Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

-----------------------------------------------------------

      CÔNG TY CỔ PHẦN......      

…..***…..

Số: …/BB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…..***.......

                                      ........, ngày     tháng     năm 20....

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

( V/v góp vốn thành lập Công Ty Cổ phần ....................... )

 

Hôm nay, ngày    tháng      năm 20......, hồi 8h30 tại địa chỉ: ……………………., thành phố Hà Nội

 

Chúng tôi gồm:

1. Họ và tên: ……………………..                            Giới tính: Nam

>> Xem thêm:  Tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần làm như thế nào ? Hồ sơ, thủ tục tăng vốn

         Sinh ngày:…………….               Dân tộc:Kinh                Quốc tịch: Việt Nam

         CMTNN/Hộ chiếu số: ……….. do công an Tp.Hà Nội cấp ngày: …………..

Nơi đăng ký HKTT:        ………………………..

Chỗ ở hiện tại:     ……………….

 

2. Họ và tên: ……………………..                            Giới tính: Nam

         Sinh ngày:…………….                                    Dân tộc:Kinh                Quốc tịch: Việt Nam

         CMTNN/Hộ chiếu số: ……….. do công an Tp.Hà Nội cấp ngày: …………..

Nơi đăng ký HKTT:        ………………………..

Chỗ ở hiện tại:     ……………….

>> Xem thêm:  Trách nhiệm pháp lý của cổ đông công ty cổ phần dựa trên vốn điều lệ ?

 

Là các cổ đông Công ty cổ phần ..................... cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận và đi đến quyết định các vấn đề sau:

 

I. Góp vốn thành lập Công ty cổ phần ........................

Danh sách cổ đông góp vốn thành lập công ty, như sau:

 

TT

Tên cổ đông

Phần vốn góp

Tỷ lệ

Hình thức góp Vốn

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

  II. Số và ngày cấp Giấy chứng nhận phần vốn góp:

Sau khi góp đủ Vốn các cổ đông được Chủ tịch  hội đồng quản trị Công ty cấp Giấy chứng nhận phần vốn góp theo các nội dung sau:

-         Giấy chứng nhận phần vốn góp của Ông ..............

>> Xem thêm:  Phân tích ưu nhược điểm khi thành lập công ty cổ phần và công ty TNHH 2 thành viên?

Số 01/GCN cấp ngày ..../../....

-         Giấy chứng nhận phần vốn góp của Ông .................... 

Số 02/GCN cấp ngày ../../....

                                               

Các cổ đông đã  góp đủ phần vốn của mình vào công ty, danh sách những người góp vốn đã được lập trong Sổ thành viên, và có Thông báo lập Sổ đăng ký thành viên gửi Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội vào ngày    tháng     năm 2010.

 

III. Bầu Ông .................... giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản Trị Công ty cổ phần ................

 

IV. Nhất trí cử Ông .............. là người Đại diện theo Pháp luật của Công ty

    Cuộc họp kết thúc lúc 11h cùng ngày.

>> Xem thêm:  Xây dựng quy chế quản lý nhân sự, chính sách tiền lương, tiền thưởng

 

Các cổ đông nhất trí ký tên dưới đây:

 

 

 

            -----------------------------                                      ----------------------------------

 

>> Xem thêm:  Nội dung điều lệ công ty cổ phần thế nào là hợp pháp ?