BIÊN BẢN HỢP TÁC

GIỮA CPA AUSTRALIA VÀ HỘI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM

Biên bản Hợp tác này được ký tại Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2006

Giữa CPA Australia có trụ sở tại Tầng 28,385 Đường Bourke Melbourne 3000, Victoria, Australia (Tên viết tắt là “CPA Australia”);

Và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, có trụ sở tại Phòng 504, Nhà Dự án, Số 4 Ngõ 1 Hàng Chuối- Hà Nội, Việt Nam (Tên viết tắt là “VACPA”).

A. LỜI MỞ ĐẦU

CPA Australia và VACPA cùng mong muốn xây dựng một mối quan hệ hợp tác song phương và tôn trọng lẫn nhau.

CPA Australia công nhận VACPA là một tổ chức thành viên của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam ( Tên viết tắt là VAA) là tổ chức mà CPA Australia đã ký Biên bản Hợp tác ngày 16/3/2005.

Hai bên bày tỏ thiện chí và đồng ý phối hợp để đạt được những mục tiêu đặt ra trong Biên bản Hợp tác này.

Với quan điểm nhằm nâng cao lợi ích của Hội viên của cả hai Hội nói riêng và đóng góp tích cực vào sự phát triển của nghề nghiệp kế toán và kiểm toán tại Australia và Việt Nam nói chung, hai bên đều ghi nhận sự cần thiết xây dựng một mối quan hệ gần gũi hơn và đồng ý ký vào Biên bản Hợp tác này.

Các bên chia sẻ những lợi ích chung trong sự tiến bộ của nghề nghiệp kế toán và kiểm toán, đặc biệt là trong mối quan hệ nhằm duy trì và tăng cường các chuẩn mực nghề nghiệp cũng như sự quốc tế hoá nghề nghiệp.

B. NỘI DUNG HỢP TÁC

1. Mục tiêu

(a) Tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy sự phát triển chung của nghề nghiệp kế toán và kiểm toán tại Australia và Việt Nam;

(b) Kiểm định khả năng tiến đến Thừa nhận song phương về chất lượng Hội viên của hai Hội từ nay đến 31/12/2010.

2. Phạm vi Hợp tác

Vị trí : Hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy vị trí nghề nghiệp của các hội viên của tổ chức mình và tăng cường sự công nhận của công chúng về vai trò của Hội trong sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia.

Trao đổi-Tiếp xúc: Hai bên sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ gần gũi thông qua các cuộc đối thoại, họp mặt, hội thảo do hai bên tổ chức và sự trao đổi thông tin thường xuyên với nhau về những phát triển của nghề nghiệp kế toán và kiểm toán của hai nước.

Ngoài ra, hai bên đồng ý thảo luận các hoạt động truyền thông để quảng bá hình ảnh của CPA Australia và VACPA nhằm nâng cao nhận thức về nghề nghiệp kế toán và kiểm toán tại nước đối tác.

Về đào tạo: Hai bên đồng ý hợp tác trong các hoạt động về đào tạo và phát triển nghề nghiệp do mỗi bên tổ chức hay cả hai bên phối hợp tổ chức vì lợi ích của cả hội viên và Hội của cả hai bên. Đặc biệt là hoạt động đào tạo quản lý nghề nghiệp, các chuẩn mực nghề nghiệp và các dịch vụ hội viên vì lợi ích của Hội viên của hai Hội.

Các tiêu chuẩn nghề nghiệp.: Hai bên sẽ đề xuất các phương tiện có thể dể thông qua đó việc công nhận chất lượng một phần hay toàn bộ hội viên của nhau có thể đạt được các mục tiêu tại mục B khoản 1(b).

Quan hệ quốc tế khác: Hai bên đảm bảo rằng các thoả thuận trong biên bản hợp tác không hạn chế mỗi bên trong các hoạt động hợp tác với các đối tác khác trong khu vực và quốc tế và phù hợp với năng lực của mỗi bên.

3. Sửa đổi Biên bản Hợp tác

Biên bản Hợp tác này có thể được sủa đổi tuỳ thuộc vào các thoả thuận bằng văn bản của các bên.

4. Chi phí liên quan

Mỗi bên sẽ tự trang trải các chi phí phát sinh của bên mình liên quan đến các hoạt động thuộc Biên bản Hợp tác này.

5. Hiệu lực Thi hành

Biên bản Hợp tác này được viết bằng Tiếng Anh và được dịch sang tiếng Việt Nam và sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày được hai bên ký

6. Chấm dứt Biên bản Hợp tác

Biên bản Hợp tác này có thể được chấm dứt khi một bên thông báo bằng văn bản cho bên kia, 30 ngày truớc khi chấm dứt các hoạt động hợp tác.

ĐẠI DIỆN CỦA VACPA
CHỦ TỊCH VACPA
Bùi Văn Mai

ĐẠI DIỆN CỦA CPA AUSTRALIA
CHỦ TỊCH CPA AUSTRALIA
Paul Meikeijohn

NGƯỜI LÀM CHỨNG
GIÁM ĐỐC HỢP TÁC QUỐC TẾ CỦA CPA AUSTRALIA
Lucia Real Martin

NGƯỜI LÀM CHỨNG
CHÁNH VĂN PHÒNG VACPA

Trần Thị Tố Dung