BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN
-----------------------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2012

BÁO CÁO
Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2011
------------------------------
Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản báo cáo Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2011 theo mẫu hướng dẫn của Bộ tại văn bản số 1638 ngày 03/6/2010, như sau:
I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ
1. Thuận lợi.
- Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình trọng điểm của Cục trong những năm qua và các năm tiếp theo và luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Cấp ủy Đảng, của Lãnh đạo Cục và sự hưởng ứng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống.
- Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thống Cục có nhiều nhiệt huyết, quyết tâm và bản lĩnh trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, nhà nước và có tinh thần đấu tranh với các biểu hiện lãng phí.
2. Khó khăn.

>> Xem thêm:  Thủ tục hòa giải đối với tranh chấp đất đai và cách thức giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất ?

- Cục có nhiều đơn vị trực thuộc đóng trên địa bàn các tỉnh, thành phố trên khắp cả nước, điều kiện đi lại gặp nhiều khó khăn, hạn chế trong công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ trong đó có công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
- Hệ thống văn bản pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí còn thiếu và đang từng bước được hoàn thiện; thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính còn chưa thống nhất giữa các văn bản Luật, chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe, từ đó gây khó khăn cho việc tiết kiệm, chống lãng phí.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Sự chỉ đạo của Cấp ủy đảng, Lãnh đạo Cục trong việc thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
a) Hàng năm Cục đều ban hành kế hoạch về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và được triển khai trong toàn hệ thống Cục.
b) Rà soát và ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ để triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
c) Việc quán triệt tinh thần Nghị quyết số 04/NQ-T .Ư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí", tới tất cả các đảng viên, cán bộ, công chức luôn được cấp ủy đảng thực hiện triệt để, nghiêm túc tại các cuộc họp chi bộ, các cuộc họp liên ngành giữa cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội của Cục.
d) Với trách nhiệm là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và pháp luật về công tác thực hành tiêt kiệm, chống lãng phí, Cục trưởng đã thường xuyên đôn đốc, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Trưởng các phòng, ban cơ quan Cục thực hiện và báo cáo kết qủa công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hàng quý, 6 tháng và cả năm và có biện pháp kiểm điểm nghiêm khắc trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan thuộc Cục khi để xảy ra các hành vi gây lãng phí.
2. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.
a) Năm 2011, tại cơ quan Cục và các đơn vị thuộc Cục đã tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” định kỳ hàng tháng đã truyền tải kịp thời đến lãnh đạo Cục, các phòng, ban hệ thống các văn bản quản lý nhà nước nói chung, các văn bản về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nói riêng.

>> Xem thêm:  Khởi kiện tranh chấp đất đai ra tòa án nhưng không được giải quyết thì xử lý thế nào?

b) Trong các cuộc họp giao ban cơ quan, họp Chi bộ Cục, Cục trưởng, Bí thư Chi bộ đều quát triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên về các quy định của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn thi hành.
c) Các đơn vị thuộc Cục đã tổ chức hội nghị phổ biến các văn bản về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến cán bộ công nhân viên và báo cáo kết quả về Cục.
d) Đăng tải trên website Cục hệ thống các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, của Bộ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
3. Ban hành các quy định nội bộ thực hiện các quy định của pháp luật.
Cục trưởng đã ban hành các quy định nội bộ nhằm triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như sau:
- Quy chế chi tiêu nội bộ;
- Quy định về thanh toán, tạm ứng;
- Quy định về quản lý, sử dụng xe ôtô; quy định về định mức xăng xe;
- Quy định về khoán chi văn phòng phẩm;
- Quy định về quản lý ngày, giờ công lao động;

>> Xem thêm:  Tranh chấp sau khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất xử lý như thế nào ? Khiếu kiện ở đâu ?

- Quy định về chế độ mua sắm tài sản và quản lý tài sản;
- Quy định về khoán cước điện thoại cố định và di động;
- Quy định về chế độ đi công tác, chế độ hội, họp.
4. Về cơ chế quản lý tài chính
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có Quyết định số 1126/QĐ-BNN-TC ngày 15/7/2010 về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Cục (giai đoạn 2010-2012 theo Nghị đinh số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 và Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ
- Về nguồn thu: Tổng số tiền thu phí, lệ phí thực thu được để trang trải chi phí cho việc thu phí, lệ phí theo quy định và chi các khoản theo dự toán được Bộ duyệt.
- Việc quản lý và sử dụng các quỹ: Trên cơ sở dự toán được Bộ duyệt, Cục thực hiện trích lập các quỹ: Phát triển sự nghiệp; khen thưởng, phúc lợi; dự phòng ổn định thu nhập và quỹ tiền lương tăng thêm theo chế độ tài chính quy định và sử dụng các quỹ theo quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý phân bổ quỹ thu nhập tăng thêm và quy định của tài chính kế toán.
5. Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Để thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng kinh phí Cục đã triển khai một số biện pháp:
- Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, Cục đã ban hành văn bản số 27/TBNB-VP ngày 23/3/2011 về việc triển khai một số biện pháp tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan Cục và thực hiện giảm 10% chi phí hành chính.

>> Xem thêm:  Cách thức giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định mới nhất hiện nay ?

- Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận văn bản, xử lý văn bản và gửi văn bản đi mang lại hiệu quả cao.
- Thực hiện chế độ khoán chi sử dụng văn phòng phẩm, tiền điện thoại, giấy in và giấy phô tô... theo hướng tiết kiệm, giảm tối đa các chi phí không cần thiết.
- Xây dựng và hoàn thiện Quy chế chi tiêu nội bộ, trong đó quy định, định mức, tiêu chuẩn, chế độ... làm cơ sở thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
- Duy trì tốt các hoạt động theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 nhằm qui chuẩn hoá, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan.
- Các trung tâm vùng cập nhật và niêm yết các thông tin mới liên quan đến kiểm tra, chứng nhận chất lượng thủy sản tại nơi khách hàng chờ làm thủ tục cấp chứng thư để đẩy nhanh quá trình tiếp nhận và giải quyết các công việc của khách hàng.
6. Công tác kiểm tra việc quản lý và sử dụng ngân sách giao cho các đơn vị thuộc Cục.
- Hàng năm Cục đều xây dựng kế hoạch về kiểm tra công tác nội bộ tại các đơn vị thuộc Cục về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao trong đó có công tác quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, ngân sách các chương trình mục tiêu quốc gia và công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
- Trên cơ sở các quy định nội bộ do Cục ban hành, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục đã ban hành các quy định nội bộ để áp dụng thực hiện tại đơn vị cho phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị như các quy định về sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm, thông tin liên lạc (điện thoại, xe ô tô, công tác phí…).
7. Công tác thanh tra, kiểm toán nhà nước.
- Thực hiện Quyết định số 22/QĐ-TTr ngày 28/3/2011 của Chánh Thanh tra Bộ Tài chính về việc thanh tra công tác quản lý tài chính tại Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Đoàn thanh tra Bộ Tài chính tiến hành thanh tra tại Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản từ ngày 05/4/2011 đến ngày 15/5/2011, trong đó có cả các đơn vị thuộc Cục.

>> Xem thêm:  Tranh chấp về hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất do không thực hiện thủ tục công chứng ?

- Qua thanh tra, Đoàn thanh tra kết luận:
+ Cục đã thực hiện tốt quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, việc sử dụng ngân sách đúng các định mức, các nội dung được phê duyệt, không gây thất thoát, lãng phí.
+ Quá trình sử dụng ngân sách luôn đề cao tình thần tiết kiệm, sử dụng ngân sách có hiệu quả, đúng mục đích theo tinh thần của Nghị định số 43/2006/NĐ-CP .
+ Không đề nghị xuất toán, không bị xử lý về tài chính, về tài sản.
7. Kết quả công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2011.
Có phụ lục theo mẫu hướng dẫn theo văn bản số 1638/BNN-TC ngày 03/6/2010 kèm theo.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG.
1. Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có chuyển biến tích cực.
Ngay từ khi Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có hiệu lực, Cục đã thực hiện nhiều biện pháp để triển khai thực hiện Luật, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Cục; ban hành kế hoạch thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện trong toàn Cục; kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan Cục và các đươn vị thuộc Cục.
2. Nhận thức và hành động của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống Cục về thực hành tiết, chống lãng phí được nâng lên so với những năm trước đây, các biện pháp về chống các hành vi lãng phí được áp dụng và thực hiện triệt để, được cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng ứng tham gia và nhiệt tình, có trách nhiệm.

>> Xem thêm:  Tư vấn về tranh chấp trong hợp đồng tư vấn thiết kế, thi công nhà đất ? Cácn xử lý tranh chấp đất đai

3. Mọi hoạt động của Cục được thực hiện công khai, minh bạch, nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến giải quyết công việc.
4. Hệ thống các văn bản ngày càng được ban hành đầy đủ, tạo thành hành lang pháp lý thuận lợi cho việc triển khai tốt công tác quản lý nhà nước. Các cơ chế, chính sách được công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng của Bộ, Cục, bảo đảm công khai minh bạch.
5. Cán bộ, công chức, người lao động trong toàn hệ thống Cục đã ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc đấu tranh và phòng, chống các biểu hiện tiêu cực, hành vi lãng phí.
6. Trong năm qua chưa để xảy ra tình trạng lãng phí, không có khiếu kiện, khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc thẩm quyền của Cục và Cục trưởng về công tác tài chính, kế toán.
IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2012.
1.Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy Đảng, của Lãnh đạo Cục trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn hệ thống Cục;nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, tăng cường vai trò của cấp ủy Đảng trong quản lý, giáo dục đảng viên về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chứcngười lao động về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
3. Tiếp tục rà soát, hệ thống hóa các quy định của pháp luật để ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ về việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tài chính, kế toán và quản lý, sử dụng ngân sách, đảm bảo việc quản lý, sử dụng ngân sách một cách đúng mục đích, hiệu quả, bảo đảm tiết kiệm.
4. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra nhất là công tác kiểm tra nội bộ các đơn vị thuộc Cục trong việc quản lý và sử dụng ngân sách được giao, kiên quyết xử lý các hành vi và biểu hiện lãng phí.
5. Tăng cường sự giám sát của Ban thanh tra nhân dân và các tổ chức chính trị, xã hội khác trong tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị.

>> Xem thêm:  Tranh chấp, khiếu nại tố cáo về đất đai và giải quyết tranh chấp khiếu nại tố cáo về đất đai

V. ĐỀ XUẤT, KIÊN NGHỊ.
Đối với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
1. Đẩy mạnh và tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí một cách kịp thời;
2. Kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sớm sửa đổi Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và các văn bản pháp luật về chuyên ngành quản lý chất lượng, ATVSTP nông lâm thủy sản, các văn bản nghiệp vụ khác về thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính bảo đảm đồng bộ, tránh chồng chéo, nhằm giúp cho các hoạt động quản lý nhà nước phát huy được tính hiệu lực, hiểu quả.
3. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng những kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu cho các bộ phận phụ trách công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở các đơn vị thuộc Bô để có nghiệp vụ thực hiện công việc có hiệu quả hơn.
4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Bộ nhằm sớm phát hiện các khâu còn có sự chồng chéo giao thoa hoặc bỏ sót nhiệm vụ được giao.
5. Tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết năm về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn Bộ từ đó phát hiện những tồn tại, khó khăn của các đơn vị để có những biện pháp khắc phục, phát huy và khuyến khích, biểu dương những mô hình điển hình của đơn vị làm tốt./.

Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp & PTNT (để b/c);
- Đảng ủy CQ Bộ NN & PTNT (để b/c);
- Đảng ủy Cục (để b/c);
- Phòng tài chính (Cục);
- Lưu: VT, TTra..
CỤC TRƯỞNG
(đã ký)
Nguyễn Như Tiệp

>> Xem thêm:  Hồ sơ địa giới hành chính là gì? Cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền giải quyết trong trường hợp có tranh chấp về địa giới hành chính?