ỦY BAN NHÂN DÂN
HÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 80/BC-UBND

Hải Phòng, ngày 09 tháng 5 năm 2016

BÁO CÁO

ĐÁNHGIÁ THỰC HIỆN QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHÍNH PHỦ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 08/2012/NĐ-CP NGÀY 16/02/2012

Thực hiện Công văn số 2452/VPCP-TH ngày 07/4/2016 của Văn phòng Chính phủ về đánh giá việc thực hiện Quy chế làmviệc của Chính phủ theo Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16/02/2012, Ủy ban nhândân thành phố Hải Phòng báo cáo cụ thể như sau:

I. Kết quả thực hiện Quy chế làmviệc của Chính phủ

1. Tổ chứctriển khai thực hiện

Ngày 16/02/2012, Chính phủ ban hànhQuy chế làm việc của Chính phủ. Quy chế làm việc của Chính phủ (kèm theoNghị định số 08/2012/NĐ-CP ) quy định về các nội dung có liên quantới trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trongthực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ: Quy trình, cáchthức giải quyết công việc các tỉnh, thành phố trình Thủ tướng,Phó Thủ tướng Chính phủ giải quyết theo thẩm quyền; Quan hệ công tác giữa Bộtrưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ với Chủ tịch Ủy ban nhân dân; trách nhiệm củacác tỉnh, thành phố đề xuất xây dựng chương trình công tác của Chính phủ, Thủtướng Chính phủ hàng năm; trách nhiệm dự và theo dõi trực tuyến phiên họp Chínhphủ theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ; chuẩn bị, thamgia cuộc họp của Chính phủ với các tỉnh, thành phố hàng năm; công tác kiểm tracủa Chính phủ đối với các tỉnh, thành phố về thực hiện các công việc được Chínhphủ, Thủ tướng Chính phủ giao; thực hiện công tác thông tin, báo cáo theo quy định và một số nội dung liên quan khác.

Căn cứ các nhiệm vụ được giao, Ủy bannhân dân thành phố Hải Phòng đã triển khai Quy chế làm việc của Chính phủ đếncác cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc thành phố để thực hiện, Ủy ban nhân dânthành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 2160/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố khóa XIV (nhiệm kỳ 2011- 2016); Quyết định số 2655/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2004 ban hành Quy chế theodõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân thành phố, Chủtịch Ủy ban nhân dân thành phố và nhiệm vụ Chính phủ, Thủtướng Chính phủ giao. Theo đó quy định cụ thể về cơ cấutheo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướngChính phủ giao Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện; chủ động,thường xuyên đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, công việc để báo cáo Chínhphủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ; thường xuyên kiểm tra việc cập nhật, theo dõi, đôn đốc việc thựchiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân thành phốđể báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ.

2. Kết quả thực hiện

- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòngthực hiện đúng quy trình, cách thức giải quyết công việc trình Chính phủ, Thủtướng, Phó Thủ tướng Chính phủ giải quyết theo thẩm quyền theo Quy chế làm việc của Chính phủ.

- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòngduy trì liên hệ thường xuyên với Chính phủ, Thủ tướng Chínhphủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và cơ quan có liên quan của Trungương, Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo điềuhành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ cũng như sựphối hợp chặt chẽ và giúp đỡ của các bộ, ngành và cơ quanTrung ương đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,quốc phòng an ninh của thành phố; thường xuyên và kịp thời kiến nghị với Chínhphủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành để giải quyếtnhững khó khăn, vướng mắc và tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương đối với thànhphố; đề xuất Thủ tướng Chính phủ một số cơ chế ưu đãi về tài chính, ngân sáchcho thành phố giai đoạn 2016 - 2020.

- Thực hiện Quyết định số 42/2014/QĐ-TTg ngày 27/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế theodõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ,Thủ tướng Chính phủ giao, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Quychế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ doỦy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và nhiệm vụ doChính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao kèm theo Quyết định số 2655/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2016. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo các Sở, ngành, quận huyện triển khai có hiệuquả, kịp thời các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho thànhphố. Khi nhận được chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dânthành phố tập trung khẩn trương chỉ đạo thực hiện và báocáo kết quả thực hiện được cập nhật trên hệ thống hồi báođiện tử của Văn phòng Chính phủ.

- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòngthực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định tại Quy chế làm việccủa Chính phủ; các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khác theo yêu cầu của Chínhphủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ vàcác Bộ, ngành trung ương; các báo cáo đảm bảo nội dung, tiếnđộ theo yêu cầu. Việc chuẩn bị nội dung và các điều kiệnchuẩn bị cho các phiên họp trực tuyến của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, PhóThủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương được chuẩn bị chu đáo, đảm bảocác yêu cầu về nội dung, cơ sở kỹ thuật và an toàn thông tin.

- Triển khai thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành phápluật, hàng năm Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đều ban hành kế hoạch theodõi tình hình thi hành pháp luật để các sở, ngành, quận, huyện triển khai thựchiện (trong đó có các văn bản quy phạm pháp luật do Chínhphủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành ban hành). Kế hoạchtheo dõi tình hình thi hành pháp luật của thành phố tập trung vào các nội dung:Theo dõi tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thihành văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi tình hình bảo đảm các điều kiện choviệc triển khai thi hành các văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi tình hìnhtuân thủ pháp luật; xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luậtưu với Ủy ban nhân dân thành phố banhành kịp thời, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật để triển khai thực hiện văn bản quy phạm phápluật do các Bộ, ngành, Thủ tướng Chính phủ, Chínhphủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội ban hành; thực hiện các biện pháp nhằmnâng cao hiệu quả công tác tập huấn, phổ biến pháp luật; tổ chức thi hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật đã cóhiệu lực pháp luật; thực hiện cácbiện pháp nhằm bảo đảm tính chính xác, thống nhấttrong việc áp dụng pháp luật để giải quyết công việc; sửa đổi, bổ sung, banhành mới các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp vớivăn bản quy phạm pháp luật Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội ban hành).

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 1922/2014/QĐ-UBND ngày 06/9/2014ban hành Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy bannhân dân thành phố Hải Phòng; Quyết định số 2660/2014/QĐ-UBND ngày 01/12/2014ban hành Quy chế rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật. Hàng năm, căn cứ văn bản quy phạm pháp luậtcủa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành từ năm trước liền kề, trong đó giaotrách nhiệm cho Ủy ban nhân dân thành phố hướng dẫn thực hiện, Ủy ban nhân dânthành phố Hải Phòng chỉ đạo các sở, ngành của thành phố đề xuất để đưa vàoChương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của thành phố hàng năm và tổ chức thực hiện, bảo đảm các vănbản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành được tổchức triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời. Việc kiểm tra,hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của thành phố được thực hiện theo quyđịnh tại Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát,hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy bannhân dân thành phố Hải Phòng khóa XIV (nhiệm kỳ 2011 - 2016); Quy chế theo dõi,đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân thành phố, Chủtịch Ủy ban nhân dân thành phố và nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướngChính phủ giao, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo Văn phòng Ủy ban nhân dânthành phố chủ trì thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc, theodõi, tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố việc triển khai thựchiện các văn bản, ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Ủy bannhân dân thành phố Hải Phòng thực hiện.

3. Hạn chế,nguyên nhân

a) Hạn chế

- Thành phố chưa đề xuất được các Đềán lớn, quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hộicủa thành phố trong Chương trình công tác hàng năm củaChính phủ, Thủ tướng Chính phủ, làm cơ sở để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉđạo, lãnh đạo thực hiện. Chậm đề xuất với Chính phủ, Thủ tướngChính phủ các cơ chế, chính sách cần thiết, hiệu quả cho việc triển khai pháttriển kinh tế - xã hội thành phố, đặc biệt là các cơ chế chính sách đặc thù đểkhẳng định vai trò là trọng điểm phát triển kinh tế biển của cả nước, là cửa chính ra biển của các tỉnh phía Bắc và cực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ theo đúngchỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 32-NQ/TW và Kếtluận số 72-KL/TW.

- Việc tổ chức thực hiện quyết định,chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều cố gắng nhưng có nhữngviệc còn chậm, hiệu quả chưa cao. Một số nhiệm vụ triển khai mới chủ yếu dừnglại ở việc xây dựng, ban hành các văn bản, việc thực hiện trên thực tế còn hạn chế, chưa đi vào chiều sâu.

- Việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc,giám sát thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành, giao nhiệm vụ của Chính phủ,Thủ tướng Chính phủ đối với thành phố Hải Phòng mặc dù đã được lãnh đạo Ủy bannhân dân thành phố chỉ đạo quyết liệt thực hiện, tuy nhiên còn có việc thựchiện chưa kịp thời, chưa đảm bảo yêu cầu về thời gian.

- Việc ban hành văn bản quy phạm phápluật thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố HảiPhòng để tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủtướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho thành phố hướng dẫn triển khai thực hiện còn một số văn bản chưa đảm bảo tiến độ ăn bảnquy phạm pháp luật hàng năm của thành phố đạt tỷ lệkhông cao).

b) Nguyên nhân

- Một số văn bảnquy phạm pháp luật do các Bộ, ngành ban hành còn thiếu đồng bộ, thường xuyênthay đổi, có văn bản cần sớm điều chỉnh thì lại chậm trễ trong sửa đổi; nhiềuvăn bản có nội dung còn chưa nhất quán, chồng chéo gây lúng túng cho cơ quancấp trên khi hướng dẫn cũng như khó khăn cho cơ quan thực hiện khi triển khai.

- Công tác tổ chức thực hiện vẫn làkhâu yếu và còn nhiều hạn chế: Công tác chỉ đạo, điều hành của một số sở, ban,ngành, cơ quan, đơn vị thiếu quyết liệt, có lúc chưa linhhoạt; sự phối kết hợp của các ngành, các cấp chưa chặt chẽ, hiệu quả còn thấp;sự nỗ lực, cố gắng trong bộ máy chính quyền chưa đồng đều. Chất lượng tham mưu,đề xuất chưa đạt yêu cầu, tham mưu một số việc mới, việc khó còn lúng túng,chưa toàn diện.

- Công tác kiểm tra, giám sát, đônđốc chưa được thường xuyên. Việc theo dõi, đôn đốc đối với các kết luận, ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ còn cóviệc còn chưa kịp thời, một số việc để quá thời gian yêu cầu.

II. Kiến nghịcủa thành phố Hải Phòng

1. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo có cácgiải pháp cụ thể để khắc phục một số bất cập hiện nay: Việc điều chỉnh Chươngtrình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, xin lùi tiến độ trình Quốc hội cácdự án luật; việc ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Pháp lệnh đảm bảocác văn bản hướng dẫn được ban hành và có hiệu lực cùng với thời điểm Luật,Pháp lệnh của hiệu lực pháp luật; đảm bảo tính khả thi, đồng bộ, hiệu lực, hiệuquả hệ thống văn bản do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trungương ban hành; tăng cường sự phối hợp giữa các Bộ ngànhvới địa phương, địa phương với địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụđược giao, đặc biệt là sự liên kết vùng trong việc hoạch địnhchính sách phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo phát huy được hết tiềm năng,lợi thế so sánh của từng địa phương trong vùng và cả vùngso với các địa phương khác và vùng khác trong cả nước;tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc và có biện pháp xử lý đối với cơ quan, đơn vị không thực hiện đúng chếđộ thông tin, báo cáo,họp, thực hiện các văn bản, ý kiến chỉ đạo, điều hành củaChính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủtướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương; giải quyết kịp thời các đề xuất,kiến nghị của địa phương.

2. Về sửa đổi Quy chế làm việc của Chính phủ: Đề nghị Vănphòng Chính phủ tham mưu với Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủđể thay thế Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16/02/2012 đảmbảo phù hợp với Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Chính phủnăm 2015; bổ sung quy định về trình tự điều chỉnh, bổ sungchương trình công tác hàng tháng, quý, năm trong Quy chếlàm việc của Chính phủ; xác định rõ thời gian cụ thể trong thángcuối của mỗi quý để các địa phương báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình kiểmtra việc thi hành các văn bản, công việc được giao và cácnội dung khác để khắc phục các hạn chế tại điểm 1 nêu trên.

3. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo đẩy mạnhhơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ các phiên họp, cuộc họp củaChính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

4. Khi các cơ quan, địa phương trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến về các đề án, dựán trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành, đề nghị Chínhphủ chỉ đạo cơ quan, địa phương trình chương trình hành động, kế hoạch triểnkhai, hoặc văn bản quy định chi tiết thi hành của Chính phủ (nếu có); khi trìnhChính phủ ban hành Nghị định phải báo cáo về kế hoạch ban hành văn bản hướngdẫn thực hiện Nghị định, đảm bảo sau khi Nghị định có hiệu lực thi hành phải cóvăn bản hướng dẫn thực hiện (nếu có) để kịp thời tổ chứcthực hiện.

5. Đề nghị Văn phòng chính phủ thammưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các biện pháp chỉ đạocác cơ quan, địa phương tăng cường đôn đốc và thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ, công việc do Chính phủ, Thủ tướngChính phủ giao, bảo đảm thực hiện đúng tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ, côngviệc.

Trên đây là báo cáo về đánh giá việcthực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ theo Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày16/02/2012, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng gửi Văn phòng Chính phủ tổnghợp./.

Nơi nhận:- VPCP;- CT, các PCT UBNDTP;- PCVP;- Các Sở: NV, KHĐT, TP;- Phòng: TH;- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Lê Khắc Nam