Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào thông tin bạn cung cấp xin tư vấn với bạn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 

Nội dung tư vấn:

Chế độ thai sản đối với nam giới khi vợ sinh con được quy định như sau:

Trường hợp thứ nhất: Vợ có tham gia bảo hiểm xã hội

Đối với trường hợp người vợ có tham gia bảo hiểm xã hội thì người lao động nam nếu đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con thì sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ như sau:

" Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc;

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con"

Theo đó đối với trường hợp vợ bạn có tham gia bảo hiểm xã hội khi sinh con thì nếu bạn có tham gia bảo hiểm xã hội tại thời điểm vợ bạn sinh con thì bạn được nghỉ hưởng chế độ thai sản với thời gian quy định như trên tùy từng trường hợp và mức hưởng bằng 100% lương.

Trường hợp thứ 2: Vợ bạn không tham gia bảo hiểm xã hội 

Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về trợ cấp thai sản một lần đối với lao động nam như sau:

" Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con."

Điều kiện để được hưởng trợ cấp thai sản một lần đối với lao động nam được quy định tại điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

" Điều 9. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

2. Điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con được hướng dẫn cụ thể như sau:

a) Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con;

b) Đối với người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con."

Theo đó người lao động nam phải đóng bảo hiểm xã hội 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì mới được hưởng trợ cấp thai sản một lần bằng hai lần mức lương cơ sơ khi người vợ không tham gia bảo hiểm xã hội.

Trường hợp thứ 3: mẹ chết sau khi sinh con 

Đối với trường hợp mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro khi sinh con mà không còn đủ điều kiện chăm sóc con sau khi sinh con theo xác nhận của cơ quan y tế thì người cha được hưởng bảo hiểm như sau theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH

" 2. Trường hợp mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng hưởng chế độ thai sản quy định tại các khoản 4, 5 và 6 Điều 34 của Luật bảo hiểm xã hội và được hướng dẫn cụ thể như sau:

a) Trường hợp chỉ có mẹ tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ. Mức hưởng chế độ thai sản được tính trên cơ sở mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của người mẹ.

b) Trường hợp cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ. Mức hưởng chế độ thai sản được tính trên cơ sở mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của người cha.

c) Trường hợp chỉ có mẹ tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện quy định tạikhoản 2 hoặc khoản 3 Điều 31 của Luật bảo hiểm xã hội mà chết thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi. Mức hưởng chế độ thai sản được tính trên cơ sở mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của người mẹ.

d) Trường hợp cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội nhưng người mẹ không đủ điều kiện quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 31 của Luật bảo hiểm xã hội mà chết thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi. Mức hưởng chế độ thai sản được tính trên cơ sở mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của người cha.

đ) Trường hợp cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng quy định tại điểm b và điểm d khoản này mà không nghỉ việc thì ngoài tiền lương vẫn được hưởng chế độ thai sản. Mức hưởng chế độ thai sản được tính trên cơ sở mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của người mẹ.

e) Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi. Mức hưởng chế độ thai sản được tính trên cơ sở mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của người cha.

g) Đối với trường hợp quy định tại các điểm b, d và e khoản này mà người cha đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản được tính trên cơ sở mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội."

Thứ nhất nếu chỉ có mẹ tham gia bảo hiểm xã hội, thì có hai khả năng xảy ra như sau:

- Chỉ có người mẹ tham gia bảo hiểm xã hội và người mẹ đủ điều kiện để được hưởng trợ cấp thai sản, thì người cha sẽ được hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ. Mức hưởng chế độ thai sản được tính trên cơ sở mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của người mẹ.

- Chỉ có mẹ tham gia bảo xã hội mà người mẹ không đủ điều kiện để được hưởng trợ cấp thai sản, thì người cha sẽ được nghỉ hưởng chế độ thai sản đến khi con đủ 6 tháng tuổi và mức hưởng chế độ thai sản được tính trên cơ sở mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của người mẹ.

Thứ hai nếu chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội 

- Trường hợp này người cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi. Mức hưởng chế độ thai sản được tính trên cơ sở mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của người cha, đối với trường hợp số tháng tham gia bảo hiểm xã hội của người cha mà không đủ sáu tháng thì mức hưởng của người cha được tính trên cơ sở mức bình quân tiền lương các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của người cha.

Thứ ba nếu cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội, thì có hai khả năng như sau:

- Người mẹ đủ điều kiện hưởng trợ cấp thai sản, cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ. Mức hưởng chế độ thai sản được tính trên cơ sở mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của người cha.

- Người mẹ không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thai sản, thì người cha sẽ nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi. Mức hưởng chế độ thai sản được tính trên cơ sở mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của người cha.

Thưa luật sư cho tôi hỏi. Theo luật bảo hiểm 2016. Vợ chồng tôi là giáo viên. Vợ tôi sinh con ngày 5/10/2016. Vợ chồng tôi đóng bảo hiểm gần 4 năm. Cho tôi hỏi về chế độ cho tôi ?

 Trong trường hợp này thì bạn sẽ được bảo hiểm theo quy định tại trường hợp thứ nhất mà bên tôi đã hướng dẫn ở trên, nếu vợ bạn sinh thường thì bạn sẽ được nghỉ 5 ngày hưởng chế độ thai sản.

Vợ em làm giáo viên hợp đồng đã tham ra đóng bhxh được 3năm.nhưng đến hết năm 2015 thì không tham ra nữa. Hỏi : đến tháng5 _2017 vợ em sinh con có được hưởng bhxh không ạ

 Đến tháng 5 năm 2017 vợ bạn mới sinh thì không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản nữa.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900 6162 hoặc liên hệ văn phòng  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật lao động - Công ty Luật Minh Khuê.