BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI
-----------

Số: 32/BC-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2010

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUÝ I, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04

VÀ QUÝ II NĂM 2010

A. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUÝ I NĂM 2010

I. XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1. Văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Trong tháng 3 và Quý I năm 2010, Bộ được giao một số đề án như sau:

- Chiến lược an sinh xã hội: Bộ đã hoàn thiện và có văn bản số 851/LĐTBXH-VP ngày 23 tháng 3 năm 2010 gửi Ban cán sự Đảng Chính phủ dự thảo Tờ trình và Chiến lược trình Bộ Chính trị.

- Dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi): Bộ đã trình tại Tờ trình số 17/TTr-LĐTBXH ngày 18 tháng 3 năm 2010.

>> Xem thêm:  Xử lý sai phạm về thu hồi đất thế nào ? Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ?

- Dự thảo Nghị định hướng dẫn một số điều của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em: Bộ đã trình tại Tờ trình số 18/TTr-LĐTBXH ngày22/3/2010.

- Dự thảo Nghị định áp dụng mức lương tối thiểu chung áp dụng trong năm 2010: Bộ đã trình tại Tờ trình số 8/TTr-LĐTBXH ngày 02/3/2010.

- Dự thảo Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng: Bộ đã trình tại Tờ trình số 11/TTr-LĐTBXH ngày05/3/2010.

- Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày26/6/2007 về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước: Hiện nay Bộ đang xin ý kiến các Bộ, ngành.

- Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh chuẩn nghèo giai đoạn 2006 - 2010 theo chỉ số trượt giá 2009 - 2010: Hiện nay Bộ đang xin ý kiến các Bộ, ngành.

- Nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi và lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào các chương trình, đề án hỗ trợ đào tạo nghề hiện hành: Bộ đang triển khai

2. Văn bản Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền

Hết tháng 03, Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền 05 thông tư hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành các hoạt động quản lý nhà nước về lao động, người có công và xã hội.

II. MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 15/01/2010 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010; Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 18/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 và Quyết định số 1908/QĐ-TTg ngày 19/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2010, Bộ đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2010 cho các địa phương, đơn vị; ban hành Quyết định số 143/QĐ-LĐTBXH ngày 26/01/2010 về chương trình công tác lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2010; Quyết định số 363/QĐ-LĐTBXH về việc giao nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2010; Quyết định số 24/QĐ-LĐTBXH ngày 08/01/2010 ban hành Kế hoạch thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2010; Quyết định 440/QĐ-LĐTBXH ngày 25/3/2010 ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.

>> Xem thêm:  Cấp xã phường có quyền thu hồi đất xây chợ dân sinh không ? Xử lý khi thu hồi đất sai thẩm quyền ?

2. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tết Canh Dần 2010, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ động hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức tốt việc đón tết cho các đối tượng chính sách. Trong ngày Tết không có người lang thang xin ăn và hầu hết số người nghèo, người có công, gia đình chính sách đã được các địa phương chăm lo chu đáo. Bộ đã tổ chức các đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện hỗ trợ gạo cứu đói trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần và giáp hạt năm 2010 tại các địa phương.

3. Tổ chức tốt Lễ phát động tại tỉnh Thái Nguyên và các hoạt động trong Tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ lần thứ 12. Chuẩn bị tổ chức các sự kiện ASEAN thuộc lĩnh vực lao động và xã hội năm 2010. Điều hành Hội nghị trù bị Hội nghị Hội đồng Cộng đồng văn hóa xã hội lần 3 (SOCA). Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XII.

4. Lĩnh vực lao động, việc làm, dạy nghề, xuất khẩu lao động, tập trung triển khai Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020; triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 20/01/2010 của Ban Bí thư về tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam; tiếp tục triển khai Đề án hỗ trợ 62 huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động; các lĩnh vực giảm nghèo, bảo hiểm xã hội, người có công, bảo trợ xã hội, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội và bình đẳng giới tiến hành triển khai nhiệm vụ kế hoạch giao.

5. Tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 của Đề án 30.

- Ngày 10/3/2010, Bộ đã có quyết định số 345/QĐ-LĐTBXH về việc kiện toàn Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính Bộ LĐTBXH. Theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 9264/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ, Bộ đã có công văn số Số: 726/LĐTBXH-TCTTHĐA30 cử 05 thành viên chuyên trách của Tổ công tác 30 đến làm việc biệt phái tại Tổ công tác chuyên trách của Thủ tướng Chính phủ để cùng tổ công tác chuyên trách tổng hợp, phân tích đánh giá kết quả rà soát thủ tục hành chính của Bộ trước khi trình Chính phủ thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của Bộ.

- Kết quả rà soát: Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ cùng với các đơn vị đã tập trung rà soát 286 thủ tục hành chính đã được thống kê trong giai đoạn 1, trong đó có 13 thủ tục hành chính ưu tiên và thống kê bổ sung 6 thủ tục hành chính, nâng tổng số thủ tục phải rà soát lên 292 thủ tục thuộc các lĩnh vực việc làm, bảo hiểm xã hội, an toàn lao động, chính sách người có công, phòng chống tệ nạn xã hội, lao động - tiền lương, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, dạy nghề, quản lý lao động ngoài nước, bảo trợ xã hội. Để bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu cắt giảm được 30% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ, Bộ đã yêu cầu các đơn vị cần tập trung hoàn thiện nội dung phương án đơn giản hóa đối với những thủ tục hành chính có đối tượng tuân thủ lớn, chi phí tuân thủ cao. Hoàn thiện các phương án rà soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, bao gồm cả những thủ tục hành chính mới được thống kê bổ sung, gửi về Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ trong đầu tháng 3/2010 để Bộ ban hành quyết định thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo đúng tiến độ. Tính đến thời điểm đầu tháng 3/2010, kết quả sơ bộ số thủ tục hành chính được kiến nghị bãi bỏ, thay thế và sửa đổi bổ sung là 219/292 thủ tục với tỷ lệ vào khoảng trên 70% tổng số thủ tục hành chính của Bộ, số chi phí cắt giảm ước tính sẽ vượt chỉ tiêu 30% đề ra.

6. Về công tác thanh tra, kiểm tra

- Trong Quý I, kết thúc thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động và luật bảo hiểm xã hội tại 17 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công tại hai tỉnh Lạng Sơn và Vĩnh Phúc. Tiếp tục thanh tra việc thực hiện chính sách bảo trợ xã hội theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 tại tỉnh Hòa Bình; thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng và việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công tại tỉnh Hải Dương và Hải Phòng; thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động và luật bảo hiểm xã hội tại tỉnh Tây Ninh.

- Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo.

+ Công tác tiếp công dân: tính từ ngày 16/12/2009 đến 15/03/2010 có 310 lượt người đến trụ sở tiếp dân của Bộ, Lãnh đạo Bộ đã trực tiếp giải quyết các yêu cầu thắc mắc, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của 96 lượt công dân.

>> Xem thêm:  Thu hồi đất là gì ? Quy định pháp luật về thu hồi đất ? Bồi thường thiệt hại do thu hồi đất

+ Công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư: tính từ ngày 16/12/2009 đến 15/03/2010 Bộ đã tiếp nhận 838 đơn thư và đã xử lý 100%. Số lượng đơn thư trong quý I giảm so với cùng kỳ năm 2009 là 13%. Nội dung tập trung vào việc đề nghị hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, chính sách lao động và bảo hiểm xã hội. Số đơn thư có nội dung trùng lắp và nặc danh vẫn còn nhiều (chiếm 38,9%).

B. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 4 VÀ QUÝ II NĂM 2010

I. XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1. Văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Theo chương trình công tác của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ tháng 04 và Quý II, Bộ có 03 đề án phải trình.

- Dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc. Theo chương trình công tác thời gian trình là tháng 4, nhưng đến nay Bộ đã trình tại Tờ trình số 10/TTr-LĐTBXH ngày05/3/2010.

- Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2006/NĐ-CP của Chính phủ (Thời gian trình Quý II).

- Nghị định hướng dẫn một số điều của Luật người cao tuổi (Thời gian trình tháng 6).

2. Văn bản Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền

Quý II, theo kế hoạch Bộ sẽ ban hành theo thẩm quyền 13 thông tư, trong đó tháng 4 có 04 thông tư hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành các hoạt động quản lý nhà nước về lao động, người có công và xã hội.

>> Xem thêm:  Quy định pháp luật về đền bù, bồi thường khi thu hồi đất ? Thu hồi sổ đỏ trái luật ?

II. CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

1. Tập trung chuẩn bị tổ chức các sự kiện ASEAN thuộc lĩnh vực lao động và xã hội: Hội nghị Hội đồng Cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN lần 3 (ASCC 3); Lễ ra mắt Ủy ban thúc đẩy và bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em ASEAN và Cuộc họp lần thứ nhất của Ủy ban.

2. Hoàn thành giai đoạn 2 của Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010. Chuẩn bị triển khai giai đoạn 3 của Đề án.

3. Tiếp tục thanh tra việc thực hiện việc thực hiện pháp luật lao động tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên; thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động theo vùng tại Quảng Ninh, Gia Lai; thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động tại một số công trình trọng điểm; thanh tra trách nhiệm thủ trưởng và việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tại Hải Dương, Quảng Ngãi, Hà Giang và Hải Phòng; thanh tra việc thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tại thành phố Hà Nội; tham gia đoàn thanh tra liên ngành với Bộ Tài nguyên và Môi trường tại một số tỉnh Nam Bộ; làm việc với đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giải quyết kiến nghị của cử tri./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ LĐTBXH: Lãnh đạo Bộ (để báo cáo); VPĐU, CĐ, Đoàn TNCSHCM;
- Vụ Lao động, Văn hóa, Xã hội - Bộ KHĐT;
- Lưu: VP, TKTH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNGLê Văn Hoạt

>> Xem thêm:  Thủ tục thu hồi đất rừng phòng hộ làm thủy điện ? Mức giá đền bù đất hoang hóa ven bờ sông ?