BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1061/TM-VP

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2004

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG THÁNG 8/2004 CỦA BỘ THƯƠNG MẠI

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Căn cứ công văn số 276/CP-CCHC ngày 27 tháng 2 năm 2004 của Chính phủ, Bộ Thương mại xin báo cáo tình hình cải cách hành chính trong tháng 8/2004 như sau:

1. Về cải cách thể chế:

1.1. Hoàn thiện trình Chính phủ tờ trình và dự thảo đề án Luật Thương mại (sửa đổi).

1.2. Báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội dự thảo Dự án luật cạnh tranh; dự thảo Dự án pháp lệnh chống trợ cấp hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam.

1.3. Nghiên cứu xây dựng các Nghị định hướng dẫn Luật cạnh tranh, pháp lệnh chống bán phá giá và pháp lệnh chống trợ cấp hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam.

1.4. Trình Chính phủ Quyết định ban hành Quy chế khu thương mại Lao Bảo (sửa đổi).

1.5. Chỉnh lý, hoàn thiện trình Chính phủ Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại.

1.6. Ban hành Quy định an toàn môi trường biến đổi với hoạt động cung ứng xăng dầu cho tàu biển.

1.7. Nghiên cứu xây dựng dự án cung cấp thông tin thương mại phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạt động của các doanh nghiệp.

1.8. Nghiên cứu xây dựng Quy chế quản lý, hoạt động của siêu thị và Trung tâm thương mại.

1.9. Xây dựng tiêu chí xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu lớn có uy tín để công bố trên trang Website của Bộ Thương mại.

1.10. Rà soát, bổ sung quy trình giải quyết công việc của các phòng cấp giấy phép xuất nhập khẩu khu vực nhằm tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng cho các doanh nghiệp xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường EU và Hoa Kỳ.

1.11. Lấy ý kiến tham gia và tham gia với các Bộ, Ngành liên quan về các dự thảo: Nghị định quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập; Nghị định quy định xử phạt hành chính về phòng cháy chữa cháy; Nghị định vận chuyển hàng hoá nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa; Hiệp định vận tải biển với Hoa Kỳ; Dự án phát triển giáo dục, kỹ thuật công nghệ đào tạo nhân lực bậc cao tại 3 trường đại học kỹ thuật 3 vùng; Dự án đầu tư ra nước ngoài; Dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; kế hoạch quốc gia kiểm soát ô nhiễm môi trường đến 2010; Danh mục hàng dự trữ quốc gia; Lấy ý kiến tham gia về việc sắp xếp lại các trường thuộc Bộ Thương mại…

2. Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính:

2.1. Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, xây dựng chức năng nhiệm vụ của các đơn vị cơ quan Bộ theo Nghị định 29/2004/NĐ-CP .

2.2. Thành lập Ban soạn thảo đề án phân cấp quản lý thực hiện Nghị quyết 08/2004/NQ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ.

2.3. Thành lập Ban chỉ đạo liên ngành thực hiện chương trình phát triển chợ đến năm 2010.

2.4. Thành lập Ban mua sắm thanh lý tài sản của Bộ.

2.5. Ban hành Quyết định uỷ quyền cho UBND tỉnh Đăk Nông quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đóng tại tỉnh Đăk Nông.

2.6. Tiếp tục hướng dẫn và giúp các doanh nghiệp thuộc Bộ tháo gỡ khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ cổ phần hoá và đổi mới doanh nghiệp.

3. Về đổi mới nâng cao đội ngũ cán bộ công chức:

3.1. Tiếp tục công tác quy hoạch, rà soát bố trí đội ngũ cán bộ phù hợp với yêu cầu tình hình thực tế đảm bảo hiệu lực và hiệu quả trong xử lý công việc.

3.2. Cử cán bộ đi học lớp lý luận chính trị cao cấp Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và lớp quản lý hành chính nhà nước cho lãnh đạo cấp Cục, Vụ.

3.3. Triển khai thực hiện dự án Phần Lan giai đoạn II: Tổ chức 2 khoá đào tạo “kiến thức và kỹ năng quản lý thương mại ở địa phương”; Hai lớp tiếng Anh và 2 lớp đào tạo kiến thức và kỹ năng công nghệ thông tin ứng dụng cho Bộ Thương mại.

3.4. Tổ chức thi tuyển viên chức vào làm việc trong đơn vị sự nghiệp.

3.5. Lập kế hoạch biên chế hành chính năm 2005 của Bộ.

3.6. Tổ chức tập huấn về quản lý nhà nước cho lãnh đạo các Sở Thương mại, Sở Thương mại - Du lịch các tỉnh, thành phố.

4. Về cải cách tài chính công:

4.1. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 192/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm khoán biên chế và kinh phí hành chính đối với cơ quan hành chính nhà nước.

4.2. Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ theo đúng quy định hiện hành.

4.3. Báo cáo thực hiện quy chế công khai tài chính của Bộ Thương mại.

5. Kiến nghị:

Đề nghị Thủ tướng Chính phủ sớm cho ý kiến và chỉ đạo các Bộ, Ngành liên quan thực hiện những vấn đề kiến nghị của Bộ Thương mại sau Hội nghị Thương mại toàn quốc năm 2004 tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh trong 2 ngày 21 - 22 tháng 7 năm 2004 đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ (CV số 3886/TM-KHĐT ngày 12 tháng 8 năm 2004).

Trên đây là một số tình hình về cải cách hành chính ở Bộ Thương mại trong tháng 8/2004, Bộ Thương mại xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét và cho ý kiến chỉ đạo.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Như Đính