Mẫu B32   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………(1), ngày……tháng……năm……

 

ĐỀ NGHỊ VỀ VIỆC THAM GIA HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO Ở NƯỚC NGOÀI

 

Kính gửi: Ban Tôn giáo Chính phủ.

Người đại diện:

Họ và tên: …………………… …………………Năm sinh………………

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có)……………………………………………

Giấy CMND số:…………….Ngày cấp:…………..Nơi cấp:………..……

Chức vụ, phẩm trật (nếu có): …………………………………………...…

Tên tổ chức tôn giáo: …………………………………………………………….

Tên giao dịch quốc tế:…..………………………………………………………..

Địa chỉ: ….………………………………………………………………………..

         

Đề nghị về việc tham gia hoạt động tôn giáo ở nước ngoài với nội dung sau:

 

Tên tổ chức, cá nhân tôn giáo nước ngoài mời:………………………………….

Mục đích:…………………………………………………………………………

Chương trình hoạt động:………………………………..………………………...

Thời gian hoạt động: ……………………………………………………………..

Địa điểm hoạt động: ……………………………………………………………..

Kèm theo đề nghị gồm: Giấy mời tham gia hoạt động ở nước ngoài; văn bản chấp thuận của tổ chức tôn giáo quản lý trực tiếp.

 

 

 

 

 

                            TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

                               (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.