BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI
-------------

Số: 37/BC-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2010

BÁO CÁO

CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÁNG 4 NĂM 2010

Thực hiện việc báo cáo cải cách hành chính hàng tháng và hàng quý của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo công tác cải cách hành chính tháng 4 năm 2010 như sau:

I. VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG THỂ CHẾ

1. Tình hình rà soát văn bản pháp luật

Tiếp tục rà soát văn bản quy phạm pháp luật các lĩnh vực như: An toàn Vệ sinh lao động; Phòng chống tệ nạn xã hội.

2. Xây dựng và ban hành mới văn bản pháp luật

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu trình Chính phủ ban hành 3 Nghị định, cụ thể:

+ Nghị định 28/2010/NĐ-CP ngày25/3/2010 quy định mức lương tối thiểu chung.

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

+ Nghị định 29/2010/NĐ-CP ngày25/3/2010 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.

+ Nghị định 35/2010/NĐ-CP ngày6/4/2010 quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 05/2010/TT-BLĐTBXH ngày 17/3/2010 quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc nhóm nghề Công nghệ kỹ thuật.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA

- Bộ đã triển khai đánh giá kết quả thực hiện cơ chế một cửa và đã đề ra một số giải pháp để thực hiện có hiệu quả hơn cơ chế “một cửa” trong việc tiếp nhận và xử lý thư, đơn khiếu nại, tố cáo tại Bộ.

- Kết quả xử lý đơn, thư theo cơ chế một cửa như sau:

+ Tổng số đơn, thư tiếp nhận tại bộ phận một cửa: 385 đơn, thư (Tính từ ngày 15/3/2010 đến ngày 15/4/2010).

+ Tổng số đơn, thư đã xử lý đến ngày báo cáo: 341 đơn, thư.

III. VỀ CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH

1. Đánh giá về xác định chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trực thuộc

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?

Tiến hành rà soát, đánh giá kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ theo Nghị định 186/2007/NĐ-CP ngày25/12/2007 của Chính phủ để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

2. Về thực hiện phân cấp

- Bộ đã ban hành Quyết định số 06/2007/QĐ-LĐTBXH ngày 22/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Quy chế phân cấp, quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ và Quyết định số 459/2000/QĐ-BLĐTBXH ngày 28/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Quy chế phân cấp, quản lý công chức.

- Tiến hành báo cáo công tác phân cấp giai đoạn I (từ năm 2004 đến nay) và phương hướng, giải pháp phân cấp trong thời gian tới.

- Nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Bộ và các đơn vị trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức mới được giao.

- Tiếp tục triển khai việc thí điểm chuyển đổi mô hình tổ chức và hoạt động của các Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành Bệnh viện.

- Tiến hành đề xuất mô hình và cơ cấu tổ chức của đơn vị quản lý nghĩa trang liệt sỹ tại các tỉnh, thành phố.

- Tiến hành sắp xếp, kiện toàn lại cơ cấu tổ chức của các đơn vị cho phù hợp với nhiệm vụ mới.

3. Về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức

- Tiến hành kiểm tra và thực hiện chính sách tinh giản biên chế cho các cán bộ thuộc các đơn vị thuộc Bộ (3 người).

>> Xem thêm:  Mẫu bảng câu hỏi khảo sát các yếu tố gây tranh chấp trong quản lý nhà chung cư

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức: Phối hợp với Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tiến hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2010 theo kế hoạch đã được phê duyệt.

IV. VỀ CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG

Tình hình thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP và Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày25/4/2006 của Chính phủ.

- Hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2010 - 2012 trình và thẩm định của Bộ và Bộ Tài chính giao tự chủ cho các đơn vị, đánh giá việc thực hiện chế độ tự chủ tài chính năm 2009 để báo cáo Bộ Tài chính (công văn số 867/LĐTBXH-KHTC ngày 24/3/2010 và công văn số 1091/LĐTBXH-KHTC ngày 12/4/2010).

- Tiếp tục xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2009, qua đó nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản nhà nước.

V. VỀ HIỆN ĐẠI HÓA NỀN HÀNH CHÍNH

- Hiện nay Bộ tiếp tục chuẩn bị thực hiện chương trình thí điểm TCVN ISO 9001 - 2008 vào hoạt động của Văn phòng Bộ, cuối năm dự kiến 2010 đưa vào hoạt động.

- Tiếp tục thực hiện đầu tư nâng cấp trang Website của Bộ; triển khai hộp thư điện tử cho cán bộ công chức của Bộ để phục vụ công tác điều hành của lãnh đạo Bộ và tác nghiệp của các đơn vị thuộc Bộ.

VI. THỰC HIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (ĐỀ ÁN 30)

- Ngày 29/3/2010 Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ký Quyết định số 439/QĐ-LĐTBXH về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, gửi Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính và cử 5 cán bộ thực hiện Đề án 30 của Bộ làm việc với Tổ công tác chuyên trách.

>> Xem thêm:  Tranh chấp về đất đai do nhận chuyển nhượng bằng miệng, giấy viết tay nhưng chưa có sổ đỏ ?

- Ngày 19/4/2010 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị công bố kết quả rà soát thủ tục hành chính.

Trên đây là nội dung về cải cách hành chính của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong tháng 4 năm 2010 để Quý Bộ tổng hợp báo cáo Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Vụ CCHC Bộ Nội vụ;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Phạm Minh Huân (để báo cáo);
- Vụ TCCB, Văn phòng, KHTC;
- Lưu: VT, Vụ PC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG


Hà Đình Bốn

>> Xem thêm:  Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất về quyền bán đất là tài sản chung vợ chồng ?