Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

------------------------------------------------------------ 

-  Biểu B04-H : Báo cáo tình hình tăng giảm tài sản cố định

Mã chương............................

Mấu số B04- H

Đơn vị báo cáo......................

(Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ/BTC

Mã đơn vị SDNS...................

ngày  30/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG, GIẢM TSCĐ

Năm................

 

                   Đơn vị tính:..............

S

- Loại tài sản cố định

Đơn

Số 

Tăng

Giảm

Số

T

- Nhóm tài sản cố định

vị tính

đầu năm

trong năm

trong năm

cuối năm

T

 

số lượng

SL

GT

SL

GT

SL

GT

SL

GT

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

8

I

TSCĐ hữu hình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Nhà cửa, vật kiến trúc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhà ở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhà làm việc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Máy móc,  thiết bị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Phương tiện vận tải, truyền dẫn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Thiết bị, dụng cụ quản lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSCĐ khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

TSCĐ vô hình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

 

x

 

x

 

x

 

 

>> Xem thêm:  Hỏi về thanh toán tiền mua tài sản cố định cho công ty?

 

 

Ngày ....  tháng .... năm..…

Người lập biểu

Kế toán  trưởng

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

 

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật trong lĩnh vực thiết kế, thi công và xây dựng