Luat Minh Khue

Mẫu quyết định cho phép chia hội (Mẫu số 6)

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu quyết định cho phép chia hội ban hành kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội ...

Mẫu danh sách xe đề nghị cấp giấy phép xe tập lái (Phụ lục 13d)

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu danh sách xe đề nghị cấp giấy phép xe tập lái ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của ...

Mẫu quyết định giải thể hội (Mẫu số 10)

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu quyết định giải thể hội ban hành kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Dịch vụ nổi bật