Phụ lục số 16

BẢNG TỔNG HỢP

SỐ THỬA, DIỆN TÍCH, SỐ CHỦ SỬ DỤNG, QUẢN LÝ ĐẤT THEO          

HIỆN TRẠNG ĐO ĐẠC LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH

 

Xã (phường, thị trấn)……

Huyện (quận, thị xã, thành phố)……

Tỉnh (thành phố)……

STT

Tờ bản đồ

Tổng số thửa

Tổng số chủ sử dụng đất

Tổng số chủ quản lý đất

Diện tích (m2)

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

Ngày… tháng …năm…

Ngày… tháng …năm…

Ngày… tháng …năm…

Ngày… tháng …năm…

Người lập

Thủ trưởng

đơn vị đo đạc

Công chức địa chính cấp xã

Chủ tịch

UBND cấp xã

(Ký, ghi rõ họ và tên)

(Ký, ghi rõ họ và tên,          đóng dấu)

(Ký, ghi rõ họ và tên)

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)