậm được nhân rộng và phát huyhiệu quả.

c) Về thể dục, thể thao

- Công tác quản lýnhà nước về tổ chức các giải thể thao, đặc biệt là trong bộ môn bóng đá còn hạnchế. Các hiện tượng tiêu cực, bạo lực thể thao, chủ yếu xảy ra trong giải lớnmôn bóng đá nam chưa giảm. Các hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp của vận độngviên, các vụ ẩu đả của cổ động viên trong và sau trận đấu vẫn tái diễn.

- Công tác đào tạolực lượng trẻ kế cận và chuẩn bị lực lượng vận động viên tham dự các sự kiệnthể thao lớn của khu vực và thế giới gặp rất nhiều khó khăn do nguồn kinh phíhạn hẹp.

d) Về du lịch

- Sự phối hợp,liên kết giữa các doanh nghiệp du lịch, giữa doanh nghiệp du lịch với các ngànhkhác vẫn còn hạn chế, chưa có sự hợp tác chặt chẽ… dẫn đến việc triển khaichương trình kích cầu du lịch năm 2010 “Việt Nam - điểm đến của bạn” tuy đạtkết quả bước đầu nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của du lịchViệt Nam.

- Những sai phạmtrong hoạt động lữ hành quốc tế, tình trạng quá tải, thiếu phòng, nâng giáphòng nghỉ và giá dịch vụ tại các khu du lịch trọng điểm, nhất là trong dịpnghỉ lễ, vấn đề môi trường du lịch bị xâm hại, xuống cấp… là tình trạng kéo dàiđã lâu nhưng vẫn chưa có biện pháp hiệu quả để khắc phục.

- Quy hoạch tổngthể phát triển du lịch và quy hoạch phát triển du lịch cấp vùng, cấp tỉnh cònthiếu và chưa đồng bộ, dẫn đến tình trạng phát triển tự phát các khu du lịch,sử dụng, khai thác không hợp lý tài nguyên du lịch, nhất là nguồn tài nguyên dulịch biển.

Phần thứ hai.

PHƯƠNG HƯỚNG,NHIỆM VỤ SÁU THÁNG CUỐI NĂM 2010

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tập trung phấnđấu hoàn thành kế hoạch công tác năm 2010, hoàn thành các chỉ tiêu phát triểnNgành thực hiện Nghị quyết Đại hội, đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng và Kếhoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội (2007 - 2011) của Chính phủ.

2. Tiến hành tổngkết 5 năm Ngành văn hóa, thể thao và du lịch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đạibiểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, đánh giá kết quả thực hiện các chương trìnhhành động, kế hoạch phát triển Ngành giai đoạn 2006 - 2010; xây dựng phươnghướng, nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu phát triển Ngành giai đoạn 2011 - 2015.

3. Tiếp tục chỉđạo, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và kỷ niệm1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, trọng tâm là Lễ kỷ niệm 65 năm Cách mạng Thángtám (19/8/1945 - 19/8/2010) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNam (02/9/1945-02/9/2010); Chương trình Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm1.000 năm Thăng Long - Hà Nội; các hoạt động chào mừng đại hội Đảng các cấp,tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

4. Hoàn thiện cácvăn bản, đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủtrong năm 2010 đảm bảo chất lượng nội dung và tiến độ theo quy định. Xây dựngkế hoạch để triển khai thực hiện ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cácvăn bản, đề án đã trình: Chương trình nâng cao tầm vóc và thể lực người ViệtNam; Chiến lược phát triển thể dục thể thao đến năm 2020; Chiến lược phát triểndu lịch đến 2015, định hướng đến 2020; Chương trình hành động quốc gia vềphòng, chống bạo lực gia đình…

5. Tổ chức Đại hộithi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ Nhất; xét tặng danhhiệu NSND, NSƯT, giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về văn học -nghệ thuật.

6. Tiến hành tổngkết 10 năm thực hiện Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đềra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng và đa dạng hóa cáchoạt động trong thời gian tiếp theo.

7. Thực hiện tốtbình đẳng giới và tích cực phòng, chống bạo lực gia đình.

8. Tổ chức thànhcông Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VI tại Đà Nẵng; chuẩn bị tốtlực lượng và tham gia thi đấu giành thành tích cao tại Olympic trẻ thế giới lầnthứ nhất tại Singapore (8/2010), ASIAD lần thứ 16 tại Quảng Đông (11/2010) vàBeach Games lần thứ 2 tại Oman (12/2010).

9. Thực hiện tốtcác hoạt động của ngành Du lịch trong Năm Du lịch quốc gia 2010, đẩy mạnh triểnkhai Chương trình kích cầu du lịch năm 2010 “Việt Nam - Điểm đến của Bạn”,vận động bầu chọn Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên của thế giới.

10. Tiếp tục đẩymạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắnvới cải cách hành chính; xây dựng Chương trình cải cách hành chính nhà nước củaBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để triển khai trong giai đoạn 2011 - 2020.

II. CÁC ĐỀ ÁN, DỰ ÁN ĐĂNG KÝ TRÌNH BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ, CHÍNHPHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Xin xem phụ lụckèm theo)

III. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ

- Đề nghị Chínhphủ đôn đốc các Bộ, ngành nghiên cứu ban hành chế độ tiền lương, chế độ nghỉhưu phù hợp đối với đội ngũ văn nghệ sỹ trong thời kỳ mới, tạo điều kiện thuậnlợi để các đơn vị thực hiện việc trẻ hóa đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên (đặc biệtlà đối với loại hình nghệ thuật truyền thống); có quy định cụ thể về định biêncán bộ của ngành, nhất là đối với cấp huyện và cấp xã.

- Đề nghị Chínhphủ tiếp tục có chính sách ưu tiên đầu tư cho sự nghiệp văn hóa, thể thao và dulịch vùng miền núi, khu vực đặc biệt khó khăn, ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấuhạ tầng, cơ sở vật chất và đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ.

- Kính đề nghị Thủtướng Chính phủ tiếp tục cho thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về vănhóa, Chương trình hạ tầng cơ sở du lịch, Chương trình xúc tiến, quảng bá dulịch; tăng mức đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch đồng bộ với đầu tư bảo vệ,tôn tạo và khai thác giá trị của di tích, di sản văn hóa theo phương châm pháttriển du lịch trên nền tảng phát triển văn hóa.

- Kính đề nghị Thủtướng Chính phủ sớm phê duyệt để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện: Đề ánXây dựng đời sống văn hóa công nhân ở khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng2020; Chiến lược phát triển thể dục thể thao đến năm 2020; Chương trình nângcao tầm vóc và thể lực người Việt Nam; Chiến lược phát triển du lịch đến 2015,định hướng đến 2020; Chương trình hành động quốc gia về phòng chống bạo lực giađình./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTCP Nguyễn Thiện Nhân;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX);
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ủy ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội;
- Các Bộ, ngành có liên quan;
- Lưu: VT, VP, (THTT)(350).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGNguyễn Danh Thái