ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/BC-UBDT

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2016

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ PHÁP LUẬT NĂM 2015

Thực hiện Công văn số 426/BTP-HTQT ngày 18 tháng 02 năm 2016 của Bộ Tư pháp về việc báo cáo tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật năm 2015. Sau khi nghiên cứu, rà soát và tổ chức đánh giá, Ủy ban Dân tộc báo cáo như sau:

1. Thông tin về viện trợ phi dự án hợp tác quốc tế về pháp luật thực hiện trong năm 2015

Ngày 25 tháng 5 năm 2015, Ủy ban Dân tộc và Ngân hàng thế giới đã ký thỏa thuận hợp tác về việc hỗ trợ xây dựng dự thảo Luật Dân tộc với các hoạt động như sau:

- Tổ chức 01 Hội thảo lấy ý kiến để hoàn thiện Bản thuyết minh của dự thảo Luật Dân tộc.

- Tổ chức 01 Hội thảo lấy ý kiến vào dự thảo đề cương chi tiết Luật Dân tộc.

- Tổ chức 01 đoàn công tác đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm của nước ngoài trong xây dựng và thực tiễn áp dụng pháp luật và chính sách về lĩnh vực công tác dân tộc.

- Tổ chức 03 hội thảo cấp khu vực lấy ý kiến vào dự thảo Báo cáo đánh giá tác động, Bản thuyết minh và Đcương chi tiết của dự thảo Luật Dân tộc.

- Hoàn thiện hồ sơ đề nghị đưa Dự án Luật Dân tộc vào Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội.

(Phụ lục số 01 và 02 kèm theo Báo cáo này)

2. Đánh giá về tình hình thực hiện viện trợ phi dự án thực hiện trong năm 2015

Thực hiện thỏa thuận hợp tác, trong năm 2015 Ủy ban Dân tộc đã tổ chức thành công 05 cuộc hội thảo nêu trên để lấy ý kiến vào dự thảo Báo cáo đánh giá tác động, Bản thuyết minh và Đcương chi tiết của dự thảo Luật Dân tộc; hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Tư pháp để trình Chính phủ, Quốc hội xem xét, quyết định đưa vào chương trình xây dựng Luật - Pháp lệnh của Quốc hội.

Việc thực hiện thỏa thuận hợp tác phi dự án với WB đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, phát huy hiệu quả thiết thực.

Trên đây là báo cáo về tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật năm 2015, Ủy ban Dân tộc gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp theo quy định./.

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để báo cáo);
- Cổng thông tin điện tử của
UBDT;
- Lưu: VT, PC (02b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Đỗ Văn Chiến

PHỤ LỤC 01

CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN VÀ HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ PHÁP LUẬT NĂM 2015
(Kèm theo Báo cáo số 30/BC-UBDT ngày 09/3/2016 của Ủy ban Dân tộc)

Tên Chương trình, dự án, viện trợ phi dự án

Nguồn hỗ trợ

Cơ quan chủ quản

Tên nhà tài trợ

Tình hình thực hiện

Kết quả

ODA

PCPNN

Nghiên cứu, khảo sát

Hội nghị, hội thảo

Tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo

Thuận hợp tác về việc hỗ trợ xây dựng dự án Luật Dân tộc

x

Ủy ban Dân tộc

Ngân hàng thế giới

1

5

0

Dự án Luật Dân tộc

PHỤ LỤC 02

CÁC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ PHÁP LUẬT ĐÃ ĐƯỢC TỔ CHỨC TRONG NĂM 2015
(Kèm theo Báo cáo số 30/BC-UBDT ngày 09/3/2016 của Ủy ban Dân tộc)

STT

Tên hội nghị, hội thảo

Nhà tài trợ

Số lượng đại biểu VN

Đại biểu NN

Báo cáo viên nước ngoài

Nội dung hội nghị, hội thảo

Thời gian thực hiện

Địa điểm thực hiện

1.

Hội thảo lấy ý kiến để hoàn thiện Bản thuyết minh của dự thảo Luật Dân tộc.

Ngân hàng thế giới

60

0

0

Lấy ý kiến để hoàn thiện Bản thuyết minh của dự thảo Luật Dân tộc.

Quí III/2015

Thành phố Thái nguyên

2.

Hội thảo lấy ý kiến vào dự thảo đề cương chi tiết Luật Dân tộc.

Ngân hàng thế giới

60

0

0

Lấy ý kiến vào dự thảo đề cương chi tiết Luật Dân tộc.

Quí III/2015

Thành phố Vĩnh Phúc

3.

Hội thảo cấp khu vực lấy ý kiến vào dự thảo Báo cáo đánh giá tác động, Bản thuyết minh và Đề cương chi tiết của dự thảo Luật Dân tộc.

Ngân hàng thế giới

60

0

0

Lấy ý kiến vào dự thảo Báo cáo đánh giá tác động, Bản thuyết minh và Đcương chi tiết của dự thảo Luật Dân tộc.

Quí III/2015

Thành phố Hòa Bình

4.

Hội thảo cấp khu vực lấy ý kiến vào dự thảo Báo cáo đánh giá tác động, Bản thuyết minh và Đcương chi tiết của dự thảo Luật Dân tộc.

Ngân hàng thế giới

60

0

0

Lấy ý kiến vào dự thảo Báo cáo đánh giá tác động, Bản thuyết minh và Đ cương chi tiết của dự thảo Luật Dân tộc.

Quí III/2015

Tỉnh Gia Lai

5.

Hội thảo cấp khu vực lấy ý kiến vào dự thảo Báo cáo đánh giá tác động, Bản thuyết minh và Đcương chi tiết của dự thảo Luật Dân tộc.

Ngân hàng thế giới

60

0

0

Lấy ý kiến vào dự thảo Báo cáo đánh giá tác động, Bản thuyết minh và Đcương chi tiết của dự thảo Luật Dân tộc.

Quí III/2015

Tỉnh Trà Vinh