BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4057/BC-BTM

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2004

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC ĐỀ ÁN TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRONG THÁNG 8/2004 VÀ DỰ KIẾN TRÌNH THÁNG 9/2004

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Căn cứ công văn số 586/VPCP-TH ngày 01 tháng 10 năm 2003 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Thương mại xin báo cáo tình hình thực hiện các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8/2004 và dự kiến trình tháng 9/2004 như sau:

I. ĐỀ ÁN TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRONG THÁNG 8/2004:

Trong Chương trình công tác tháng 8/2004, Bộ Thương mại được phân công trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 02 đề án. Dự kiến, Bộ Thương mại sẽ hoàn thành việc trình các đề án này theo đúng tiến độ. Cụ thể:

1- Dự án Luật Thương mại (sửa đổi): đã trình ngày 09 tháng 9 năm 2004 (tại văn bản số 3766/TM-PC ).

2- Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại: Bộ Thương mại đang hoàn chỉnh và sẽ trình Chính phủ vào tuần cuối tháng 8/2004.

II. ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRONG THÁNG 9/2004:

1- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Khu Thương mại Lao Bảo (sửa đổi).

2- Báo cáo rà soát lại quy hoạch phát triển thương mại của cả nước, các tỉnh và thành phố trọng điểm.

3- Tổng kết, đánh giá việc thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia trong 2 năm qua; điều chỉnh các mục tiêu định hướng của chương trình cho sát thực tiễn và nhu cầu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp các thành phần kinh tế ở các ngành cũng như ở địa phương; điều chỉnh chính sách hỗ trợ và cơ chế điều hành chương trình kể cả đối với các chương trình xúc tiến thương mại của Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố xây dựng, nhằm bảo đảm hiệu quả, hợp lý và đáp ứng nhanh, nhạy hơn yêu cầu của công tác xúc tiến thương mại trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế; đồng thời xem xét, loại bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết để thúc đẩy thực hiện nhanh, có kết quả các đề án cụ thể của cộng đồng doanh nghiệp.

Trên đây, Bộ Thương mại xin báo cáo tình hình trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các đề án trong tháng 8 và đăng ký trình trong tháng 9/2004. Đề nghị Văn phòng Chính phủ xem xét, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

KT/BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Như Đính