Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900 6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900 6162

------------------------------------------------------------ 

TÊN CƠ QUAN                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

………………...                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……/CV                                                                            --------------

V/v ……………

 

                                                                                     

Kính gửi: ………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………..

……………………………………………………………

……………………………………………………………

 

Nơi nhận:                                                                        THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

- Như trên                                                                            (Ký tên đóng dấu)

- ….

- …

- Lưu