BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC QLXD & CL CTGT
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 316/CQLXD-TĐ1

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2012

BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

PHÊDUYỆT NHIỆM VỤ, PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT KHẢO SÁT THIẾT KẾ VÀ CẮM CỌC GIẢI PHÓNG MẶTBẰNG, DỰ TOÁN KINH PHÍ HẠNG MỤC ĐIỀU CHỈNH NÚT GIAO YÊN BÌNH, PHỔ YÊN, TÂN LẬPDỰ ÁN QUỐC LỘ 3 MỚI, ĐOẠN HÀ NỘI - THÁI NGUYÊN (GIAI ĐOẠN I).

Kính gửi: Bộ Giao thông Vận Tải

Cục QLXD & CLCTGT đã nhận được tờtrình số 97/TTr-BQLDA2 -PIAD5 ngày 17/4/2012 của Ban Quản lý dự án 2 trình duyệtNhiệm vụ, phương án kỹ thuật khảo sát thiết kế, dự toán kinh phí điều chỉnhđiều chỉnh nút giao Yên Bình, Phổ Yên, Tân Lập thuộc Dự án Quốc lộ 3 mới, đoạnHà Nội - Thái Nguyên. Sau khi xem xét, Cục QLXD & CL CTGT xin báo cáo kếtquả thẩm định như sau:

1. Các căn cứ thẩm định:

Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bộ GTVT;

Quyết định số 34/2008/QĐ-ngày 31/12/2008 của Bộ GTVT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức của Cục QLXD & CL CTGT;

Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày16/12/2004 củaChính phủvề quản lý chấtlượng công trình; Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ vềviệc sửa đổi một số điều của Nghị định 209/2004/NĐ-CP;

Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày12/02/2009của Chính phủ về quản lý dự ánđầu tư xây dựngcông trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ V/v: Sửa đổi bổ sung một số điềuNghị định số12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009;

Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Quyết định số 683/QĐ-BGTVT ngày16/3/2005 của Bộ GTVT về việc đầu tư Dự án Quốc lộ 3 mới, đoạn Hà Nội - TháiNguyên (giai đoạn I);

Quyết định số 2160/QĐ-BGTVT ngày12/7/2007của Bộ GTVT về việc điều chỉnhDự án Quốc lộ 3 mới, đoạn Hà Nội - Thái Nguyên (giai đoạn I);

Quyết định số 2455/QĐ-BGTVT ngày28/10/2011 của Bộ GTVT về việc phê duyệt nhiệm vụ, phương án kỹ thuật khảo sátđịa hình, địa chất, thủy văn phục vụ bước thiết kế kỹ thuật nút giao Yên Bình;

Thông báo số 100/TB-VPCP ngày 29/4/2011của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thông báo kết luận về tình hình thực hiện dựán xây dựng Quốc lộ 3 mới, đoạn Hà Nội - Thái Nguyên;

Thông báo số 388/TB-BGTVT ngày11/10/2011của Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh LaThăng về tình hình thực hiện dự án xây dựng Quốc lộ 3 mới, đoạn Hà Nội - TháiNguyên;

Quyết định số 2132/QĐ-BGTVT ngày28/09/2011 của Bộ GTVT về việc chấp thuận thiết kế cơ sở điều chỉnh nút giaoPhổ Yên thuộc dự án xây dựngQuốc lộ 3mới, đoạn Hà Nội - Thái Nguyên;

Quyết định số 2314/QĐ-BQLDA2 ngày 07/11/2011 của Ban QLDA 2 về việc phê duyệt Hồsơ cắm cọc GPMB và Mốc lộ giới điều chỉnh phương ánkết nối đường Quốc lộ 3 mới với hệ thống giao thông tỉnh TháiNguyên - Đoạn Quốc lộ 3 cũ - nút Yên Bình (Ba Hàng - Tiên Phong) - Dự án xâydựng Quốc lộ 3 mới đoạn Hà Nội - TháiNguyên;

Văn bản số 250/SGTVT-QLĐTXD ngày08/3/2012 của Sở GTVT Thái Nguyên gửi Bộ GTVT về việc xem xét duyệt phương ántổ chức giao thông tại nút giao Phổ Yên;

Văn bản số 214/CQLXD-GĐ2 ngày06/3/2012, trong đó yêu cầu Ban chỉ đạo tư vấn nghiên cứu các phương án kỹthuật của các nút giao bổ sung để có thể hoàn chỉnh thủ tục và triển khai thicông ngay khi có quyết định điều chỉnh đầu tư Dự án;

Nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuậtvà dự toán kinh phí khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, cắm cọc GPMB điều chỉnhnút giao Yên Bình, Phổ Yên, Tân Lập Dự án Quốc lộ 3 mới, đoạn Hà Nội - TháiNguyên (giai đoạn I) do Ban QLDA 2 lập kèm theo Tờ trình số 97/TTr-BQLDA2 -PID5ngày 17/4/2012.

2. Kết quả thẩm định:

2.1. Thông tin chung về dự án:

- Tên dự án: Dự án Quốc lộ 3 mới, đoạnHà Nội - Thái Nguyên (giai đoạn I);

- Địa điểm xây dựng: Nút giao Yên Bìnhvà Phổ Yên thuộc huyện Phổ Yên, nút giao Tân Lập thuộc Thành phố Thái Nguyên;

- Đơn vị lập Nhiệm vụ, phương án kỹthuật khảo sát thiết kế, dự toán kinh phí điều chỉnh nút giao Yên Bình, PhổYên, Tân Lập Dự án Quốc lộ 3 mới, đoạn Hà Nội - Thái Nguyên (giai đoạn I): Côngty Cổ phần tư vấn thiết kế Đường bộ (HECO), Ban Quản lý dự án 2;

- Chủ đầu tư: Bộ Giao thông Vận tải;

- Đại diện Chủ đầu tư: Ban Quản lý dựán 2;

2.2. Cơ sở thẩm định:

- Quyết định số 2132/QĐ-BGTVT ngày28/9/2011 của Bộ GTVT về việc chấp thuận thiết kế cơ sở điều chỉnh nút giao PhổYên thuộc dự án QL3 mới;

- Quyết định số 2455/QĐ-BGTVT ngày28/10/2011 của Bộ GTVT về việc phê duyệt nhiệm vụ, phương án kỹ thuật khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn phục vụbước thiết kế kỹ thuật nút giao Yên Bình;

- Thông báo số 388/TB-BGTVT ngày11/10/2011 của Bộ GTVT về việc Kết luận của Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng vềtình hình thực hiện Dự án xây dựng QL3 mới đoạn Hà Nội - Thái Nguyên;

- Đơn giá xâydựngcông trình - Phần khảo sát xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 2279/2006/QĐ-UBND ngày 16/10/2006của Ủyban nhân dân Tỉnh Thái Nguyên;

- Thông báo giá vật liệu xây dựng đếnhiện trường xây lắp công trình tháng 8/2011 của Liên sở Xây dựng - Tài chínhThái Nguyên

- Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày22/8/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người laođộng làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộgia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động;

- Chi phí thiết kế thiết kế kỹ thuậtcăn cứ Định mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình ban hành kèmtheo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009củaBộ Xây dựng;

2.3. Về Khối lượngkhảo sát:

2.3.1. Nút giaoYên Bình:

- Khối lượng công tác khảo sát địahình, địa chất và thủy văn: theo Nhiệm vụ, phương án kỹ thuật khảo sát được BộGTVT phê duyệt tại Quyết định số 2455/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2011;

- Khối lượng cắm cọc giải phóng mặtbằng và mốc lộ giới: căn cứ theo hồ sơ thiết kế cắm cọc GPMB được Ban QLDA 2phê duyệt tại quyết định số 2314/QĐ-BQLDA2 ngày 07/11/2011.

2.3.2. Nút giaoTân Lập và nút giao Phổ Yên:

- Tận dụng lại các số liệu đã khảo sáttrong hồ sơ các nút giao đã được phê duyệt. Đối với khảo sát địa hình, căn cứvào các bản vẽ trong hồ sơ, thu thập, cập nhật lại hiện trạng trên tuyến chínhvà các đường nhánh để phục vụ thiết kế điều chỉnh.

2.4. Về dự toánchi phí khảo sát:

a) Đơn giá khảo sát địa hình, địachất và thủy văn:

- Xác định trên cơ sởđơn giá XDCT phần khảo sát xây dựng ban hành theo Quyếtđịnh số 2279/2006/QĐ-UBND ngày 16/10/2006 củaỦybannhân dân Tỉnh Thái Nguyên. Điều chỉnh lại chi phí nhân công theoNghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011quyđịnh mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty,doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân các cơquan, tổ chức thuê mướn lao động;

- Các chi phí chung tính bằng 70% chiphí nhân công; thu nhập chịu thuế tính trước tính theo quy định hiện hành bằng 6% giá khảo sát; các chi phí chưa tínhtrong trong đơn giá (chi phí lập phương án, báo cáo kết quả khảo sát được tínhbằng 5%; chi phí chỗ ở tạm thời được tínhbằng 5% theo giá trị của tổng khối lượng của từng loại công việc khảo sát nhânvới đơn giá của từng loại công việc khảo sát tương ứng; Thuế giá trị gia tăngtheo quy định hiện hành);

- Phụ cấp lưu động được tính bằng 20%lương tối thiểu, phụ cấp không ổn định sản xuất 10%, lương phụ và một số chiphí khoántrực tiếp cho người lao độngtính bằng 16% so với tiền lương cơ bản theo Đơn giá xây dựng công trình (Phầnkhảo sát) tỉnh Thái Nguyên ban hành theo Quyết định số 2279/2006/QĐ-UBND ngày16/10/2006 củaỦy ban nhân dân Tỉnh TháiNguyên;

b) Đơn giá cắm cọc GPMB và mốc lộgiới:

- Định mức dự toán xây dựng công trình,phần khảo sát xây dựngcông bố kèm theovăn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây Dựng;

- Đơn giá vật liệu lấy theo Thông báogiá VLXD đến hiện trường xây lắp công trình tháng 8/2011 của Liên sở Xây dựng - Tài chính Thái Nguyên;

2.5. Về thiết kế:

- Thiết kế nút giao Yên Bình: Thiết kếmới nút giao khác mức liên thông;

- Thiết kế điều chỉnh nút giao Phổ Yên:Thiết kế điều chỉnh cầu vượt nút giao, đường 2 đầu cầu do thu hẹp quy mô mặtcắt ngang cầu từ B = 13m xuống B = 10m; Thiết kế điều chỉnh phần đường và côngtrình trên tuyến chính cao tốc trong phạm vi nút giao do thu hẹp bề rộng để bỏcác làn tách nhập vào các nhánh nút giao; thiết kế điều chỉnh phương án tổ chứcgiao thông;

- Thiết kế điều chỉnh nút giao Tân Lập:Thiết kế điều chỉnh phần mố trụ của cầu vượt nút giao do phải nâng tĩnh khôngtừ H= 4,75m lên H= 4,9m cho đồng bộ với tĩnh không của đường cao tốc QL3 mới;Thiết kế điều chỉnh các đường nhánh của nút giao do phải nâng cao độ cầu vượtvà thay đổi kết cấu mặt đường; Thiết kế điều chỉnh phần đường và các công trìnhtrên tuyến chính cao tốc trong phạm vi nút giao do thay đổi kết cấu mặt đườngvà vuốt nối với các đường nhánh do điều chỉnh cao độ.

2.6. Về chi phíthiết kế kỹ thuật:

- Do thiết kế kỹ thuật gói thầu số 2:đoạn Sóc Sơn (Km26+900) - Thái Nguyên (Km61+313) dự án Quốc lộ 3 mới Hà Nội -Thái Nguyên (giai đoạn 1) được phê duyệt kỹ thuật tại Quyết định số 2238/QĐ-BGTVT ngày 31/7/2008 và đang trong quátrình triển khai thi công dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2013. Vì vậy, thờigian cho công tác thiết kế kỹ thuật đã kết thúc. Do đó Cục QLXD & CLCTGTkiến nghị Bộ GTVT tính chi phí thiết kế điều chỉnh nút giao Yên Bình, Phổ Yên,Tân Lập được tính theo trường hợp bổ sung hạng mục mới vào hợp đồng;

- Giá trị xây lắp để tính chi phí thiếtkế đang tạm tính trên cơ sở hồ sơ thiếtkế, khối lượng và đơn giá tại thời điểm hiện tại để tính giá trị xây lắp. Giátrị xây lắp chính thức để tính toán lấy theo giá trị xây lắp chính thức trongdự toán công trình (dự toán xây lắp 3 nút giao Yên Bình, Phổ Yên, Tân Lập) đượccấp có thẩm quyền phê duyệt;

2.7. Về chi phí lập hồ sơ bằng tiếngnước ngoài:

Tại Định mức chi phí Quản lý dự án vàtư vấn đầu tư xây dựng công trình ban hành kèm theo quyết định số 957/QĐ-BXDngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng theo mục 3.1.3 định mức chi phí tư vấn công bốtạiquyết định này chưa bao gồm chi phíđể lập hồ sơ bằng tiếng nước ngoài. Chi phí lập hồ sơ bằng tiếng nước ngoài xácđịnh bằng dự toán, cụ thể như sau:

- Đối với đơn giá dịch thuật từ tiếngViệt sang tiếng Anh vận dụng đơn giá tại thông tư số 01/2010/TT-BTC về việc Quyđịnh chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chitiêutổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp kháchtrong nước là 150.000 đồng/trang;

- Đối với đơn giá phô tô, in, đóngquyển đang lấy theo báo giá tại cửa hàng photo in ấn - máy tính Quang Dũng ngày25/5/2012;

- Khối lượng số trang dịch thuật đangtạm tính;

- Trong các bước tiếp, theo Ban QLDA 2căn cứ vào khối lượng thực tế, hóa đơn, chứng từ thanh toán hợp lệ để thanhtoán cho TVTK;

2.8. Kết quả thẩm định dự toán chiphí khảo sát, thiết kế:

TT

Hạng mục

Giá trị Ban trình (Đồng)

Giá trị Cục thẩm định (Đồng)

Chênh lệch (Đồng)

1

Chi phí khảo sát

2.041.324.138

1.785.225.048

-256.099.090

2

Chi phí thiết kế kỹ thuật (tạm tính)

4.350.441.399

2.615.986.336

-1.734.455.063

3

Chi phí giám sát

1.440.000.000

0

-1.440.000.000

Tổng cộng:

7.831.765.537

4.401.211.384

-3,430,554.153

2.9. Lý do tăng,giảm:

- Bỏ hệ số 1,2 (hệ số xét đến dự án cóyếu tố nước ngoài) tính trong dự toán khảo sát và chi phí TKKT. Chi phí lập hồsơ bằng tiếng nước ngoài được lập dự toán theo quyđịnh tại mục 3.1.3 định mức chi phí Quản dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình ban hành kèm theo quyết định số957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng;

- Chuyển địa hình khảo sát từ cấp IIsang cấp III cho phù hợp với địa hình đã được phê duyệt tại bước dự án theoQuyết định số 31/2010-QĐ/YB1 ngày 10/6/2010 và Báo cáo thẩm định số 759/QLXD-TĐ1 ngày 25/10/2011 của Cục QLXD & CLCTGT;

- Không tính phần nhập số liệu và vẽlại khảo sát đối với nút giao Phổ Yên, Tân Lập vì công tác này năm trong phầnTKKT;

- Điều chỉnh tính thêm chi phí xây lắpcủa các hạng mục tận dụng để tính tỷ lệ % chi phí thiết kế đảm bảo phù hợp vớiQuyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của BộXâydựng;

- Điều chỉnh cấp công trình nút giaoTân Lập cho phù hợp với Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính Phủ;

- Không tính riêng phần chi phí thiếtkế chiếu sáng, phần thiết kế chiếu sáng nằm trong phần chi phí thiết kế nútgiao;

- Đối với phần thiết kế điều chỉnh nútgiao Phổ Yên, Tân Lập vận dụng hệ số tận dụng 36% theo Quyết định số 2365/QĐ-BGTVT của Bộ GTVT về việc phê duyệt dự toánchi phí lập hồ sơ điều chỉnh dự án cải tạo nâng cấp QL2C đoạn qua tỉnh VĩnhPhúc (Km1-Km49+750);

- Không tính phần chi phí soát xétthiết kế vì chưa đủ cơ sở để tính toán chi phí này;

- Không phê duyệt phần chi phí giámsát, phần chi phí này sẽ được phê duyệt trong các bước tiếp theo;

- Do sai số số học khi tính toán;

3. Kết luận:

- Nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuậtvà dự toán kinh phí khảo sát, chi phí lập thiết kế kỹ thuật, cắm cọc GPMB điềuchỉnh nút giao Yên Bình, Phổ Yên, Tân Lập Dự án Quốc lộ 3 mới, đoạn Hà Nội -Thái Nguyên (giai đoạn I) về cơ bản đã tuân thủ đúng quy định. Ban QLDA 2 căncứ Nhiệm vụ KSTK được duyệt, thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành;

- Khối lượng khảo sát, cắm cọc GPMB căncứ trên cơ sở khối lượng thực tế thực hiện, Ban QLDA 2 cần rà soát lại khối lượng hoàn thành, đảm bảo chặt chẽ về thủ tụcmới thanh toán cho nhà thầu thiết kế, đúng quy định hiện hành;

- Đối với khối lượng công tác vậnchuyển, công tác khảo sát thu thập số liệu cơ bản phục vụ công tác TKKT, thuêbãi đúc cọc, ca xe phục vụ công tác bàn giao - cọc... đang là tạm tính. Trongbước thực hiện tiếp theo căn cứ tình hình khối lượng thực tế Ban QLDA 2 nghiệmthu, thanh toán theo quy định hiện hành;

- Đơn giá thuê bãi đúc cọc đang là tạmtính. Trong các bước tiếp theo Ban QLDA 2 căn cứ hóa đơn, chứng từ hợp lệ đểthanh toán cho TVTK theo qui định hiện hành;

- Do các nút giao Yên Bình. Phổ Yên,Tân Lập đang trong quá trình điều chỉnh và bổsung vào dự án Quốc lộ 3 mới. Vì vậy việc thanh toán chi phí thiết kế kỹthuật Ban QLDA2 chỉ được thực hiện khi có Quyết định điều chỉnh dự án của BộGTVT;

- Giá trị xây lắp để tính chi phí thiếtkế đang tạm tính trên cơ sở hồ sơ thiết kế, khối lượng và đơn giá tại thời điểmhiện tại để tính giá trị xây lắp. Giá trị xây lắp chính thức để tính toán lấytheo giá trị xây lắp trong dự toán công trình (dự toán xây lắp 3 nút giao YênBình, Phổ Yên, Tân Lập) được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Đối với chi phí phần dịch sang tiếngAnh đơn giá dịch đang vận dụng đơn giá tại thông tư số 01/2010/TT-BTC của BộTài Chính; Đối với phần chi phí in, phô tô, đóng quyển đang lấy theo báo giátại cửa hàng photo in ấn - máy tính Quang Dũng ngày 25/5/2012; Trong các bướctiếp theo Ban QLDA 2 căn cứ vào hóa đơn, chứng từ hợp lệ để thanh toán cho TVTKtheo quy định hiện hành;

- Khối lượng phần dịch sang tiếng Anh,in, phô tô, đóng quyển đang tạm tính. Trong các bước tiếp theo Ban QLDA 2 căncứ vào khối lượng thực tế để thanh toán cho TVTK;

- Do yêu cầu tiến độ củadự án nên Quyết định về việc Phê duyệtnhiệm vụ, phương án kỹ thuật khảo sát thiết kế và cắm cọc giải phóng mặt bằng,dự toán kinh phí hạng mục điều chỉnh nút giao Yên Bình, Phổ Yên, Tân Lập Dự ánQuốc lộ 3 mới, đoạn Hà Nội - Thái Nguyên (giai đoạn I) được duyệt trên cơ sởcác yếu tố kỹ thuật đã được chấp thuận tại Quyết định số 2132/QĐ-BGTVT ngày28/9/2011 của Bộ GTVT và khối lượng công tác khảo sát địa hình, địa chất vàthủy văn theo Quyết định số 2455/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2011 của Bộ GTVT. Sau khicó quyết định phê duyệt điều chỉnh 3 nút giao nêu trên, Ban QLDA 2 và các bênliên quan rà soát lại qui mô, tiêu chuẩn kỹ thuật, giải pháp thiết kế... trườnghợp sai khác với nội dung đã phê duyệt Ban QLDA 2 phải báo cáo Bộ GTVT xem xét,điều chỉnh chophù hợp với quyết địnhđiều chỉnh dự án 3 nút giao;

Cục QLXD & CL CTGT kính trình BộGTVT xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Lê Mạnh Hùng (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Ban QLDA 2 (th/h);
- Lưu VT, TĐ1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phạm Tuấn Anh