BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2726 /QLCL- TTPC
V/v báo cáo kết quả tổng kết thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2015

BÁO CÁO

TỔNG KẾT THỰCHIỆN CHỈ THỊ 17/CT-TTG NGÀY 25/5/2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH VỀ TRIỂN KHAI CÔNGTÁC THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH

I. Đánh giá tình hìnhtriển khai, kết quả thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg.

1. Đánh giá tình hìnhtriển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg:

Công tác xây dựng văn bản hướng dẫn, chỉ đạo;công tác phối hợp thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg : Cục không được giao nhiệm vụxây dựng văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg .

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhànước về công tác thi hành án hành chính:

Cục không được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước vềcông tác thi hành án hành chính.

3. Tình hình yêu cầu thi hành án hành chính;kết quả giải quyết yêu cầu thi hành án hành chính:

- Số vụ việc yêu cầu thi hành án hành chínhthuộc phạm vi chức năng của Cục đã tiếp nhận: Không;

- Số lượng hồ sơ, vụ việc yêu cầu thi hành ánhành chính đã giải quyết: Không;

- Số lượng hồ sơ còn tồn động: Không.

4. Đánh giá chung những kết quả đạt được:

Cục không được giao thực hiện công tác quản lýthi hành án hành chính nên không có thông tin để đánh giá về những kết quả đạtđược.

5. Những vướng mắc, bất cập và nguyên nhân: Không

II. Đề xuất, kiến nghị và giải pháp:Không


Nơi nhận:
- Cục trưởng (để b/c);
- Vụ PC (để b/c);
- Lưu: VT, TTPC.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Bá Anh