Báo cáo thường niên là bản báo cáo tài chính chi tiết được ban quản trị công ty phát ra hàng năm cho các cổ đông nhằm điểm lại tiến độ trong năm đó và cho thấy những triển vọng và các kế hoạch tương lai của công ty. Báo cáo này gồm một bản báo cáo của một công ty kiểm toán độc lập kiểm tra sổ sách của công ty, ngoài ra còn có bản báo cáo lãi lỗ và bảng cân đối tài khoản mô tả tình trạng tài chính của công ty.

A detailed printed statement issued annually by the management of a corporation to its stockholders, which describes progress made during the year review and indicates prospects and company plans for the future. The report includes a statement by the independent accounting firm that audited the company's books and also, a profit and loss statement and a balance sheet describing its financial condition.