BỘ NỘI VỤ
----------

Số: 493/BC-BNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2010

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 30 TẠI BỘ NỘI VỤ
Kỳ báo cáo: từ ngày
20/01/2010 đến ngày 20/02/2010

Thực hiện Công văn số 05/CCTTHC ngày 06/01/2009 của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Đề án 30, Bộ Nội vụ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Đề án 30 từ ngày 20/01/2010 đến ngày 20/02/2010 như sau:

1. Kết quả thống kê thủ tục hành chính

Bộ Nội vụ đã hoàn thành giai đoạn thống kê thủ tục hành chính từ tháng 7 năm 2009. Theo Quyết định số 1171/QĐ-BNV ngày 06/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ, tổng số thủ tục hành chính được thống kê là 180 thủ tục hành chính.

Từ ngày 01/01/2010, Luật Cán bộ, công chức có hiệu lực thi hành. Trong Luật không quy định chế độ công chức dự bị, do đó 02 thủ tục tuyển dụng công chức dự bị đã được thống kê trong giai đoạn 1 không còn phù hợp. Trong khi Nghị định về tuyển dụng công chức đang trong quá trình hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành, 02 thủ tục về tuyển dụng công chức đã được thống kê trong giai đoạn 1 không còn hiệu lực thi hành.

Do đó, số lượng thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ tính đến ngày 01/01/2010 là 176 thủ tục hành chính.

2. Kết quả rà soát thủ tục hành chính

Tiếp tục triển khai giai đoạn rà soát thủ tục hành chính, từ ngày 20/01/2010 đến ngày 29/01/2010, bộ phận chuyên trách Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ đã cùng với các chuyên gia tiếp tục làm việc với 4/8 đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ có thủ tục hành chính cần rà soát là Ban Cơ yếu Chính phủ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Vụ Tổ chức phi chính phủ để trao đổi ý kiến, thống nhất các biểu mẫu rà soát 2, 2a, 2b.

>> Xem thêm:  Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ? Thủ tục mua bán, tách sổ của lô đất ?

Theo hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (TCTCT) tại Công văn số 28/CCTTHC ngày 15/01/2010 về việc hướng dẫn tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ Nội vụ đã đề nghị các đơn vị thực hiện việc tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Từ ngày 01/02/2010 đến ngày 12/02/2010, các đơn vị đã tiến hành tổng hợp, hoàn chỉnh các biểu mẫu rà soát và tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

Theo kết quả rà soát của các đơn vị, có 05/180 thủ tục hành chính được đề xuất bãi bỏ, thay thế; có 131/180 thủ tục hành chính được đề xuất sửa đổi, bổ sung; có 01/180 thủ tục hành chính kiến nghị các cơ quan ban hành sửa đổi, bổ sung; 43/180 thủ tục hành chính kiến nghị giữ nguyên

3. Những công việc dự kiến tiến hành triển khai

- Nghiên cứu, tổng hợp kết quả rà soát thủ tục hành chính của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; dự thảo Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.

- Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ trên Trang Thông tin điện tử của Bộ Nội vụ (nếu có).

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí nhằm tuyên truyền về Đề án 30 và việc thực hiện Đề án 30 tại Bộ Nội vụ.

- Hoàn tất thủ tục cử bổ sung 04 thành viên chuyên trách Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ Nội vụ làm việc biệt phái tại TCTCT trong thời gian từ 01/4/2010 đến hết 30/6/2010.

Trên đây là báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Đề án 30 từ ngày 20/01/2010 đến ngày 20/02/2010 của Bộ Nội vụ, đề nghị Tổ Công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Tổ công tác chuyên trách CCTTHC của TTg;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các thành viên Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ (để biết);
- Trang Thông tin điện tử của Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT, TCT thực hiện Đề án 30 của Bộ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Dĩnh

>> Xem thêm:  Cách giải quyết tranh chấp hợp đồng tặng cho đất đai ? Mua bán nhà đất cần những giấy tờ gì ?

>> Xem thêm:  Thẩm quyền giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất ? Xử lý tranh chấp quyền sở hữu nhà ở ?