Biên bản sự kiện (Statement of facts) là bản kê chi tiết mọi hoạt động của tàu biển tại cảng nhận hàng hoặc cảng trả hàng do đại lý tàu biển tại cảng làm, nêu rõ ngày giờ tàu đến cảng, hoạt động của tàu tại cảng (di chuyển, làm thủ tục nhập cảnh...), thời điểm bắt đầu, quá trình, kết thúc bốc dỡ hàng, thời gian và lý do ngừng làm hàng (cần cẩu hỏng, thời tiết xấu...). Thuật ngữ này còn được gọi là “port log”.

Biên bản sự kiện (Port log) là thuật ngữ này còn được gọi là “statement of facts”.