Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật qua điện thoại để giải đáp các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, đầu tư nước ngoài, thuế, đất đai tranh tụng tại tòa án. Thông tin pháp luật liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp:

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

-------------------------------------------------------------- 

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

 

Kính gửi: UBND huyện/quận/thị xã/thành phố…………………..

 Tôi là: ............................................................. Nam/Nữ:....................................................... 

(ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)

Sinh ngày:……../……./………….Dân tộc.............................................................................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:............................................................................

Cấp ngày:……../……./…………….Nơi cấp:........................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:............................................................................................

.................................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:..........................................................................................................................

Điện thoại (nếu có):................... Di động (nếu có):.................................................................

Fax (nếu có):............................ Email (nếu có):..................................................................... 

Là đại diện của tổ hợp tác ........ ........ đề nghị được hỗ trợ[1] nội dung sau:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Thay mặt toàn thể tổ viên tổ hợp tác, cam kết nhu cầu hỗ trợ trên đây là hoàn toàn cần thiết cho tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác.

Nếu sai sự thật, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Xác nhận của UBND xã,
 phường, thị trấn

…….,ngày…..tháng…..năm…….
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)